โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School

Home / academy / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนวมินทราชินูทิศ เป็นเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ้นมาในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งในปีพุทธศักราช 2535 คือ วาระฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย กรมสามัญศึกษา มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ( 72… See More

โรงเรียนวมินทราชินูทิศ เป็นเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ้นมาในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งในปีพุทธศักราช 2535 คือ วาระฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย กรมสามัญศึกษา มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ( 72 ห้องเรียน ) จำนวน 1ใน9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ประวัติความเป็นมา
ด้วยการติดต่อประสานงานของ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คุณขณิษฐา หาญอุตสาหะ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คุณชูเกียรติ ลิ่มอรุณ ผู้จัดการหมู่บ้านสัมมากร ได้ติดต่อประสานงานกับ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดิน กรมสามัญศึกษาได้รับพระราชทานที่ดิน จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2534 โดยนายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา ให้ดำเนินการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นที่ดินในบริเวณหมู่บ้านสัมมากร

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า “เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2” ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ เป็นตึก 7 ชั้น ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ประจำห้อง อาคารอเนกประสงค์สูง 3 ชั้น พร้อมทั้งหอประชุม สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานและสนามบาสเกตบอล รวมทั้งหอพระพุทธรูปซึ่งมีความพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมโดยมีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขประดับเครื่องยอด ส่วนยอดเป็นพระเกี้ยวโดยใช้ส่วนประกอบขององค์พระเกี้ยวตั้งแต่รัดเกล้าขึ้นไปจนถึงยอดโดยตัดส่วนหมอนรองออกไป ใช้จตุรมุขรองรับมีความหมายถึง อิทธิบาท4 ส่วนฐานเป็นฐานปัทม์ 2 ชั้นหรือเรียกว่าฐานบัว 2 ชั้นโดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี(ตำแหน่งในขณะนั้น) อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

โรงเรียนได้ดำเนินการรับนักเรียน รุ่น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 472 คน แลำดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา โดยการนำของผู้อำนวยการเผดิม สุวรรณโพธิ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”

ในการดำเนินงานระยะแรก เนื่องจากอยู่ในระหว่างก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจึงใช้พื้นที่เดียวกับโรงเรียนพี่ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า) ดังนั้นแผนการเรียน 3 ปีแรกจึงมีนักเรียนปีละ 12 ห้องเรียน ต่อมาจึงได้ขยายแผนการเรียนเป็น 16 ห้องเรียน ทั้งนี้โดยมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ส่งเสริมนักเรียนอย่างใกล้ชิดระหว่างบ้านและโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พัฒนาการเรียนการสอน บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันนี้โรงเรียนมีรุ่นนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วจำนวน 17 รุ่น(แต่บอสจบรุ่น20)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ตราประจำโรงเรียน
มงกุฎขัตติยราชนารี ประดับพระนามาภิไธยย่อ สก.

สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ชมพู

เฟื่องฟ้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเฟื่องฟ้า

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระมหาราชทรงครุฑ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พระเกี้ยว

ปรัชญาโรงเรียน
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน
ความดีไม่ดับสูญ

อักษรย่อ : น.ต.อ.น. (NTUN)
ประเภท : โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535
เพลง : พระมหาพิชัยมงกุฏ
ที่ตั้ง : 248/89 หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 112 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2372-0228
เว็บไซต์ : www.ntun.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/RongreiynNwMiNthRaChinuThisTeriymXudmsuksaNxmkela

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.ntun.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้