วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

Minburi Technical College

Home / academy / วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เดิมเป็นแผนกๆ หนึ่ง ที่เปิดทำการสอนอาชีพช่างไม้ และช่างจักสานให้กับนักเรียนชั้นประถมต้นของ โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลดินกองทราย แขวงมีนบุรี พ.ศ. 2480 แยกตัวเองมาจากโรงเรียนประชาบาล ประจำตำบลทรายกองดิน มาใช้อาคารของหอทะเบียนที่ดินจังหวัดมีนบุรี ตั้งเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้มีนบุรี” วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี… See More

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เดิมเป็นแผนกๆ หนึ่ง ที่เปิดทำการสอนอาชีพช่างไม้ และช่างจักสานให้กับนักเรียนชั้นประถมต้นของ โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลดินกองทราย แขวงมีนบุรี พ.ศ. 2480 แยกตัวเองมาจากโรงเรียนประชาบาล ประจำตำบลทรายกองดิน มาใช้อาคารของหอทะเบียนที่ดินจังหวัดมีนบุรี ตั้งเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้มีนบุรี”

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1

ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2481 กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณ สำหรับสร้างอาคารเรียน และอาคารโรงฝึกงานบนเนื้อที่ 4 ไร่ บริเวณ ตรงข้ามที่ทำการเรือนจำมีนบุรี และได้ย้ายโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ มาอยู่สถานที่แห่งใหม่นี้ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี ”

พ.ศ. 2502 เนื่องจากโรงเรียนช่างไม้มีนบุรี มีสถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายเพิ่มชั้นเรียนและเปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และความต้องการกำลังคนในงานด้านอุตสาหกรรมได้กรมอาชีวศึกษาจังได้จัดหา ที่ดินผืนใหม่ จำนวน 20 ไร่ บนถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี ( สถานที่ตั้งปัจจุบัน) พร้อมกับจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียน และอาคารโรงฝึกงานเพิ่มขึ้น และได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้มีนบุรีมาอยู่สถานที่แห่งใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างมีนบุรี” ในระยะแรกเปิดทำการสอนแผนกช่างไม้ และแผนกช่างก่อสร้างในระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายอาชีพ)

พ.ศ. 2515 เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2518 เปลี่ยนระบบการวัดผลใหม่ จากเดิมที่คิดเป็นร้อยละ มาเป็นระบบหน่วยกิต และเปิดทำการสอนแผนกช่างยนต์ ขึ้นอีกแผนก

พ.ศ. 2519 ยกฐานะของโรงเรียนการช่างมีนบุรี เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาเขต 2 มีนบุรี” และเปิดทำการสินแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น อีกแผนกหนึ่ง

พ.ศ. 2520 เปิดทำการสอนแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม ( ปัจจุบันใช่ชื่อแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ) และทำการสอนภาคนอกเวลาทุกแผนก ทำให้สามารถรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และในปีเดียวกันนี้กรมอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยใหม่ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาเขต 2 มีนบุรี เห็น “วิทยาลัยอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาเขตมีนบุรี”

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาเขตมีนบุรี เป็น “วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี”

พ.ศ. 2522 เริ่มการขยายการศึกษาให้มีระดับสูงขึ้น จากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้น (ปวส) ในระยะแรกนี้ได้เปิดทำการสอน 2แผนก คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างกลโลหะ และวิทยาลัยก็ยังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2524 สามารถเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) สาขาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล และในปี พ. ศ 2527 สามารถทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ได้ครบทุกแผนก

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 เป็นต้น ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพิ่มมากขึ้น แต่สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีมีพื้นที่เพียง 14 ไร่ จึงไม่สามารถขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารให้จึงขอรับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิต ศรัทธา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษาจำนวน 2 แปลง คือ
– แปลงที่ 1 นางนกเล้า รออนันต์ ได้บริจาคที่ดินบนถนนรามอินทรา (กม.11) จำนวน 56 ไร่ ติดกับสวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ ปัจจุบันกรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้งเป็น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
– แปลงที่ 2 นางสาว โชติมา ปัทมนุช โดยความเห็นชอบจาก ร้อยเอกโชติ-นางบุญมาก ปัทมนุช ผู้เป็นบิดา-มารดา ได้บริจาคที่ดินในซอยวัดทองสัมฤทธิ์ ถนนสุวินทวงศ์ จำนวน 40 ไร่ ซึ่งผู้อำนวยการเสริญ หรุ่นรักวิทย์ ได้ทำโครงการสร้างอาคารปฏิบัติการสาขา วิชาเทคนิคการผลิตขึ้น จำนวน 3 หลัง ซึ้งได้รับความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ปี 2529 จนแล้วปี 2532 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แห่งที่ 2” พ.ศ. 2533 เนื่องจากที่และอาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี คับแคบ และจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประกอบกับอาคารปฏิบัติการที่ก่อสร้างไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 ที่ซอยวัดทองสัมฤทธิ์ได้แล้วเสร็จเป็นบางส่วน วิทยาลัยฯ จึงได้พิจารณาย้ายแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ไปจัดการเรียนการสอนก่อนแผนกวิชาอื่น ๆ และในปี 2534 ได้ย้ายแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และแผนกวิชาช่างยนต์ รวมเป็นสามแผนกวิชา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากครู- อาจารย์ ทุกท่าน และทุกท่านได้ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพราะสถานที่ห่างไกลจากชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรต่อมาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้ของบประมาณสร้างอาคาร หอประชุม โรงอาหาร และอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 หลัง

พ.ศ. 2536 จากการที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แยกการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 แห่ง ทำให้การบริหารการศึกษาไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ประกอบกับกรมอาชีวศึกษาจัดทำ โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัตรครบ 50 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงได้ทำโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยแห่งใหม่ แยกการบริหารอย่างเด็ดขาด และได้เสนอ นายประดิษฐ์ ธรรมเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2536

พ.ศ. 2537 เพื่อให้การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีจึงได้ทำ โครงการโอนอัตรากำลังครู-อาจารย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมกับปรับอัตรากำลังครู-อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บริหาร อันได้แก่ ตำแหน่งเลขที่ 333 นายวิรัตน์ คันธรารัตน์ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ ตำแหน่งเลขที่ 322 นายศักดา จินตะเวช ตำแหน่ง 15769 นายสมพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตำแหน่งเลขที่ 372 นาย วริน รอดโพธิ์ทอง ตำแหน่งเลขที่ 360 นาย ศักดา สนิทศิณิ สนิทศิณิวัฒน์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งได้รับความเห็นชองจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความเห็นชอบ จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา

ดังนั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเหลือเพียง 4 สาขาวิชา คือ
– สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
– สาขาวิชาการพิมพ์ เปิดสอนระดับ ปวช.

นอกจากการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติแล้ว วิทยาลัยฯ ยังได้เปิดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อันเป็นการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน กับสถานประกอบการ โดยได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน 6 สาขาวิชา คือ
– สาขาวิชาการพิมพ์
– สาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
– สาขาวิชาพณิชยการ
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
– สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการเปิดสอนประเภท วิชาพาณิยกรรม ซึ่งกรมอาชีวศึกษา เห็นชอบให้เปิดการสอน 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยฯ เปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในระดับ ปวส. สาขาวิชาการพิมพ์และสาขาเมคคาทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมเปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยงดรับนักเรียนระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาการพิมพ์) แต่ได้เปิดรับนักเรียนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542

ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาการไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอาชีวศึกษาและพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเปิดสอนสาขาช่างโยธา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ อีกทั้งระดับ ปวส. (ระบบทวิภาคี) 2 สาขาวิชา คือ เทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด และสาขาวิชาการพิมพ์ กับ บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

ปีการศึกษา 2545-2547 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นสถานศึกษาภายใน “สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1” (อศก) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ)

ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นสถานศึกษาภายใน “สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ” (อศก) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ)

ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

วิสัยทัศน์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน

สถานที่ตั้ง 57 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02-517-2041
โทรสาร : 02-517-2046 (งานพัสดุ), 02-518-0510 (งานทวิภาคี)
อีเมล์ :  MTC@minburi.ac.th
เว็บไซต์  : minburi.ac.th
Facebook : /วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ข้อมูลจาก : www.minburi.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้