มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

Chalermkarnchana University

Home / academy / มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (Chalermkarnchana University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ และถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในชื่อว่า “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา” เมื่อวันที่ 14… See More

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (Chalermkarnchana University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ และถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในชื่อว่า “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา” เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน นอกจากการเรียนการสอนในจังหวัดศรีสะเกษแล้ว ยังมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเป็นวิทยาเขตหรือศูนย์ในจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ด้วย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 มฉก.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยเปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปิดทำการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และเปิดทำการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศการศึกษามหาบัณฑิต ถัดมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเปิดหลัดสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)และเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนและตึกแบบสถาปัตยกรรมยุโรปมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก มีหลักสูตรการเรียนแบบประเทศอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเป็น “มหาวิทยาลัย”

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ตราประจำมหาวิทยาลัย
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประกอบด้วย มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ และด้านคุณธรรม ในวงมีวงแหวนล้อมรอบภายในอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CHALERMKARNCHANA UNIVERSITY” รอบนอกวงกลมมีปรัชญาของมหาวิทยาลัย “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จึงหมายถึง การเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบประดุจ เช่น ทองคำ โดยมุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศในด้านอัจฉริยะ ด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม

สีประจำมหาวิทยาลัย สีแดง-ขาว-น้ำเงิน ซึ่งมีความหมายดังนี้
– สีแดง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา
– สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ
– สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งกล้าหาญ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย
– มาร์ชเฉลิมกาญจนา
– ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ดอกหอมนวล หรือ ดอกลำดวน

สถานที่ตั้ง :
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (ศูนย์ใหญ่) 99 หมู่ 6 ถนนอุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วิทยาเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 333 หมู่8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
วิทยาเขตระยอง 333/3 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
วิทยาเขตเพชรบรูณ์ 333 หมู่8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
วิทยาเขตบุรีรัมย์ 333 หมู่ 8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา : Chalermkarnchana University
ชื่อย่อ : มฉก. CKU
คติพจน์ : สร้างความเป็นเลิศสู่สากล “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE”
สถาปนา : 7 กันยายน พ.ศ. 2547 (วิทยาลัย) และ 14 มกราคม 2557 (มหาวิทยาลัย)
ประเภท : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ : http:com2best.com
Facebook : ฝ่ายแนะแนว รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้