วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

Eamlaor Vocational College

Home / academy / วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประวัติความเป็นมา เดิมตั้งอยู่เลขที่ 1552 ตรอกกรมเจ้าท่า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ได้ทำพินัยกรรมมอบที่ดินเนื้อที่ 380 ตารางวา และบ้านพักอาศัยให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนระบุนามว่า… See More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ประวัติความเป็นมา
เดิมตั้งอยู่เลขที่ 1552 ตรอกกรมเจ้าท่า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย ได้ทำพินัยกรรมมอบที่ดินเนื้อที่ 380 ตารางวา และบ้านพักอาศัยให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนระบุนามว่า “โรงเรียนเอี่ยมละออ” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2482  เริ่มเป็นสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายและพัฒนามาโดยสังเขปดังนี้
พ.ศ. 2487 กรมอาชีวศึกษาให้โรงเรียนช่างโลหะเฉลิมโลก เข้ามาดำเนินการสอนและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออ” เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น หลักสูตร 3 ปี
พ.ศ. 2490 ประกาศตั้งโรงเรียนเอี่ยมละออ เป็นโรงเรียนช่างสตรีตามความประสงค์ของเจ้ามรดก เปิดสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น เวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2492 เปิดสอนหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง
พ.ศ. 2495 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมวิสามัญ ให้เปิดสอนศึกษาผู้ใหญ่แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า
พ.ศ. 2500 เปิดสอนหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง สอนวิชาอาหารและโภชนาการและการตัดเย็บเสื้อผ้า (ต่อมาเรียกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4) (ม.ศ.4)
พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต 8  เอี่ยมลออ
พ.ศ. 2522 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาเลือกบัญชีและบริการธุรกิจโรงแรม และกลุ่มวิชาเลือกบัญชีและธุรกิจสถานพยาบาล เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม
พ.ศ. 2525 ผู้อำนวยการนงพรรณ (กาญจนี) สุวรรณบูล เห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบและอาคารเรียนแออัดมาก จึงได้แสวงหาสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ  แห่งใหม่ และได้รับมอบที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการบินพาณิชย์ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 36 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 507/2 แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัยฯ
พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาธุรกิจบริการ (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม) เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชา ศิลปะประยุกต์
พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาการขาย
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาการบัญชีและประเภทวิชา ศิลปกรรม กลุ่มวิชาศิลปประยุกต์
พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระบบทวิภาคี กลุ่มวิชา ธุรกิจค้าปลีก เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
พ.ศ. 2545 เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
พ.ศ. 2546 เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
1.  ประเภทวิชาคหกรรม
1.1  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
–  สาขางานออกแบบเสื้อผ้า
1.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
–  สาขางานอาหารและโภชนาการ
1.3  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
–  สาขางานคหกรรมการผลิต
2.  ประเภทวิชาศิลปกรรม
2.1  สาขาวิชาศิลปกรรม
–  สาขางานวิจิตรศิลป์
3.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3.1  พณิชยการ
–  สาขางานการบัญชี
–  สาขางานการขาย
–  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–  สาขางานธุรกิจค้าปลีก (เอ็มเค., เซเว่น)
4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4.1  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
–  สาขางานการโรงแรม

เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
1.  ประเภทวิชาคหกรรม
1.1  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
–  สาขางานการประกอบอาหาร
1.2  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
–  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1  สาขาวิชาการตลาด
–  สาขางานการตลาด (สยามพารากอน  เดอะมอลล์ ท่าพระ บางแค)
2.2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
–  สาขางานธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร (เอ็มเค.)
3.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งอยู่ที่ : 507/2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์  0-2286-9712-3 โทรสาร 0-2286-9713
Website : www.eamlaor.moe.go.th
E-mail : eamlaor_2002@thaimail.com
Facebook : https://web.facebook.com/eamlaor.eovc/?_rdr

ข้อมูลจาก http://www.eamlaor.moe.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=213

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้