วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

Bangkok Polytechnic College

Home / academy / วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร    ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนช่างไม้วัดสระเกศ เป็นโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ในที่ดินของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร… See More

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

 ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนช่างไม้วัดสระเกศ เป็นโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ในที่ดินของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และได้ใช้เป็นสถาบันที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ (Ware Houe) ให้กับหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อน สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา โดยมีหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่หน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ มารับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก “ยูซอม” (USOM) เพื่อใช้สำหรับการสอนวิชาชีพตามภูมิภาคต่างๆ ต่อมาหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ได้โอนไปสังกัดกกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสารพัดช่างพระนครจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว โดยเน้นประชาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริม และการเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือ

ในปี พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตรช่างฝีมือทดแทนช่างก่อสร้าง ประเภทก่ออิฐ งานปูน ใช้เวลาเรียนในโรงเรียน 2 เดือน จากนั้นจึงส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการอีก 6 เดือน รวม 8 เดือน

ในปี พ.ศ. 2525 กรมอาชีวศึุกษาได้มอบหมายให้่โรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สาขาชุมชนห้วยขวาง อีกแห่งหนึ่ง โดยใช้อาคารสถานที่ของการเคหะแห่งชาติ (เคหะชุมชนห้วยขวาง) บริเวณใต้อาคารแฟลตที่ 6 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

ในปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะ “โรงเรียนสารพัดช่าง” เป็น “วิทยาลัยสารพัดช่าง” ทั่วประเทศ ดังนั้นโรงเรียนสารพัดช่างพระนครจึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรมอาชีวศึกษา กระทรววงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน

ในปี พ.ศ.2537 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งให้วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533 โดยเป็นการเรียนการสอนในระบบโรงเีรียน ด้วยเหตุผลที่มีนักเรียนที่เรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจำนวนมาก สถานศึกษาที่มีอยู่เดิม คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตร และวิทยาลัยการอาชีพ ไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมเพิ่มขึ้นอีกได้ จึงมีความจำเป็นต้องให้วิทยาลัยสารพัดช่างช่วยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. อีกภารกิจหนึ่ง แต่ยังถือว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นภารกิจหลัก

และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนเป็นสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จึงเปลี่ยนสังกัด เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2546-2547 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 สำนกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพฯ (อศก.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่

ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สอศ.) ในระดับ ดีมาก

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งเสริมความรู้ ความสามารถ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ

พันธกิจ : 
พันธกิจที่ 1     พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 2     พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และทันสมัย
พันธกิจที่ 3     พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย
พันธกิจที่ 4     พัฒนาระบบความร่วมมือทั้งในและนอกสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5     พัฒนาหลักสูตรสู่สมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น

สถานที่ตั้ง : 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578  โทรศัพท์: 0-2223-1069, 0-2223-2276 โทรสาร: 0-2223-2578, 0-2223-1069, 0-2223-2276 ต่อ 104
E-mail : sarabanbpc@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.bpc.ac.th/
Facebook : https://web.facebook.com/วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร-253151188135301/?_rdr

ข้อมูลจาก http://www.bpc.ac.th/aboutus.html

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้