โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

Suksanaree Wittaya School

Home / academy / โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ประวัติความเป็นมา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนศึกษานารี2 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา)โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่… See More

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนศึกษานารี2 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา)โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดสาคร ตู้จินดา บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมชานเมือง ในปี พ.ศ. 2521 มีนางสาวพยอม อ่อนอุดม และนางพงษ์ศรี วิทยานนท์ เป็นผู้เตรียมเรื่องเพื่อสร้างโรงเรียนศึกษานารี 2 ต่อมานายดรุณ ศุภาหาร บริจาคที่ดินรูปชายธงเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวางขึ้น สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ซื้อเพิ่มอีก 154 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียน 14 ไร่ 56 ตารางวา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา

ปี พ.ศ. 2521 เป็นปีการศึกษาแรก โรงเรียนเปิดสอน 6 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนมาจากโรงเรียนศึกษานารี 4 ห้องและฝากเรียนไว้ที่ศึกษานารี ส่วนอีก 2 ห้อง เปิดรับสมัครที่วัดบางบอนโดยใช้อาคารไม้ชั้นเดียวของโรงเรียนวัดบางบอนเป็นที่เรียนมีครูอาจารย์ทั้งสิ้น 9 คน ทุกคนต้องสอนทั้งที่ศึกษานารี และวัดบางบอน
ปีการศึกษา 2522 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 414 คน 10 ห้องเรียนและย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่โรงเรียนวัดบางบอน มีครู-อาจารย์ 31 คน นักการภารโรง 2 คน
ปีการศึกษา 2523 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ใช้อักษรย่อ “ศ.ว.” มีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว 21 ห้องเรียน รับนักเรียนม.1 เพิ่มขึ้นเป็น 8 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนห้องเรียนรวม 23 ห้องเรียน นักเรียน 924 คน ครู-อาจารย์ 50 คน นักการภารโรง 5 คน
ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 29 ห้องเรียน มีนักเรียน 1160 คน ครู-อาจารย์ 50นักการภารโรง 5 คน
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้เช่าที่ 11 ไร่ เพื่อทำเป็นลานกีฬาและเกษตรผสมผสาน ในราคาเช่นปีละ 5000 บาท
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ทุกระดับชั้น มีจำนวนห้องเรียน 65 ห้อง มีนักเรียน 3162 คน ครู-อาจารย์ 109 คน นักการภารโรง 14 คน ผอ.สุธน เรืองเดช ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
ปีการศึกษา 2548 มีจำนวน 64 ห้องเรียน มีนักเรียน 3042 คน ครูจำนวน 111 คน
ปีการศึกษา 2549 มีจำนวน 61 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2932 คน ครูจำนวน 114 คน
ปีการศึกษา 2550 มีจำนวน 60 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 2864 คน ครู 112 คน ผอ.แสงทอง ธัญญโกเศศสุข ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ผอ.สุธน เรืองเดช ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยาแทน

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ตราประจำโรงเรียน
ซุ้มเรือนแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองแห่งพุทธปัญญา อันประกอบด้วยคุณธรรม
เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษา ผู้ใฝ่หาความรู้
ศ.ว.ในรัศมีวงกลม หมายถึงความกลมเกลียวสามัคคีของชาวศึกษานารีวิทยา
เครื่องหมายประจำโรงเรียน จึงมีความหมายว่า “ชาวศึกษานารีวิทยา ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ปัญญา สามัคคี กลมเกลียว”

ปรัชญาโรงเรียน
ธมฺโม จ ปญฺญา จ เสฏฐา ปณฺฑิตา วทนฺติ
คุณธรรมและปัญญา เป็นสิ่งประเสริฐสุด
คุณธรรม เป็นสิ่งนำบุคคลไปสู่ความสุข ทำให้บุคคลมีคุณค่า
ปัญญา เป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา นำบุคคลไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธธรรมนาถนิมิตร

ธงประจำโรงเรียน
ประกอบด้วยผ้า 2 สี คือสีฟ้า และสีม่วง กลางผืนมีเครื่องหมายประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลดุจดั่งท้องฟ้า ความเกรียงไกร
สีม่วง หมายถึง ความเด่งชัด ล้ำเลิศ ความเป็นอัจฉริยะ
ฟ้า-ม่วง หมายถึง สถาบันแห่งนี้แวดล้อมด้วยสีฟ้าครามเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่แผ่รังศรีรุ่งอันเด่งชัด ด้วยแสงสีม่วงเปรียบด้วยความรุ่งโรจน์แห่งความเป็นอัจฉริยะ มีความแข็มแข็งเด่งชัด เป็นเอกลักษณ์แห่ง “ศึกษานารีวิทยา”

คำขวัญประจำโรงเรียน
หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์

อินทนิล

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นอินทนิล

อักษรย่อ : ศ.ว.
ประเภท : โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คติพจน์ : หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์
ก่อตั้ง : 16 มีนาคม 2521
สังกัดการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1122 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร : 02-450-3501-4
โทรสาร : 02-892-3905
เว็บไซด์ : www.snws.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/ศึกษานารีวิทยา-137108716388096/โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.snws.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้