วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

Thai Business Administration Technological College

Home / academy / วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 จัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปัจจุบันมีโรงเรียนและวิทยาลัยในเครือรวม 13 แห่ง ซึ่งตั้งอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ… See More

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 จัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปัจจุบันมีโรงเรียนและวิทยาลัยในเครือรวม 13 แห่ง ซึ่งตั้งอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ” เป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยตั้งอยู่เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยใน เครือ ไทย-เทค

ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2536 เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) มีทั้งหมด 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาการบัญชี คณะวิชาการตลาด คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิชาคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งย่อยออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันเป็น สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา
ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” และต่อมา ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยในเครือ ไทย-เทค ซึ่งมีวิทยาลัยในเครือรวม 10 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจมีนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช .และ ปวส. เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษที่มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตาฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม” ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้านจนทำให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของการให้บริการที่จัดให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารวิทยาลัยที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่เปิดสอน

พ.ศ. 2541 ได้สร้างอาคารใหม่ 10 ชั้น 8 ชั้น และ 4 ชั้น รวม 3 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายมาโนช ปานโต เป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้จัดการได้เพิ่มหลักสูตร ปวช.รอบเช้าและรอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และหลักสูตรปวส. รอบเช้าและรอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล

พ.ศ. 2542 – 2543 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการวิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการรับรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2542-2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยาลัยต้นแบบจาก ส.ก.ศ. สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545 – 2549 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวผ่องศรี บัวประชุม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และผู้จัดการ วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับโล่และธงประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด” กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546  ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550 – 2551 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอารมณ์ เกษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนได้รับรอบมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2552 – 2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ และวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษา วิทยาลัยพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

พ.ศ. 2553 – 2556 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการและได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.ระดับดี

พ.ศ. 2556 – 2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต   นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางกนกพร  ขจรสัจจานันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2557 – 2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต   นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสุมนา เสือเอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางเอื้อมพร  ชุ่มสีดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปรัชญาวิทยาลัย : คุณภาพ–คุณธรรม
โดยที่ คุณภาพ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพอย่างเป็นเลิศ ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ และ คุณธรรม หมายถึง การให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบ วิทยาลัยได้พยายามใช้ส่วนการศึกษานี้เป็นการแก้ปัญหาสังคม และ 10 ประการสู่คำว่า “คุณภาพ คุณธรรม” ดังนี้ 
1. สถานศึกษาสะอาดร่มรื่นเหมาะสมกับการ เป็นที่ใฝ่หาความรู้ ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไป
2. ครู-นักเรียน แต่งกายมีระเบียบ วินัยมีสัมมาคารวะเคารพเชื่อฟัง พูดจาไพเราะ จิตใจอ่อนโยน และมีน้ำใจให้กันและกัน
3. อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอน และการทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตรและจำนวนนักเรียน มีการจัดระบบระเบียบการดูแลรักษาและการใช้อย่างถูกต้อง
4. คู่มือการสอนพร้อมสื่อการสอน และสมุดใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง
5. การควบคุมดูแลการเรียนการสอนอย่าง ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
6. ระบบการบริหารต้องมีขั้นตอนระเบียบ แบบแผนและทำงานกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7. ตำราทางวิชาการสำหรับค้นคว้า มีเพียงพอสำหรับความต้องการของนักเรียน
8. ซ่อมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน
9. การแสดงออกของครู-นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ สม่ำเสมอ
10. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ :  เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม

เอกลักษณ์วิทยาลัย :  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

อัตลักษณ์วิทยาลัย : เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเด่น

สีประจำวิทยาลัย :
สีฟ้า หมายถึง ความรู้ที่สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุด
สีขาว หมายถึง ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
ดังนั้น สีฟ้า-สีขาว จึงหมายความว่า นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ เปี่ยมด้วยทักษะ ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย : ดอกชวนชม

เพลงประจำวิทยาลัย : เพลงมาร์ชไทยบริหาร

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Thai Business Administration Technological College
ชื่อเดิม : โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
ชื่อย่อ : TBC
ประเภทสถานศึกษา : วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษ)
เขตพื้นที่ทางการศึกษา : เขต 2  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 02-522-7777 แฟกซ์ 02-986-1365
เว็บไซต์ : http://thai-tech.ac.th/TBC.html
Facebook : https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ-448338038602712/

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://thai-tech.ac.th/intro1.html

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้