วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Intrachai commercial college

Home / academy / วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณโดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้เช่าที่ดินบริเวณวังกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัด พระนคร จัดสร้างเป็นโรงเรียนอาชีพแห่งแรกคือ โรงเรียนช่างเย็บหนังได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น จึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณเพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา จึงย้ายโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณไปอยู่ที่อำเภอสัมพันธวงศ์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า… See More

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ประวัติความเป็นมา
เดิมเป็นโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณโดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้เช่าที่ดินบริเวณวังกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัด พระนคร จัดสร้างเป็นโรงเรียนอาชีพแห่งแรกคือ โรงเรียนช่างเย็บหนังได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น จึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณเพียงอย่างเดียว เมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา จึงย้ายโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณไปอยู่ที่อำเภอสัมพันธวงศ์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยวละออ” และเมื่อสงครามสงบลง โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออได้ย้ายกลับมายังวังเพชรบูรณ์อินทราชัยที่เดิม และเปิดสอนในระดับ ปวช. พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างอินทราชัย” ตามสร้อยพระนามของเจ้าของวังซึ่งประทานให้ ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา

ในปี 2521 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนวิชาชีพหลาย สาขาวิชา และเปิดสอนถึงระดับ ปวส. จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย” และเพื่อลดความแออัดในกรุงเทพฯ กรมอาชีวศึกษาได้ย้าย วิทยาลัยเทคนิคไปอยู่ที่ทุ่งสีกัน ดอนเมือง ส่วนในที่เดิมให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางด้านบริหารธุรกิจตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ได้เปิดสอนในระดับ ปวท.4 สาขาวิชา คือ วิชาการบัญชี วิชาการเงินการธนาคาร วิชาการตลาด และ วิชาการเลขานุการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “วิทยาลัยอินทราชัย”

ต่อมาในปี 2525 ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะปรับปรุงที่ดินบริเวณ วังเพชรบูรณ์ให้เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัย จึงขอให้กรมอาชีวศึกษาย้ายวิทยาลัยออกไปอยู่ในที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ซอยรามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) เขตวังทองหลาง เนื้อที่ 10 ไร่เศษ ปัจจุบันได้เปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทั้งระดับ ปวช. และ ปวท.และในปีการศึกษา 2535 นี้ ได้เปิดสาขาใหม่ในระดับ ปวส. คือสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด ทั้งให้เปิดสอนในระดับ ปวท. อีก 2 แผนกคือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นับว่าวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยแห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกแห่งหนึ่ง ที่จะช่วยให้การอาชีวศึกษาของชาติมีความพร้อมการผลิตบุคลากรสายบริหารธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชน ต่อไปในอนาคต

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ : สถาบันการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ

ปรัชญา : พัฒนาการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สร้างผู้นำเทคโนโลยี ผลิตคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์ : สถาบันการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ

สถานที่ตั้ง : 467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th
เว็บไซต์ : http://km.intrachai.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/Intrachai

ข้อมูลจาก http://km.intrachai.ac.th/km/?usid=20130007&language=Th

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้