โรงเรียนวัดทรงธรรม

Wat Songtham School

Home / academy / โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทรงธรรม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอซึ่งตั้งอยู่ในพระอารามหลวงที่มีนามว่า “วัดทรงธรรมวรวิหาร” ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด… See More

โรงเรียนวัดทรงธรรม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอซึ่งตั้งอยู่ในพระอารามหลวงที่มีนามว่า “วัดทรงธรรมวรวิหาร” ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด ประมาณ 4 ไร่เศษ โดยพระอุดมวิจารย์ (เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร) ได้ทำหนังสือต่อท่านขุนปนะพจน์ เนติประวัตร นายเวรการโรงเรียน ขอนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอฯ อธิบดีกรมการศึกษา ทรงทราบเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 115) โดยพระอุดมวิจารณ์ อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก และพระใบฎีกาลั่น เป็นครูสอน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนี้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา

โรงเรียนวัดทรงธรรม

โรงเรียนวัดทรงธรรม

ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2475 ได้เริ่มเปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษา และได้มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2478 เปิดสอนแผนก พณิชยกรรม และยกเลิกเมื่อ พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2481 ได้แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่กราบทหารเรือ 3 ตั้งเป็น “โรงเรียนวัดทรงธรรมแผนกสตรี” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี”
พ.ศ. 2494 ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม เป็น “โรงเรียนวัดทรงธรรม” จนมาถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้ทดลองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาที่วัดบางน้ำผึ้งใน ในนามโรงเรียนวัดทรงธรรม รับนักเรียนแบบสหศึกษา
พ.ศ. 2520 ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา
พ.ศ. 2521 ทางวัดไม่สามารถจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์ได้ จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียนวัดทรงธรรม และเปิดรับนักเรียนหญิงอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงทำให้เริ่มมีนักเรียนหญิงตั้งแต่นั้นมา
พ.ศ. 2553 โรงเรียนวัดทรงธรรมได้รับให้เป็น “โรงเรียนมาตรฐานสากล”

ความหมายของชื่อโรงเรียน
คำว่า “ทรงธรรม” เป็นราชาศัพท์ แปลว่า ฟังเทศน์ หรือ ฟังธรรม แต่คำว่า “ธรรม” คนไทยโดยทั่วๆ ไป มักใช้ในความหมายว่า “ความดี” หรือ “คำสอนที่ดี” เช่น คำสอบของพระพุทธเจ้า โรงเรียนจึงได้ให้ความหมายของคำว่า “ทรงธรรม” ว่า “ทรงไว้ซึ่งความดี” เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมทุกคนทรงไว้ซึ่งความดี ๓ ประการ ดังปรัชญาของโรงเรียนคือ เรียนดี งานดี ประพฤติดี ความว่า
1.มีความรู้ดี รู้จริง และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีความเจริญทางสติปัญญา
2.ทำงานดี ทำงานเป็น รักแรง แข็งชอบ ไม่รังเกียจงานสุจริต
3.มีความประพฤติดีงาม ใฝ่ดี เกลียดชั่ว ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ปรัชญาของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียนวัดทรงธรรมคือ เรียนดี งานดี ประพฤติดี ซึ่งโรงเรียนวัดทรงธรรมได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
– เรียนดี หมายถึง เป็นผู้ใฝ่ใจในการเรียน มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีความเจริญทางปัญญา(พุทธิศึกษา) และทางด้านร่างกาย (พลศึกษา)
– งานดี หมายถึง เป็นผู้ใฝ่ใจฝึกฝนและลงมือปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ไม่รังเกียจงานที่สุจริตทุกประเภท สามารถทำงานได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว รักที่จะประกอบอาชีพ รวมทั้งมีความเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่เป็นนิตย์
– ประพฤติดี หมายถึง เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีเกียรติเชื่อถือได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข

โรงเรียนวัดทรงธรรม

ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนวัดทรงธรรม ประกอบด้วยรูปธรรมจักร ล้อมรอบด้วยวงล้อซึ่งประกอบด้วยปรัชญาของโรงเรียนวัดทรงธรรมว่า เรียนดี งานดี ประพฤติดี โดยใช้สีเหลืองและสีแดงเป็นองค์ประกอบหลักของตราประจำโรงเรียน และเป็นสีประจำโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งสีเหลือง หมายถึง “ความเจริญทางปัญญา” และ สีแดง หมายถึง “ความกล้าหาญ เข้มแข็ง ความอดทน”

สีประจำโรงเรียน
เหลือง – แดง

โรงเรียนวัดทรงธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ประดู่

อักษรย่อ : ท.ธ.
ประเภท : โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คติพจน์ : ธมฺมจารี สุขํ เสติ (ผู้ประพฤติธรรม ย่อมเป็นสุข (The virtuous always meet happiness.)
สถาปนา : 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1895
ผู้ก่อตั้ง : พระอุดมวิจารย์ (กลั่น นพคุณ)
ผู้อำนวยการ : นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
เพลง : มาร์ชทรงธรรม
สังกัดการศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ตั้ง : 1126 ถ. เพชรหึงษ์ ต. ตลาด อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-463-3345-6
โทรสาร : 02-464-2687
เว็บไซต์ : www.songtham.ac.th
facebook :songtham.fc

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.songtham.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนวัดทรงธรรม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนวัดทรงธรรม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนวัดทรงธรรม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนวัดทรงธรรม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนวัดทรงธรรม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้