โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

Nawaminthrachinuthit Bodindecha School

Home / academy / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา แห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาดำเนินการรับที่ดินไว้จัดตั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ… See More

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา แห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาดำเนินการรับที่ดินไว้จัดตั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งโรงเรียนในโครงการ 1 ใน 9 โรงเรียน โดยใช้ที่ดินบริจาคของคุณย่าพัฒน์ กังสานนท์ในซอยลาดพร้าว 69 จำนวน 5 ไร่ และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓”

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 โดยเป็นโรงเรียน 1 ใน 9 โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถว่า “นวมินทราชินูทิศ” และโดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในระยะเริ่มแรก กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เติมต่อท้ายชื่อ ว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา” และได้รับมอบหมายให้คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นเป็นผู้ประสานการจัดตั้งและดูแล โดยมีนายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน เป็นผู้บริหารคนแรก

ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว 5 คน เปิดทำการสอนช่วงชั้นที่ 3 – 4 (ม.1 – 6) จำนวน 68 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องเรียนธรรมดาจำนวน 60 ห้องเรียน และห้องเรียนโครงการ Extra – curricula English Program จำนวน 8 ห้องเรียน แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ภาษา (ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส), เน้นคณิตศาสตร์ และไม่เน้นคณิตศาสตร์ จำนวนนักเรียน 2,256 คน ครู-อาจารย์และบุคลากรรวม 320 คน (ปีการศึกษา 2551)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

Nmrbd_view6

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาสถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งกรมสามัญศึกษาพิจารณาที่ดินบริจาคของพัฒน์ กังสานนท์ เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในวโรสกาสดังกล่าว และได้มอบหมายการควบคุมการก่อสร้างโรงเรียนแก่คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ในขณะนั้น และใช้ชื่อโรงเรียนในระยะแรกว่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓ ต่อมา เมื่อได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า “นวมินทราชินูทิศ” แล้ว จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และมีประกาศจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

ในระยะแรกโรงเรียนได้ใช้สถานที่ทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยมีคณาจารย์ของโรงเรียนเองและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในการสอน และเปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2535 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 95 ล้านบาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น และอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียน และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ สถานทีตั้งปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้จัดสร้างเรือนธรรมกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย พระพุทธรูปประจำโรงเรียน และรูปเหมือนเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และใช้เป็นสถานที่จัดการอบรมกิจกรรมด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้เปิด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีเดียวกัน

ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 – 6 พร้อมด้วยนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ นักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ และโรงเรียนได้บรรจุหลักสูตรท้องถิ้น “หลักสูตรกษัตริย์นักพัฒนาและเจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )” แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงมีการประกันคุณภาพเพื่อดำเนินการเป็นไปตามระบบสากล

ความหมายของชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” และเนื่องจากในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศแห่งนี้ จึงลงท้ายชื่อโรงเรียนว่า “บดินทรเดชา” โดยความหมายของชื่อโรงเรียนนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

นวมินทราชินูทิศ ซึ่งเกิดจากการสนธิของคำต่าง ๆ ดังนี้
นวม แปลว่า ลำดับที่เก้า
อินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
ราชินี แปลว่า พระมเหสี
อุทิศ แปลว่า ทำเพื่อ หรือ สละให้อย่างเจาะจง
บดินทรเดชา เป็นนามของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดังนั้น นาม “นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา” จึงมีความหมายว่า โรงเรียนสาขาบดินทรเดชา ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชินีแห่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
มงกุฎขัตติยราชนารี คือ พระมหาพิชัยมงกุฏประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ถือเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมงกุฎขัตติยราชนารีมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน-ฟ้า เป็นสีประจำโรงเรียน โดยสีน้ำเงินนั้นเป็นสีประจำโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา และสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รูปต้นกัลปพฤกษ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เก้ากัลปพฤกษ์ คือ ต้นกัลปพฤกษ์จำนวน 9 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ปลูกขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน, นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2), นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน (ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา), ตัวแทนคณาจารย์, ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 และตัวแทนชุมชน เป็นผู้ปลูกกัลปพฤกษ์ทั้ง 9 ต้น

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ซึ่งเป็นปางประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีขนาดสูง 1.80 เมตร ประดิษฐานอยู่ ณ เรือนธรรมกาญจนาภิเษก พระพุทธรูปองค์นี้หล่อขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ โบสถ์วัดรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมทั้งทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร และประทานพระธาตุ 5 องค์เพื่อบรรจุลงพระเกตุเมาฬี หลังจากนั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระองค์ได้ถวายนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ว่า “พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย” อันมีความหมายว่า “พระพุทธพรถวายสมเด็จพระบรมราชินีที่ 9”

อักษรย่อ : นมร.บ.ด. ,NMR.B.D.
ประเภท : รัฐ
สถาปนา : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ผู้ก่อตั้ง : คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
รหัส : 00104502
เพลง : มาร์ชนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สังกัดการศึกษา : โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : เลขที่ 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพาน2 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-2326, 0-2530-2327
โทรสาร : 0-2530-2325
อีเมล : info@bodin3.ac.th
Webmaster : webmaster@bodin3.ac.th
เว็บไซต์ : www.bodin3.ac.th

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.bodin3.ac.th

 

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้