วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

Thai Business Administration Technological College Khonkaen

Home / academy / วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น   ประวัติความเป็นมา ปัจจุบันโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา… See More

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

 ตรา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา
ปัจจุบันโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ประเภทพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ สาขางานประชาสัมพันธ์ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการเลขานุการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานการพัฒนาโปรแกรมและสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ

ปรัชญาประจำวิทยาลัย : “คุณภาพ  คุณธรรม”

สีประจำวิทยาลัย : “แดง–ขาว”

อัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย : “ภูมิทัศน์สวย  ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน”

เอกลักษณ์ประจำวิทยาลัย : “บุคลิกภาพดี – มีคุณธรรม”

พันธกิจประจำวิทยาลัย
1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ

วิสัยทัศน์ประจำวิทยาลัย
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

ที่ตั้งวิทยาลัย : 9/99 หมู่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-237-237 แฟ็ก 043-237-236

แผนที่วิทยาลัย

เว็บไซต์ : http://www.tbc-kk.ac.th/index.php
Facebook : https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น-178571598944705/

ข้อมูลจาก : http://www.tbc-kk.ac.th/index.php

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้