โรงเรียนสิริรัตนาธร

Sirirattanathorn School

Home / academy / โรงเรียนสิริรัตนาธร
โรงเรียนสิริรัตนาธร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในเครือข่าย สหวิทยาเขตเบญจสิริ โรงเรียนสิริรัตนาธร ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กองการศึกษาสงเคราะห์ (ฝ่ายสวัสดิการ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่… See More

โรงเรียนสิริรัตนาธร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในเครือข่าย สหวิทยาเขตเบญจสิริ

โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสิริรัตนาธร

ประวัติความเป็นมา
เดิมชื่อโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กองการศึกษาสงเคราะห์ (ฝ่ายสวัสดิการ)
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2503 สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 824 ที่ดินจัดสรรยาสูบ(ซอยอุดมสุข) สุขุมวิท 103 แขวงบางนา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา สาเหตุที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่บุตรหลานของ
พนักงานโรงงานยาสูบ ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในบริเวณที่จัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียน
ที่ห่างไกล เนื่องจากในระยะ พ.ศ. 2502-2503 บริเวณที่จัดสรรยาสูบและบริเวณใกล้เคียง ยังมีสภาพเป็นทุ่งนามีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่มาก
สภาพถนนยังไม่ดีจะใช้ได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง ฉะนั้นการเดินทางจึงไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนอยู่บริเวณนี้

ในระยะแรก โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ประเภทไป-กลับ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 เปิดสอนเฉพาะชั้น ป. 1- ป.4 มี
ครู 8 คน ภารโรง 1 คน ต่อมาได้ขยายการศึกษาโดยเปิดสอนชั้นสูงขึ้นปีละ 1 ชั้นจนถึงปีการศึกษา 2509 ก็มีนักเรียนชั้นมัธยม-ศึกษาปีที่ 3
ต่อมาพนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นในปีการศึกษา 2513 มีนักเรียนถึง 633 คน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนรัฐบาล
การดำเนินการในช่วงประมาณปีการศึกษา 2517 – 2526 พนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนน้อยลง มีผลทำให้จำนวนนักเรียน
ลดน้อยลง จนถึงปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนมีนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงานโรงงานยาสูบและบุตรของบุคคลภายนอกเรียนเพียง 470 คน
มีครูและพนักงานประจำจำนวน 41 คน โรงงานยาสูบต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียน ปีละ
5,000,000 บาทเศษ
ในช่วงปลายปีการศึกษา 2526 อาจารย์ฉะวี พิลาไชย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ขณะนั้นพิจารณาเห็นว่า โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลังไม่เหมาะที่จะจัดการศึกษาอีกต่อไป ควรยกให้กระทรวงศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแทนโรงงานยาสูบ ทั้งนี้เพราะ
มีโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรงอยู่แล้วหลายโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง
ดังนั้นทางโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จึงได้ทำการตกลงโอนโรงเรียนให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2527 โดยมอบให้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในระยะเริ่มแรก และให้เป็นโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (สาขา)
โดยเปิดรับนักเรียน และฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จำนวน 250 คน ต่อมาย้ายมาเรียนที่โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์แห่งนี้
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และเมื่อรวมกับนักเรียนของโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ ที่มีอยู่เดิมแล้ว ตั้งแต่ชั้นเตรียม ป.1 ถึงชั้น ม.3
จำนวน 410 คน ก็จะมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 660 คน มีครูอาจารย์ซึ่งเป็นครูที่สอบบรรจุเข้ามาใหม่ส่วนหนึ่งและย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
สังกัดกรมสามัญศึกษาอีกส่วนหนึ่ง รวมเป็นครู-อาจารย์ชุดใหม่จำนวน 32 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 18 คน ภารโรง 5 คน ในระยะแรกนั้น
กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ กาญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล แต่การปฏิบัติหน้าที่นั้น
ท่านได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ แย้มประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนจนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายสมพงษ์ แย้มประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2528
กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ อาจารย์สมพงษ์ แย้มประยูร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ ทางด้านการเรียน
การสอน ให้เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.1เข้าเรียน 300 คนและยุบชั้นเตรียม ป.1ไป 1 ระดับชั้น คงมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ป.1 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 880 คน มีครู-อาจารย์ ชาย 16 คน หญิง 26 คน รวม 42 คน สำหรับอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง
และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 2 หลัง ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หลัง 12 ที่ เป็นเงิน 180,000 บาท
ปีการศึกษา 2529
กรมสามัญศึกษาได้อนุญาต ให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 จำนวน 300 คน และยุบชั้นเรียน ป.1 จึงมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
ป.2 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวม 1,054 คน มีครู-อาจารย์จำนวน 50 คน ได้รับงบประมาณในปี 2529-2530 ให้สร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้นแบบ 575
หนึ่งหลัง ขนาด 20 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท
ปีการศึกษา 2530
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.3 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวม 1,130 คน ครู-อาจารย์จำนวน 56 คน ได้รับงบประมาณในปี 2530 สร้างห้องน้ำห้องส้วม
1 หลัง 6 ที่ เป็นเงินจำนวน 90,000 บาท และได้รับงบประมาณในปี 2530-2531 ให้สร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้นแบบ575 ต่ออีกครึ่งหลัง 15 ห้องเรียน
เป็นเงินจำนวน 4,440,000 บาท
ปีการศึกษา 2531
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.4 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวม 1,256 คน ครู-อาจารย์ 63 คน ได้รับงบประมาณในปี 2531-2532 ให้สร้างอาคาร
อเนกประสงค์เป็นตึก 3 ชั้นเป็นเงินจำนวน 7,900,000 บาท
ปีการศึกษา 2533
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ ป.6 ถึง ม.4 มีนักเรียนรวม 1,736 คน ครู-อาจารย์ 97 คน ได้รับงบประมาณในปี 2533-2534 ให้สร้างต่อเติม
อาคารเรียนตึก 5 ชั้น แบบ 575 ต่ออีกครึ่งหลัง 15 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 7,190,000 บาท
ปี การศึกษา 2535
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียนรวม 2,161 คน ครู-อาจารย์จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นางสาวอรุณี นาคทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ และได้รับงบประมาณปี 2535-2536 ให้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้นแบบ 575 อีก 25 ห้องเรียน
จำนวนเงิน 11,500,000 บาท
ปีการศึกษา 2536
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดห้องเรียน แบบ 18-18-14 / 2-2-2 รวม 56 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,936 คน ครู- อาจารย์ 100 คน และได้เริ่มก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536
โดยมีพันตรีสมบูรณ์ กัณหโพธิ์เป็นนายกสมาคมฯ นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณปี 2536 ให้ถมสนาม จำนวน 400,000 บาทสมทบกับเงินบำรุง
การศึกษา 195,000 บาท และได้รับงบประมาณปี 2536 สำหรับการสร้างรั้วโรงเรียนจำนวน 900,000 บาท สมทบกับเงินบำรุงการศึกษา 50,000 บาท
ปีการศึกษา 2537
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดห้องเรียนแบบ 14-14-12 / 2-2-2 รวม 46 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,709 คน ครู – อาจารย์ 95 คน พร้อมทั้งดำเนินการย้ายศาลพระภูมิและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างหอพระ และ
พัฒนาห้องสมุด วันที่ 4 เมษายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามของโรงเรียน
ใหม่ว่า ” โรงเรียนสิริรัตนาธร ” ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคล ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2537 ต่อมาวันที่
2 พฤศจิกายน 2537 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธรแทนนางสาวอรุณี นาคทัต ซึ่งกรมสามัญศึกษาให้ย้ายไปรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา
ปีการศึกษา 2538
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนแบบ 14-13-10 / 3-2-2 รวม 44 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,820 คน ครู-อาจารย์ 95 คน มีการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆในโรงเรียน เช่น ปูพื้นสนามหญ้า
สร้างศาลาแปดเหลี่ยม สร้างอาคารประชาสัมพันธ์ จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ยาสูบอนุสรณ์ และห้องส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีคุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เป็นนายกสมาคมครูและผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

โรงเรียนสิริรัตนาธร

ตราประจำโรงเรียน
อักษร ส.ร.ธ. อยู่ใต้พระจุลมงกุฎ มีข้อความใต้อักษรว่า โรงเรียนสิริรัตนาธร

สีประจำโรงเรียน
ม่วง – ขาว
สีม่วง คือ สีประจำพระชนมวารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สีขาว คือ สีแห่งความบริสุทธิ์

ปรัชญาโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม

คติพจน์
ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ (บุคคลผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐ)

โรงเรียนสิริรัตนาธร

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นอินทนิล

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธมหามงคลบดีศรีสิริรัตนาธร

อักษรย่อ : ส.ร.ธ. (S.R.T.)
ประเภท : โรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา : 10 เมษายน พ.ศ. 2503
รหัส : 1000104703
เพลง : มาร์ชสิริรัตนาธร
สังกัดการศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : 47 ซ.อุดมสุข30 ถ. อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 02-396-1984-5
FAX : 02 -396-1984-5 ต่อ151,152
เว็บไซต์ : www.srt.ac.th
facebook : Sirirattanathorn.School

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.srt.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนสิริรัตนาธร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสิริรัตนาธร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนสิริรัตนาธร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสิริรัตนาธร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสิริรัตนาธร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสิริรัตนาธร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้