โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

Rajavinit Mathayom School

Home / academy / โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนราชวินิต มัธยมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประวัติความเป็นมา โรงเรียนราชวินิต… See More

โรงเรียนราชวินิต มัธยมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นที่ดินจำนวน 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ใกล้กับราชตฤณมัยสมาคม ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกรมอัศวราชในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้กรมสามัญศึกษาจัดจั้งเป็นโรงเรียนมัธยมโดยมีจุดประสงค์ในการรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้งบุตรหลานข้าราชบริพารให้เข้าศึกษา พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชวินิต มัธยม” หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดาในระดับมัธยมให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า ใช้ชื่อย่อว่า ร.น.ม. และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหามงกุฏเปล่งรัศมีมีเลขลำดับรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นตราประจำโรงเรียน และทำเป็นเข็มประดับหน้าอกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 กรมสามัญศึกษาโดย ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเป็นผู้ลงนามและให้คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต (ประถม) รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม อีกตำแหน่ง
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบเลิกการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราชวินิต (ประถม) และให้โอนนักเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.ศ.2 จำนวน 4 ห้องเรียนมาให้โรงเรียนราชวินิต มัธยม

กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ นางสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์(คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ปีการศึกษา 2521 อาศัยสถานที่โรงเรียนราชวินิต (ประถม) เป็นที่เรียนชั่วคราว
ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณ 4,280,000.00 บาท สร้างอาคารเรียนถาวร หน่วยที่1 อาคารเรียนชั่วคราว ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง เสาธงถาวร 1 ที่ ณ บริเวณกรมอัศวราช (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปัจจุบัน)
ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยที่ 2 ด้วยงบประมาณ 4,000,000.00 บาท และงบประมาณผูกพันในปีการศึกษา 2524 อีก 7,600,000.00 บาท
1 เมษายน 2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนราชวินิต (ประถม) มาเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนราชวินิต มัธยม และปรับปรุงโรงเก็บรถม้าพระที่นั่งเป็นอาคารเรียนอีกส่วนหนึ่ง ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,029 คน ครู – อาจารย์ 54 คน นักการภารโรง 4 คน และมีการสอน เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นตามหนังสือจดทะเบียนสมาคม เลขลำดับที่ จ1700 ลงวันที่ 24 เมษายน 2523 มีพันเอกวีระ วิชิตะกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก
ปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรปี 2518 (ม.ศ.4) จำนวน 2 ห้องเรียน และหลักสูตรปี 2524 (ม.4) จำนวน 2 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3, 4, 5 ขึ้น ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามหนังสือ รล 0007/1045 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2527 เพื่อให้ข้าราชการทหารและพลเรือนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ตราโรงเรียน
พระมหามงกุฏเปล่งรัศมีมีเลขลำดับรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

ปรัชญาของโรงเรียน
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กิจกรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“เป็นสถานที่สร้างคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้า”

สีประจำโรงเรียน
สีขาว-กรมท่า

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ชมพูพันธ์ทิพย์

อักษรย่อ : ร.น.ม. (R.N.M.)
ประเภท : รัฐบาล
ก่อตั้ง : 4 เมษายน พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อำนวยการ : นายณรงค์ คงสมปราชญ์
เพลง : มาร์ชราชวินิต มัธยม
สังกัดการศึกษา : สพฐ.
เว็บไซต์ : www.rnm.ac.th
facebook : www.facebook.com/rnm.club

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.rnm.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้