วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

Thaksina Business Technological College

Home / academy / วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ประวัติความเป็นมา ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา… See More

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ตรา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา
ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” และต่อมา ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 เป็นสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเปิดทำการสอนและก่อตั้งโดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ เดิมเปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมและช่างอื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้เปิดสอนวิชาบัญชี แผนวิชาธุรกิจทั่วไป จนในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. สายวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาการตลาดเพื่อตอบสนองการขยายกิจการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการพัฒนางานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าขาย การประกอบธุรกิจ SME

โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิทยาลัยให้มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ สถานที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน สะอาดร่มรื่น อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และให้ฝึกงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันที่มีชื่อเสียงของเอกชนและรัฐบาล เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ครู-อาจารย์เป็นผู้มีคุณวุฒิ ให้การดูแล นักเรียน-นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เน้นคุณภาพและคุณธรรมตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย : คุณภาพ–คุณธรรม
โดยที่ คุณภาพ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพอย่างเป็นเลิศ ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ และ คุณธรรม หมายถึง การให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบ วิทยาลัยได้พยายามใช้ส่วนการศึกษานี้เป็นการแก้ปัญหาสังคม และ 10 ประการสู่คำว่า “คุณภาพ คุณธรรม” ดังนี้
1. สถานศึกษาสะอาดร่มรื่นเหมาะสมกับการ เป็นที่ใฝ่หาความรู้ ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไป
2. ครู-นักเรียน แต่งกายมีระเบียบ วินัยมีสัมมาคารวะเคารพเชื่อฟัง พูดจาไพเราะ จิตใจอ่อนโยน และมีน้ำใจให้กันและกัน
3. อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอน และการทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตรและจำนวนนักเรียน มีการจัดระบบระเบียบการดูแลรักษาและการใช้อย่างถูกต้อง
4. คู่มือการสอนพร้อมสื่อการสอน และสมุดใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง
5. การควบคุมดูแลการเรียนการสอนอย่าง ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
6. ระบบการบริหารต้องมีขั้นตอนระเบียบ แบบแผนและทำงานกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7. ตำราทางวิชาการสำหรับค้นคว้า มีเพียงพอสำหรับความต้องการของนักเรียน
8. ซ่อมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน
9. การแสดงออกของครู-นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ สม่ำเสมอ
10. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาสมัยใหม่ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่งใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์วิทยาลัย : CSR
College : วิทยาลัย
Social : สังคม
Responsibility : ความรับผิดชอบ

อัตลักษณ์วิทยาลัย : “แต่งกายดี มีจิตอาสา”

สีประจำวิทยาลัย : แดง-ขาว

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Thaksina Business Technological College
ชื่อเดิม : โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
ชื่อย่อ : TSN
ประเภทสถานศึกษา : วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
เขตพื้นที่ทางการศึกษา : เขต 2  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2517-3999 แฟกซ์. 0-2517-6737 ID-LINE thaksina_99
Email : tsnservice@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.thaksina.net/Home.html
Facebook : https://www.facebook.com/วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ-264504100227945/

ข้อมูลจาก http://www.thaksina.net/intro1.html

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้