โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

Santa Cruz Convent School

Home / academy / โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และมีผู้จัดตั้งโรงเรียนคือมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2449 และมีอธิการิณีอังแซล ลากรองซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการิณีคนแรกของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ประวัติความเป็นมา… See More

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และมีผู้จัดตั้งโรงเรียนคือมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ จัดตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2449 และมีอธิการิณีอังแซล ลากรองซ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการิณีคนแรกของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เดิมตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา และเขตธนบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ในระยะแรกจัดการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และศิลปหัตถกรรม ต่าง ๆ มีนักเรียนรุ่นแรกประมาณ 30 คน ต่อมาทางคณะเห็นว่าโรงเรียนมีความเจริญมากขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน

พ.ศ. 2459 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
พ.ศ. 2470 ส่งนักเรียนไปสมทบสอบปลายปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถทำคะแนสอบได้ดี
พ.ศ. 2476 เปลี่ยนแปลงการสอนชั้นประถมศึกษาให้เป็นไปตามพระราชราชบัญญัติประถมศึกษา ตามระเบียบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2477 นางสาวสัมพันธ์ กะราสัย ศิษย์เก่าซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการเป็นฆราวาสวาสคนแรกที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 – 8 เพิ่มเติม
พ.ศ. 2480 เปลี่ยนแปลงการสอนอีกรอบ เนื่องจากตามแบบแผนการศึกษาของชาติแก้ไขหลักสูตรประมวลการสอนและสอนตามระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 – 8

วิสัยทัศน์
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นผู้รักการเรียนรู้สร้างสรรค์ ยึดมั่นพอเพียงวิถี มีอัตลักษณ์คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ทวีพัฒนาทุกด้าน รักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมชาติพลังงานสิ่งแวดล้อม พร้อมประยุกต์สู่สากล

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ตราประจำโรงเรียน
ประกอบด้วยวงกลม 1 ชั้น ชั้นในสุดของวงกลมมีโล่ป้องกันศัตราวุธ ส่วนบนด้านซ้ายของโล่ที่อักษร ซ.ค.ค อยู่บนเส้น ส่วนล่างมีตะเียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือ 2 เล่ม ซ้อนกันอยู่มีเส้นทแยงเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฎที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฎที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้หลังโล่ทอดปลายด้านขวาและด้านล่างซ้าย
ความหมายของวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมคุณค่าแห่งศิลธรรมวัฒนธรรมและวิชาความรู้
ขณะเดียวกันก็หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ากับความรักของผู้ปกครองและเมตตาธรรมจากครูเพื่อแสวงหาหนทางในการทำให้เกิดความเจริญแก่นักเรียน
โล่ บนโล่มีชื่อโรงเรียน ตะเกียงและหนังสือ แสดงนัยว่าความรู้และคุณธรรมที่ศิษย์ได้รับจากโรงเรียนเป็นเครื่องปกป้องภัย
ดาบคม คือ ปัญญาเฉียบแหลม ด้าม คือ สติ ดายนี้เป็นเครื่องประหารความโง่ขลา และความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และยังใช้ป้องกันตนเองด้วย ศิษย์จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีร์ภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ
ใบไม้ แทนใบมะกอก สัญลักษณ์ของสันติภาพ ใบของพืชคือส่วนที่ทำหน้าที่ในการหายใจ ใบมะกอกจึงแทนการ ดำรงชีวิตในสันติสุข และเพื่อสันติสุข
ตะเกียง เปรียบประดุจแสงสว่างส่องทางชีวิต อันแสงสว่างใดๆ จะมีค่าเทียบเท่าแสงแห่งปัญญานั้นไม่มี
หนังสือสองเล่ม หมายถึง หนังสือคุณภาพแห่งชีวิตที่ศิษย์ได้รับการอบรมและฝึกฝนในสถานศึกษาด้วยครูอาจารย์ที่พูดได้และสภาพแวดล้อมที่เปล่งสำเนียงไม่เป็นคำพูด หนังสือสองเล่มนี้รองรับตะเกียงแห่งปัญญาเอาไว้ เพื่อค้ำจุนเกื้อหนุนให้ปัญญาของศิษย์โดดเด่นโดยมีคุณธรรมรองรับเป็นศิษย์ที่เติบโตอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ตราดอกลิส (Fleur De Lis)เป็นตราประจำโรงเรียน เพราะดอกลิลลี่มีสีขาว เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และเที่ยงธรรม
ธรรมชาติของดอกลิส ต้นผุดจากดิน ก้านตรงสู่ความไพศาลและความสง่างาม ความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเป็นที่น่าชื่นชม
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงได้เลือกดอกลิลลี่ เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียนด้วยเนื่องจากได้นำความงดงามของดอกลิลลี่สีขาว ซึ่งเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่า “มนุษย์คือ เจ้าของชีวิต” ต้องพัฒนาตนเองด้วยความซื่อตรง เที่ยงตรง สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตนและหนักแน่นอยู่เป็นนิจ
แม้ต้นกำเนินแห่งชีวิตจะอยู่ ณ ที่อับก็พึงเจริญสู่ความสว่างเป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ได้เสมอ

อัตลักษณ์
“ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ”

เอกลักษณ์
“มารยาทดี มีจิตสาธารณะ”

ประเภท : โรงเรียนเอกชน
สถาปนา : พ.ศ. 2449
ผู้ก่อตั้ง : มุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์
ที่ตั้ง : 146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Tel : 02-465-0954 , 02-890-0977-78
Fax : 02-465-4786
e-mail : scc@scc.in.th
เว็บไซต์ : http://www.scc.in.th/
facebook : https://www.facebook.com/SantaCruzConvent

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.scc.in.th/

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้