ชิงทุนภูมิพล “การปฎิรูปการศึกษา” ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนบทความชิงทุนในหัวข้อเรื่อง "การปฎิรูปการศึกษา" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัส