โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School

Home / academy / โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 2 สืบเนื่องจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับความนิยม และมีนักเรียนเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์… See More

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 2 สืบเนื่องจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับความนิยม และมีนักเรียนเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นจึงมีแนวคิดสร้างโรงเรียนในนามบดินทรเดชา แห่งที่ 2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา โดยได้ใช้ที่ดินกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงามบริจาค และได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และมี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ เป็นผู้ดูแลระยะเริ่มแรก

ปัจจุบัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ มีจำนวน 88 ห้องเรียน นักเรียนประมาณ 4,238 คน ครู จำนวน 162 คน และในปี พ.ศ. 2550 ทางโรงเรียนกำหนดเป็นปีแห่ง “การส่งเสริมคุณธรรม ธำรงวินัยและคุณภาพนักเรียน สู่วิถีชีวิตพอเพียง ”

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

Bodin2

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่ดินแปลงนี้อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงาม ได้บริจาคให้วัดบางเตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2504

ได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีพุทธศักราช 2532 ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นางประจวบ ชำนิประศาสน์ พร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ของวัดบางเตย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และแต่งตั้ง นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อีกโรงเรียนหนึ่งและเมื่อครบเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ปีการศึกษา 2533 มีนักเรียนจำนวน 501 คน รวม 9 ห้อง แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยครูจันทรเกษมใช้สถานที่ของวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนักเรียน 6 ห้องเรียนและอีก 3 ห้องเรียน ให้เรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีการศึกษา 2534 รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน และยังคงใช้สถานที่ของวิทยาลัยครูจันทรเกษมและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป

ปีการศึกษา 2535 ได้รับพระบรมราชานุญาตใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน มีครูจำนวน 74 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน นักเรียน 1,370 คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 จำนวน 16 ห้อง ใช้สถานที่เรียนที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 ห้องเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีการศึกษา 2536 การก่อสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ แล้วเสร็จ โรงเรียนได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นมิ่งมหามงคลประจำโรงเรียน ปีการศึกษานี้โรงเรียนมีครูจำนวน 85 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 32 ห้องเรียน รวม 1,624 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 40 ห้องเรียนรวม 2,070 คน ครูจำนวน 100 คน มีการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 2,460 คน ครูจำนวน 124 คน แม้ว่าการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแล้วเสร็จ แต่ห้องเรียนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 54 ห้องเรียน รวมนักเรียน 2,782 คน ครูจำนวน 139 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน ปีการศึกษานี้ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น มีชั้นจอดรถใต้ดิน ใช้เวลาในการก่อสร้าง 540 วัน งบประมาณ 56.5 ล้านบาท

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ แทนนายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ปีการศึกษา 2541 การก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น เสร็จเรียบร้อยพร้อมอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นอาคารหอประชุมในปีการศึกษานี้ นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการ เจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา และนายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 66 ห้องเรียน รวมนักเรียน 3,659 คน ครูจำนวน 167 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2542 และได้รับการคัดเลือกจากกรมศาสนาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2542 จำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 72 ห้องเรียน รวมนักเรียน 3,716 คน ครูจำนวน 174 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 34 คน

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 77 ห้องเรียน รวมนักเรียน 4,045 คน ครูจำนวน 174 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 39 คน

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลร้านอาหารในสถานศึกษาสะอาด ด้านกายภาพจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 76 ห้องเรียน รวมนักเรียน 4,027 คน ครูจำนวน 172 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 37 คน

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนมีห้องเรียน จำนวน 77 ห้องเรียน นักเรียน 4,093 คน ครูจำนวน 169 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 43 คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นโครงการยุวชนต้านภัยยาเสพติดในการขยายเครือข่ายการปฏิเสธยาเสพติด จากกองบัญชาการทหารสูงสุด ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School-Based Management) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป ได้บริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB (Performance–Based Budgeting) จัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยนายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ในต้นปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารดนตรี กีฬาและสนามกีฬาในร่ม 72 พรรษาบรมราชินีนาถ เป็นการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 80 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,783 คน ครูจำนวน 161 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศนโยบาย ปีการศึกษา 2550 “เป็นปีแห่งการส่งเสริมคุณธรรม ธำรงวินัย และคุณภาพครูและนักเรียนสู่วิถีชีวิตพอเพียง” วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และ ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และยังคงนโยบายเดิม ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2550 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนด้านคุณธรรม และจริยธรรมระดับประเทศ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 79 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,787 คน ครูจำนวน 161 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนยังคงนโยบายเดิมและในปีการศึกษานี้โรงเรียนสร้างเรือนเจ้าพระยาบดินทรเดชา ซึ่งเป็นเรือนไทยและเรือนบดินทร 2 พอเพียง ประกอบด้วย ธนาคารโรงเรียนและร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนเสร็จเรียบร้อย

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 82 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,963 คน ครูจำนวน 156 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 10 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 58 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้จัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 87 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 4,238 คน ครูจำนวน 151 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 11 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 58 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้จัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 ดร. สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และนายกมล บุญประเสริฐ มาดำรงตำแหน่งแทน

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมีห้องเรียน 91 ห้องเรียน นักเรียน 4,325 คน ครู 145 คน ครูอัตราจ้าง 21 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 54 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครบทุกชั้นในระดับ ม.1-ม.3 โครงการ English Program มีครูต่างชาติจำนวน 8 คน นอกจากนี้ยังมีโครงการ Intensive English Class (IEC) ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และเปิดการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร 20 ปี และวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 91 ห้องเรียน นักเรียน 4,320 คน ครู 155 คน ครูอัตราจ้าง 48 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 57 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (IEP) จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการก่อสร้างอาคาร 20 ปี แล้วเสร็จโดยทางโรงเรียนได้ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยตั้งชื่ออาคาร “อาคารสองทศวรรษบดินทร ๒”

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีห้องเรียน 91 ห้องเรียน นักเรียน 4,178 คน ครู 155 คน ครูอัตราจ้าง 24 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 58 คน ในปีการศึกษานี้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็น “โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล”

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 4,147 คน ครู 153 คน ครูอัตราจ้าง 26 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 35 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม แผนการเรียน อังกฤษ-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เกษียณอายุราชการ และวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายสหชัย สาสวน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ตราประจำโรงเรียน
พระเกี้ยว ตราเครื่องหมายพระเกี้ยว ซึ่งถือเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศา หรือเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดา ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน

ดอกลำดวน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกลำดวน

อักษรย่อ : บ.ด.๒,B.D.2
ประเภท : มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
เพลง : มาร์ชบดินทรเดชาสอง
ที่ตั้ง : 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-947-9160-1
โทรสาร : 02-509-5577
เว็บไซต์ : www.bodin2.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/Bodin2School/

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.bodin2.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้