โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Nawaminthrachinuthit Triam Udomsuksa Pattanakarn School

Home / academy / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (Nawaminthrachinuthit Triam Udomsuksa Pattanakarn School) (อักษรย่อ นมร.ต.อ.พ., NMR.T.U.P.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ… See More

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (Nawaminthrachinuthit Triam Udomsuksa Pattanakarn School) (อักษรย่อ นมร.ต.อ.พ., NMR.T.U.P.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งแรก เป็นโรงเรียนในเครือ “อัษฎเตรียมพัฒน์” ในลำดับที่ 2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดตั้งเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้นจำนวน 9 โรง สังกัดกรมสามัญศึกษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานชื่อให้ว่า “นวมินทราชินูทิศ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับสถานที่ของโรงเรียนมีเนื้อที่จำกัดไม่สามารถขยายได้อีกจึงประสบปัญหาเรื่องการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมีนโยบายที่จะเปิดโรงเรียนสาขาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการของผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 ห้องเรียน ต้องรับเพิ่มเป็น 18 ห้องเรียน โดย 14 ห้องเรียนยังคงเรียนที่เดิม ส่วนอีก 4 ห้องเรียนต้องนำไปฝากเรียนที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ”

ต่อเมื่อปีการศึกษา2535 โรงเรียนต้องรับนักเรียนเพิ่มเป็นจำนวน 20 ห้องเรียน จึงประสบปัญหาในเรื่องการขยายสถานที่ นายเจต ประภามนตรีพงศ์ ได้เสนอให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนประภามนตรี โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ”

เมื่อประสบปัญหาในเรื่องสถานที่ กรมสามัญศึกษาจึงต้องหาสถานที่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนสาขาไว้รองรับนักเรียน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้นายกว้าง รอบคอบ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียน และได้รับบริจาคที่ดิน 24 ไร่ ในโครงการบางนาการ์เด้น จากนางปิ่นทอง ศาลยาชีวิน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการบางนา การ์เด้น ตั้งอยู่ที่ ก.ม. 26 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กรมสามัญศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสม จึงรับมอบที่ดินดังกล่าว และประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” 

ความหมายของชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” และเนื่องจากในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน โดยความหมายของชื่อโรงเรียนนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. นวมินทราชินูทิศ ซึ่งเกิดจากการสนธิของคำต่างๆ ดังนี้
– นวม แปลว่า ลำดับที่เก้า
– อินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
– ราชินี แปลว่า พระมเหสี
– อุทิศ แปลว่า ทำเพื่อ หรือ สละให้อย่างเจาะจง
2. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นชื่อของโรงเรียนพี่เลี้ยง ในช่วงการก่อตั้งโรงเรียน

ดังนั้น นาม “นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” จึงมีความหมายว่า โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชินีแห่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมฯ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
คือ พระเกี้ยว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมกำหนดให้ “พระเกี้ยว” เป็นพิจิตรเรขา หรือสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระองค์ หรือที่เรียกกันว่า “ตราจุลมงกุฏ” ซึ่งแต่เดิมมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเครื่องหมายพระเกี้ยวเป็น ตราประจำโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงสถาปนา โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ตราพระเกี้ยวซึ่งเป็นตราประจำโรงเรียน ก็กลายมาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นต้นมาตราบจนปัจจุบัน การใช้หมอนรองรับพระเกี้ยวเป็นสีชมพูนั้น เนื่องด้วยวันอังคารเป็นวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวนั่นเอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ “พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมฯ

ตราประจำโรงเรียน
คือ พระมหามงกุฏขัตติยราชนารี ประดับพระนามาภิไธยย่อ (สก) เป็นหนึ่งในเครื่องราชเบญจราชกกุธภัณฑ์ใน สมัยกรุงสุโขทัยเละกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ได้เรียกว่า “พระมหาพิชัยมงกุฏ” สร้างขึ้นมาในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระมหาพิชัยมงกุฏทองคำลงยาราชาวดีมี กระจังเป็นดอกไม้ไหวประดับด้วยจินดามณี เมื่อแรกสร้างไม่มีพระจอน และที่ยอดมงกุฏก็เป็นยอดพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้างพระจอนเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนยอดมงกุฏเป็นเพชรลูกขนาดใหญ่ ซึ่งประทานชื่อว่า “พระมหาวิเชียรมณี” พระมหากษัตริย์ทรงพระมหาวิชัยมงกุฏเป็น โอกาสแรกในวันถวายสิริราชสมบัติในงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสต่อมา เมื่อเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเดียวกัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ เข็มมงกุฏขัตติยราชนารีประดับพระนามาภิไธยย่อ สก. เป็นตราประจำโรงเรียน ใช้ประดับอกเสื้อนักเรียน เหนืออักษรย่อ นมร.ต.อ.พ.

ปรัชญาประจำโรงเรียน
คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คติพจน์ประจำโรงเรียน
คือ สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ แปลว่า ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ

คำขวัญประจำโรงเรียน
คือ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

พระพุทธรูประจำโรงเรียน
คือ พระพุทธมงคลชัย พระจอมจักรีไทยเฉลิม 72

สีประจำโรงเรียน
คือ สีชมพู และ สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
คือ ดอกควีนสิริกิติ์ (กุหลาบเหลือง)

เพลงประจำโรงเรียน
คือ มาร์ชนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประเภท : โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.

สังกัดการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สถาปนา : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

รหัส : 1001110204

ที่ตั้ง : 99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

เว็บไซต์ : www.nawamintriampat.ac.th

Facebook : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ-เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ข้อมูล จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้