โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

Nawaminthrachinuthit Bodindecha School

Home / academy / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา แห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาดำเนินการรับที่ดินไว้จัดตั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ… See More

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา แห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาดำเนินการรับที่ดินไว้จัดตั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งโรงเรียนในโครงการ 1 ใน 9 โรงเรียน โดยใช้ที่ดินบริจาคของคุณย่าพัฒน์ กังสานนท์ในซอยลาดพร้าว 69 จำนวน 5 ไร่ และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓”

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 โดยเป็นโรงเรียน 1 ใน 9 โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถว่า “นวมินทราชินูทิศ” และโดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในระยะเริ่มแรก กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เติมต่อท้ายชื่อ ว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา” และได้รับมอบหมายให้คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นเป็นผู้ประสานการจัดตั้งและดูแล โดยมีนายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน เป็นผู้บริหารคนแรก

ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว 5 คน เปิดทำการสอนช่วงชั้นที่ 3 – 4 (ม.1 – 6) จำนวน 68 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องเรียนธรรมดาจำนวน 60 ห้องเรียน และห้องเรียนโครงการ Extra – curricula English Program จำนวน 8 ห้องเรียน แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ภาษา (ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส), เน้นคณิตศาสตร์ และไม่เน้นคณิตศาสตร์ จำนวนนักเรียน 2,256 คน ครู-อาจารย์และบุคลากรรวม 320 คน (ปีการศึกษา 2551)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

Nmrbd_view6

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาสถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งกรมสามัญศึกษาพิจารณาที่ดินบริจาคของพัฒน์ กังสานนท์ เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในวโรสกาสดังกล่าว และได้มอบหมายการควบคุมการก่อสร้างโรงเรียนแก่คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ในขณะนั้น และใช้ชื่อโรงเรียนในระยะแรกว่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๓ ต่อมา เมื่อได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า “นวมินทราชินูทิศ” แล้ว จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และมีประกาศจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

ในระยะแรกโรงเรียนได้ใช้สถานที่ทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยมีคณาจารย์ของโรงเรียนเองและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในการสอน และเปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2535 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 95 ล้านบาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น และอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียน และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ สถานทีตั้งปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้จัดสร้างเรือนธรรมกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย พระพุทธรูปประจำโรงเรียน และรูปเหมือนเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และใช้เป็นสถานที่จัดการอบรมกิจกรรมด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้เปิด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีเดียวกัน

ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 – 6 พร้อมด้วยนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ นักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ และโรงเรียนได้บรรจุหลักสูตรท้องถิ้น “หลักสูตรกษัตริย์นักพัฒนาและเจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )” แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงมีการประกันคุณภาพเพื่อดำเนินการเป็นไปตามระบบสากล

ความหมายของชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” และเนื่องจากในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศแห่งนี้ จึงลงท้ายชื่อโรงเรียนว่า “บดินทรเดชา” โดยความหมายของชื่อโรงเรียนนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

นวมินทราชินูทิศ ซึ่งเกิดจากการสนธิของคำต่าง ๆ ดังนี้
นวม แปลว่า ลำดับที่เก้า
อินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
ราชินี แปลว่า พระมเหสี
อุทิศ แปลว่า ทำเพื่อ หรือ สละให้อย่างเจาะจง
บดินทรเดชา เป็นนามของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดังนั้น นาม “นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา” จึงมีความหมายว่า โรงเรียนสาขาบดินทรเดชา ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชินีแห่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
มงกุฎขัตติยราชนารี คือ พระมหาพิชัยมงกุฏประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ถือเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมงกุฎขัตติยราชนารีมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน-ฟ้า เป็นสีประจำโรงเรียน โดยสีน้ำเงินนั้นเป็นสีประจำโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา และสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รูปต้นกัลปพฤกษ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เก้ากัลปพฤกษ์ คือ ต้นกัลปพฤกษ์จำนวน 9 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ปลูกขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน, นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2), นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน (ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา), ตัวแทนคณาจารย์, ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 และตัวแทนชุมชน เป็นผู้ปลูกกัลปพฤกษ์ทั้ง 9 ต้น

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ซึ่งเป็นปางประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีขนาดสูง 1.80 เมตร ประดิษฐานอยู่ ณ เรือนธรรมกาญจนาภิเษก พระพุทธรูปองค์นี้หล่อขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ โบสถ์วัดรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมทั้งทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร และประทานพระธาตุ 5 องค์เพื่อบรรจุลงพระเกตุเมาฬี หลังจากนั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พระองค์ได้ถวายนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ว่า “พระพุทธพรนวมินทรราชินีถวาย” อันมีความหมายว่า “พระพุทธพรถวายสมเด็จพระบรมราชินีที่ 9”

อักษรย่อ : นมร.บ.ด. ,NMR.B.D.
ประเภท : รัฐ
สถาปนา : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ผู้ก่อตั้ง : คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
รหัส : 00104502
เพลง : มาร์ชนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สังกัดการศึกษา : โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง : เลขที่ 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพาน2 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-2326, 0-2530-2327
โทรสาร : 0-2530-2325
อีเมล : info@bodin3.ac.th
Webmaster : webmaster@bodin3.ac.th
เว็บไซต์ : www.bodin3.ac.th

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.bodin3.ac.th

 

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้