โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Wat Phrasri Mahadhat Secondary Demonstration School of Phranakhon Rajabhat University

Home / academy / โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมศึกษา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม… See More

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมศึกษา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นตามดำริของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายหลังจากการสร้างวัดประชาธิปไตย (ปัจจุบันคือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาแล้วสิบสองปี ตามแนวคิดในการสร้างโรงเรียนคู่กับวัด เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนตามหลัก “บ-ว-ร” (บ้าน – วัด – โรงเรียน) โดยใช้ที่ดินของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารส่วนหนึ่ง เป็นที่ตั้งสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู ภายในพื้นที่โรงเรียนมีอาคารเรียนหลัก 3 อาคาร โดยอาคารแรก (อาคารสาธิต 1) สร้างขึ้นพร้อมโรงเรียนในปี พ.ศ. 2496 และนอกจากนี้ยังมี ศูนย์ฝึกกีฬา สำหรับ บาสเกตบอล เทนนิส เปตอง และกีฬาอื่นๆ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Satit_P.M._Building_1

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ” สร้างขึ้นจากการปรึกษาหารือกันระหว่างจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และพลอากาศเอกหลวงชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น พร้อมกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก ที่สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการสร้างโรงเรียนคู่กับวัด เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนตามหลัก “บ-ว-ร” หรือ บ้าน – วัด – โรงเรียน โดยมีความประสงค์จะให้เยาวชนที่อยู่ในอำเภอบางเขนได้มีที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาเรียนในจังหวัดพระนคร โดยเริ่มก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างวัดประชาธิปไตย หรือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบัน เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 12 ปี

โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดแผนกโรงเรียนส่วนกลาง กองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในระยะแรกนั้น โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีอาจารย์สุวรรณ วิณวันก์ เป็นครูใหญ่ท่านแรก มีครูทั้งหมด 5 คน นักเรียน 50 คน และได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา 2503 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 30 ห้อง ครู 46 คน นักเรียน 1,197 คน และมีจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ เป็นรุ่นแรก จำนวน 29 คน ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่ดีมากโรงเรียนหนึ่งในสมัยนั้น

ยุคที่สอง: สาธิตฯ-วิทยาลัยครูพระนคร
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้โอนมาเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตของวิทยาลัยครูพระนคร สังกัดกรมการฝึกหัดครู และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ แผนกสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร” โดยมีอาจารย์นิรมล ศังขฤกษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกสาธิตฯ และมี อาจารย์ประเยาว์ ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการหญิงคนแรกของวิทยาลัยครูพระนคร ดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญ “พระพิฆเนศ” เป็นตราประจำสถาบัน ในปีการศึกษานั้น ได้เปิดทำการสอนตามปกติ โดยมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ. 5

ในปี พ.ศ. 2517 คุณหญิงพึงใจ สินธุวานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูพระนครในขณะนั้น ได้ปรับปรุงสายงานของวิทยาลัยครูพระนครขึ้นใหม่ โดยให้โรงเรียนสาธิตย้ายไปสังกัดอยู่ในภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ ฝ่ายสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร” หลังจากนั้น อีก 2 ปี โรงเรียนได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดีของวิทยาลัยครูพระนคร พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร” ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นโรงเรียนสาธิตฯอย่างเต็มตัว

ยุคที่สาม: สาธิตฯ-สถาบันราชภัฏพระนคร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ขึ้นไว้ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นเหตุให้วิทยาลัยครูได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏ และโรงเรียนซึ่งสังกัดในวิทยาลัยครูพระนคร ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ สถาบันราชภัฏพระนคร” นอกจากนี้ โรงเรียนฯในฐานะหน่วยงานของสถาบันราชภัฏพระนคร จึงได้อัญเชิญ “พระที่นั่งอัฐทิศ” พระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำสถาบันนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ยุคปัจจุบัน: สาธิตฯ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนฯซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ตราบจนถึงปัจจุบัน โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารรูปปัจจุบัน เป็นองค์อุปการีโรงเรียน

Logo_wpm

ตราประจำโรงเรียน
พระพิฆเนศ และ พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 9

สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ชมพู
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดี ศีลธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งสีนี้ถือเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนาประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อันเป็นธรณีสงฆ์
สีชมพู หมายถึง ความพึงพอใจ ความรักและการใฝ่หาสิ่งที่รัก

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นสน หมายถึง ความเฉียบแหลมทางสติปัญญาของนักเรียนสาธิตฯ ความอ่อนน้อมแต่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งปวง แม้ในปัจจุบันโรงเรียนจะไม่มีต้นสนแล้ว แต่ยังคงให้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนอยู่จนถึงปัจจุบัน
ในวัน “อำลา อาลัย” ยังใช้กิ่งสนผูกกับดินสอมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่พี่ๆ ม.6 เพื่อนำดินสอแท่งนั้นไปใช้ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และไว้เป็นที่ระลึกถึงความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้น ณ “รั้ว พ.ม.” แห่งนี้

อักษรย่อ : พ.ม. (P.M.)
ประเภท : โรงเรียนสาธิต (สหศึกษา)
คติพจน์ : สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม สุสิกโข ลภเต ปญฺญํ (ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา)
ก่อตั้ง : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ)
ผู้ก่อตั้ง : จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
รหัส : 1410051202
เพลง : พ.ม.ก้าวไกล
สังกัดการศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการ : อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์
ที่ตั้ง : 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 0-2521-0690
แฟกซ์ : 0-2521-7187
เว็บไซต์ : www.wpm.ac.th
facebook : โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-268329659854841/

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.wpm.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้