สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Pathumwan Institute of Technology

Home / academy / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ยกฐานะขึ้นมาจาก “วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน” เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเฉพาะทางในระดับปริญญา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประวัติความเป็นมา โรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ในนาม… See More

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ยกฐานะขึ้นมาจาก “วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน” เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเฉพาะทางในระดับปริญญา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

PITLOGO

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ในนาม “โรงเรียนอาชีพช่างกล” ณ ตึกพระคลังข้างที่ ตรอกกัปตันบุช ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยคณะนายทหารเรือ นำโดย น.อ. พระประกอบกลกิจ ร.น. และพลเรือตรีสงบ จรูญพร ร.น. กับเรือเอกทิพย์ ประสานสุข ร.น. เป็นผู้ช่วยเหลือในการก่อกำเนิดโรงเรียน ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้ปลูกฝังอาชีพช่างให้กับเยาวชนไทย อีกสองปีต่อมาคือในปี พ.ศ. 2477 โรงเรียนอาชีพช่างกลจึงย้ายไปตั้งแทนที่กรมแผนที่ทหารบก ซึ่งได้ย้ายไปจากบริเวณท่าเรือ โรงเรียนราชินีล่าง จนปีต่อมาได้โอนโรงเรียนอาชีพช่างกลมาอยู่ในสังกัดกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พร้อมชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกล ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีการดำเนินการเช่าที่ดินตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เดิม มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ ได้จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โรงฝึกงานอีก 8 หลัง แล้วย้ายโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่นี้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “ช่างกลปทุมวัน”

ในระหว่างเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ทหารญี่ปุ่นประมาณร้อยนาย ได้เข้ายึดโรงเรียนช่างกลปทุมวัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2485 เวลา 19.00 น. ปีการศึกษา 2484 ทางโรงเรียนจึงได้อพยพนักเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จนจบปีการศึกษา 2484 ต่อมาในวันที่ 4 มิถุนายน 2485 ได้ย้ายไปทำการสอนที่เชิงสะพานเฉลิมโลก ประตูน้ำปทุมวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนการช่างอินทราชัยในขณะนั้น และในระหว่างเกิดสงครามนั้น โรงเรียนช่างกลปทุมวันได้ส่งนักเรียนแผนกช่างยนต์ปีสุดท้ายจำนวน 32 คนและคุณครูอีกสองท่านไปช่วยงานด้านการซ่อมพาหนะที่แนวหน้ากองทัพสนามภาคพายัพของกระทรวงกลาโหม เมื่อสงครามสงบ กองทัพทหารสหประชาชาติ ได้เข้ายึดโรงเรียนช่างกลปทุมวันคืนจากญี่ปุ่นได้ นักเรียนจึงได้กลับมาเรียนที่ช่างกลปทุมวันดังเดิม

ในปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ได้อยู่ในการพัฒนาอาชีวศึกษา ตามแผนโครงการเงินกู้เพื่อปรับปรุงโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และส่งครูอาจารย์ฝึกงานและดูงานต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปี พ.ศ. 2533 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) และ พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์(ป.วศ.) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ว่า “ปทุมวัน” (ที่ รล. 0003/12644 สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. 10200 24 กรกฎาคม 2540. เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ว่า “ปทุมวัน”)

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2541 และเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เป็นครั้งแรกในปีเดียวกัน

ตราประจำสถาบัน

เฟือง – สัญลักษณ์ของช่าง
ดอกบัว – ชื่อของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ฉัตร – ความร่มเย็นเป็นสุข คอยปกป้องสถาบันให้พ้นจากภัย
รัศมี – แสงสว่างแห่งความรู้นำทางไปสู่ความสำเร็จและความมีชื่อเสียงของสถาบัน
สมอ – นายทหารเรือผู้ก่อตั้งสถาบัน

รูปต้นประดู่

ต้นไม้ประจำสถาบัน
ต้นประดู่ เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง ลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม แสดงถึง ความแข็งแกร่ง ความยิ่งใหญ่ ความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน

ภาพดอกบัวหลวง

ดอกไม้ประจำสถาบัน
ดอกบัว

สีประจำสถาบัน
สีเหลือง สีเลือดหมู

ชื่อย่อ : สทป. / PIT
คติพจน์ : รักเรียน เพียรงาน สร้างสรรค์สังคม
สถาปนา : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 (83 ปี)
ประเภท : รัฐ
อธิการบดี : รศ.ดร.ปัญญา มินยง
นายกสภาฯ : ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ
ที่ตั้ง : ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.pit.ac.th
facebook :profile.php

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.pit.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้