วิทยาลัยพณิชยการบางนา

Bangna Commercial College

Home / academy / วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา หรือ โรงเรียนพณิชยการบางนา จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น (นายสุกิจ นิมมานเหมินท์) ได้นำเรื่องกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้จัดสรรเงินงบประมาณพิเศษเพื่อจัดตั้งโรงเรียนพณิชยการเพิ่มขึ้น… See More

วิทยาลัยพณิชยการบางนา หรือ โรงเรียนพณิชยการบางนา จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น (นายสุกิจ นิมมานเหมินท์) ได้นำเรื่องกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้จัดสรรเงินงบประมาณพิเศษเพื่อจัดตั้งโรงเรียนพณิชยการเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2512 เป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2512 ให้ผูกพันงบประมาณประจำปี 2513 ได้และได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเรื่อง ที่ดินสร้างโรงเรียนควรจะเป็นกรรมสิทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประวัติความเป็นมา
คุณชนะ รุ่งแสงได้ทราบเจตนาของกระทรวงศึกษา ในอันที่จะหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนใหม่จึงได้ชี้ชวนบิดามารดา และญาติพี่น้องแห่งตระกูล “รุ่งแสง” และ “รุ่งเรือง” เห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาชีพจนกระทั่ง คุณบุญนาค-คุณสุเทพ รุ่งแสง คุณบุญรอด-คุณเหรียญ รุ่งเรือง คุณเพิ่ม-คุณละออ รุ่งเรือง ได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดินที่แขวงบางนา เขตบางนาเป็นจำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 23 ตารางวา ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนพณิชยการแห่งใหม่ และยังยินยอมให้ใช้ที่ดินสร้างถนนเข้าบริเวณโรงเรียนอีกด้วย

เมื่อได้ที่ดินแล้ว กรมอาชีวศึกษา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจ และเตรียมดำเนินการก่อสร้างทันทีโดยให้ออกแจ้งความเรียกประกวดราคา สร้างอาคารต่าง ๆ  รวม 10 รายการ คือ อาคารเรียน 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักภารโรง 3 หลัง สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  รั้วลวดหนามรอบบริเวณ  และถนนพร้อมทั้งได้ติดตั้งไฟฟ้า ประปา และครุภัณฑ์ต่างๆ  ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 15,850,000 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จใน 210 วัน กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้กรมอาชีวศึกษา เซ็นสัญญาก่อสร้างได้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2512  ซึ่งจะครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 27 เมษายน  2513

ขณะที่การก่อสร้างได้ดำเนินการอยู่นั้น ปรากฏว่าได้มีผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจในโรงเรียนแห่งใหม่นี้มากมาย กรมอาชีวศึกษาจึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนในเดือนเมษายน 2513 จำนวน 840 คน เพื่อสนองความต้องการของประชาชนที่มาร้องเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จภายในกำหนดเวลาโดยมอบหมายให้โรงเรียนพณิชยการพระนคร โรงเรียนวัดพระเชตุพนตั้งตรงจิตรวิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการธนบุรี โรงเรียนบพิตรพิมุข (ในสมัยนั้น) ทำการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2513 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนพณิชยการบางนา” สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนั้น อาคารของโรงเรียนพณิชยการบางนายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงต้องใช้สถานที่สมาคม นักเรียนเก่าพณิชยการในบริเวณโรงเรียนพณิชยการพระนคร (ขณะนั้น) ทำการมอบตัวจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน  2513 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง ดร.ไพศาลย์  จามรมาน  อาจารย์เอกวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

อย่างไรก็ตามโรงเรียนพณิชยการบางนาก็ได้คำนึงถึงการเรียนการสอน เพราะการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงได้ติดต่อหาสถานที่เรียนชั่วคราว และใช้สถานที่โรงเรียนนานาชาติลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 1 สิงหาคม 2513 แล้วย้ายมาทำการเรียนการสอนสถานที่เรียนใหม่เป็นอาคารชั่วคราวหลังคาจากฝาเสื่อลำแพน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับการก่อสร้างอาคารถาวร จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2513 และเนื่องจากสถานที่ไม่อำนวยการสอบไล่ประจำปี 2513 จึงต้องไปสอบที่โรงเรียนวัดธาตุทอง  ส่วนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในปีการศึกษา 2514 ต้องไปดำเนินการที่โรงเรียนดุสิตพณิชยการอีกครั้งหนึ่ง

อาคารเรียนได้สร้างเสร็จตามสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2515 โรงเรียนได้เข้าใช้อาคารเรียน หลังใหม่ และได้พิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2515 โดย ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นประธานในพิธี “ยกฐานะเป็นวิทยาลัย”

เนื่องจากผลการเรียนการสอน และชื่อเสียงของโรงเรียนพณิชยการบางนา ในด้านระเบียบวินัย ความประพฤติของนักเรียน ประกอบกับความต้องการของประชาชนที่จะศึกษาต่อ ในระดับ สูงขึ้นมีจำนวนมาก  กรมอาชีวศึกษาจึงได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนพณิชยการบางนาขึ้นเป็น “วิทยาลัยพณิชยการบางนา” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2517 เปิดสอนนักเรียนและนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ และระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นับเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการสอนจนเปลี่ยนระดับยกฐานะเป็นวิทยาลัยในเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น

เมื่อโรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย ดร.ไพศาลย์ จามรมาน อาจารย์ใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้อำนวยการวิทยาลัย” นับเป็นบุญกุศลมหาศาลของวิทยาลัยพณิชยการบางนา และเป็นหนี้บุญคุณต่อตระกูล “รุ่งแสง” และ “รุ่งเรือง” เป็นอย่างมากที่ได้กรุณาบริจาคที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียนพณิชยการบางนา ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วของชาวพณิชยการบางนา และในโอกาสที่ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย คุณบุญนาค-คุณสุเทพ  รุ่งแสง  ยังมีศรัทธาต่อการศึกษาวิชาชีพจึงได้มอบที่ดินให้แก่วิทยาลัยฯ อีก 4 ไร่ โดยมอบให้ คุณชนะ  รุ่งแสง (บุตร) เป็นผู้ดำเนินการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายสำลี บุษสาย อาจารย์เอกวิทยาลัยพณิชยการพระนคร (ขณะนั้น) มารักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสืบแทนดร.ไพศาลย์ จามรมาน ซึ่งขอย้ายไปประจำกรม เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์

เมื่อวิทยาลัยพณิชยการบางนาได้รับมอบที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 4 ไร่ ดังกล่าวแล้ว กรมอาชีวศึกษาได้ขอตั้งงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท ในงบประมาณปี 2519 เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนและในการดำเนินการประกวดราคานั้น ผู้ประกวดราคาได้ในวงเงิน 15,300,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) วิทยาลัยฯ จึงได้นำเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เข้าสมบทในการก่อสร้างและในวันที่  4  พฤษภาคม 2519 ได้เรียนเชิญคุณบุญนาค-คุณสุเทพ รุ่งแสง คุณละออ รุ่งเรือง มาเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ 4 ชั้น ในที่ดินดังกล่าว

การดำเนินงานและบริหารราชการของวิทยาลัยพณิชการบางนาในระหว่างปี พ.ศ. 2518 เป็นระยะเวลา 8 ปีเศษ ซึ่งมีนายสำลี บุษสาย เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นั้นได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2526 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งโยกย้ายและสับเปลี่ยนผู้บริหารวิทยาลัยฯ โดยแต่งตั้งให้ นายสำลี บุษสาย ไปเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและให้ ดร.ศรีสง่า กรรณสูต ผู้อำนวยการวิทยาลัยอินทราชัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา แต่เนื่องจาก ดร.ศรีสง่า กรรณสูต ได้ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว จึงทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนาว่างลง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประทีป ปฐมกสิกุล มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และต่อมาได้มีการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ในวงเงินประมาณ 10,542,000 บาท (สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) และใน พ.ศ. 2528 กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 7 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาในราคา 12,380,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา และในปีการศึกษา 2529 วิทยาลัยพณิชยการบางนาได้รับโล่เกียรติยศจากกรมอาชีวศึกษา ให้เป็น “สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น”

วันที่ 1 ตุลาคม 2530 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายพิพัฒน์ บุญญาสัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และในปีการศึกษา 2531 วิทยาลัยฯ ได้รับโล่รางวัลจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยให้เป็น “ห้องสมุดดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา” และได้รับโล่รางวัล “การจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ” พร้อมทั้งได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกองวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลางอีกด้วย

ในปีการศึกษา 2532 วิทยาลัยฯ ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “พระพุทธสิริศิกษกบางนามหามงคล” โดยมีผู้บริจาคค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 264,505.50 บาท  (สองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทห้าสิบสตางค์) และได้อนุมัติจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น ขึ้น  1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 28,270,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเงินบำรุงการศึกษา 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,270,000 บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และเลขานุการ  นอกจากนี้ยังได้ของอนุมัติจัดสร้างคูหาลูกเสือวิสามัญ 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการของกองลูกเสือของวิทยาลัยพณิชยการบางนา

วันที่ 1 ตุลาคม 2534 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ ปวะบุตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และในปีการศึกษา 2535 วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา”

วันที่ 1 ตุลาคม 2536 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายวิเชิด ผาสุข มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และได้จัดสร้างโรงอาหารและหอประชุมขึ้น 1 หลัง มีพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร โดยได้รับงบประมาณ 25,792,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสมนึก  แตงสกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้จัดสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร  7 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ 6,000 ตาราเมตร โดยได้รับงบประมาณ  38,350,000 (สามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณ 5,700,000 (ห้าล้าน เจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นงบผูกพันจนกระทั่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุเทพ เจนาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายเสมอ เหมพงศ์พันธุ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และได้จัดสร้างเสาธงสูง  21 เมตร ราคา 300,000 บาท และพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่  6 โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองและเงินกิจกรรมวิทยาลัยและก่อตั้งมูลนิธิ 4 มูลนิธิ คือมูลนิธิดร.ไพศาลย์ จามรมาน, มูลนิธินายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรื่อง, มูลนิธินายบุญนาค-นางสุเทพ รุ่งแสง,  มูลนิธิผู้ใหญ่ละเมียด-คุณแม่เล็ก บุญเฟื่องฟู

วันที่ 15 มกราคม 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายปฎิเวธ พึ่งอุบล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนาและได้จัดสร้างห้อง “ศูนย์บางนาอินเตอร์เน็ต” เพื่อให้ครู, เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา เข้าใช้บริการค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยการบางนา และได้ดำเนินโครงการจัดสร้างสำนักงาน E-Office ไว้ (แต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง ดร.อรสา รามโกมุท มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

วันที่ 2 ตุลาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายปฏิเวธ พึ่งอุบล กลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนาอีกครั้งหนึ่ง และถือเป็นการเปิดใช้งานและให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาในส่วนของ E-Office

ปรัชญา “ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ”

อัตลักษณ์ “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  เด่นล้ำอาชีพ”
Best  Knowledge มีความรู้ดี
Best  Moralมีคุณธรรม
Best  Job เด่นล้ำอาชีพ

เอกลักษณ์ SMART  School “สถานศึกษา แห่งความภาคภูมิ”
S คือ Service  Mind การมีจิตใจพร้อมบริการ
M คือ Mastery การทำงานอย่างมืออาชีพ
A คือ Accountability การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ
R คือ Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
T คือ Teamwork การทำงานเป็นทีม

วิสัยทัศน์ “ผู้นำในการผลิตบุคลากรวิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน” (Being a leading manufacturer of professional personnel to ASEAN Community)

สถานที่ตั้ง 22 ถนนบางนา-ตราด1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 02-3612901-2 โทรสาร : 02-3930614
E-mail : bangnacc@bncc.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.bncc.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/BNCC01

ข้อมูลจาก http://www.bncc.ac.th/new/?usid=10000020&language=Th

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้