วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

Pattana Business Administration Technological Callege

Home / academy / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์เจริญและอาจารย์เปรมจิตต์ พัฒนวงศ์ไทย ผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือแสงสว่างนำทางชีวิต ไปสู่อนาคตให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง และปณิธานที่ว่า “ในชีวิตหนึ่ง ที่สามารถสร้างอะไรก็ได้ แต่หากมีโอกาสจะขอสร้างคนให้เป็นคนดี” ตั้งอยู่… See More

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์เจริญและอาจารย์เปรมจิตต์ พัฒนวงศ์ไทย ผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือแสงสว่างนำทางชีวิต ไปสู่อนาคตให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง และปณิธานที่ว่า “ในชีวิตหนึ่ง ที่สามารถสร้างอะไรก็ได้ แต่หากมีโอกาสจะขอสร้างคนให้เป็นคนดี” ตั้งอยู่ เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม (กม.67-68) หมู่ 2 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามว่า“โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2538  มีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น 48 ห้องเรียน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ประดับที่หน้าบัน ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และในปี 2542 ได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ติดที่หน้าบันอาคาร ใช้ชื่ออาคารว่า “วิทยาคาร 72 พรรษา มหามงคล” มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องเรียน ห้องปฏิบัติ และห้องต่างๆ เป็นระบบปรับอากาศทุกห้องและได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียน ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 เปิดทำการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  4 สาขา ได้แก่
– การบัญชี
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– ธุรกิจค้าปลีก
– การท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 สาขา ได้แก่
– การบัญชี
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญาวิทยาลัย : “ความรู้ดี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”
ความรู้ดี : วิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ และประสบการณ์ เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  หรือนำไปปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดี มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในอาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี เป็นผู้มีปัญญา มีนิสัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการตัดสินใจและแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีสุขภาพกาย ใจ แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากโรคที่ป้องกันได้ ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด และปลอดอบายมุข เห็นคุณค่า และดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

มีคุณธรรม : วิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวหน่วยงาน ชุมชนและประเทศชาติ

สัมพันธ์ชุมชน : วิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม รู้จักอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนร่วม ทั้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักใช้และอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะเฉพาะ และมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

เครื่องหมายประจำวิทยาลัย :

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
อักษรย่อชื่อวิทยาลัย : พบธ. (PBAC)

สีประจำวิทยาลัย : ชมพู–ฟ้า

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ชมพูพันธุ์ทิพย์

เอกลักษณ์วิทยาลัย : Green College

อัตลักษณ์ผู้เรียน : PBAC บุคลิกภาพดี มีพฤติกรรมเหมาะสม นิยมคิดเชิงบวก ผนวกความสร้างสรรค์

สถานที่ตั้ง : 235 หมู่ 2 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร.034200384-6
E-mail : pattana_pbac@hotmail.com
เว็บไซต์ :www.pattana.ac.th
Facebook : Pbac-Best-Fanpage

ข้อมูลจาก : www.pattana.ac.th/new

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้