โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

Wat Nuannoradit School

Home / academy / โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ อักษรย่อ (น.ด.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เดิมเป็นประเภทนักเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประวัติความเป็นมา พ.ศ.2437… See More

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ อักษรย่อ (น.ด.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เดิมเป็นประเภทนักเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2437 หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ) ขณะดำรงสมณเพศเป็นฐานานุกรมที่พระสมุห์ทำหน้าที่ครูใหญ่และย้ายมาสอนที่ศาลาคณะล่าง (รื้อถอนแล้วเนื่องจากเสื่อมสภาพ) ซึ่งเป็นที่ดินของวัดนวลนรดิศ มีบริเวณเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ทำการสอนตั้งแต่ประโยค 1 ถึงประโยค 2 มีทั้งนักเรียนชายและหญิง
พ.ศ.2454 เปิดสอน 3 ระดับชั้น คือ ชั้นมูล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 9 ห้อง นักเรียน 320 คน ครู 12 คน มีพระผู้สอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์) เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2462 เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา (ป.1 – ม.6) จำนวน 11 ห้องเรียน นักเรียน 320 คน ครู 12 คน มีขุนการุญสิกขะพันธุ์ (บุนนาค พฤกษาชีวะ) เป็นครูใหญ่พ.ศ.2479 ได้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาถึง 8 จำนวน 18 ห้องเรียน นักเรียน 372 คน ครู 24 คน มีนายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2482 ยุบชั้นเรียนประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-8 จำนวน 18 ห้องเรียน นักเรียน 400 คน ครู25คน

พ.ศ. 2484 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 1-8 มี ขุนปราศรัยจรรยา (สอนกัลปพันธุ์) เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2488 ลดชั้นเรียนลงคงเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ห้องเรียน นักเรียน 611 คน ครู 18 คน มีนายโชค สุคันธวนิช เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2490 ขยายชั้นเรียนถึงขั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกกวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จำนวน 16 ห้องเรียน นักเรียน 462 คน ครู 24 คน นายสำเนียง ตีระวนิช เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2497 นายไพโรจน์ บุญศิริธรรม ได้มอบที่ดินจำนวน 72 ตารางวา มูลค่า 28,800 บาท ให้แก่โรงเรียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นางส้มจีน บุญศิริธรรม ผู้เป็นมารดา ที่ดินของโรงเรียนจึงเพิ่มเป็น 4 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา และได้ขยายชั้นเรียนภาคบ่ายขึ้น จึงมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 19 ห้องเรียน นักเรียน 750 คน ครู 29 คน มีนายถวิล สุริยนต์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2502 พระราชสังวรมิมล (แช่ม ธมมานนโท) เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศในขณะนั้น ได้มอบที่ดินของวัดจำนวน 2 ไร่ 3 งาน เพื่อเป็นที่สร้างโรงเรียน (บริเวณ 2) ขณะนั้นนายเดช เดชกุญชร เป็นอาจารใหญ่

พ.ศ. 2504-2506 ลดชั้นเรียนภาคบ่ายลง แล้วยุบชั้นมัธยมปีที่ 1-3 คงเปิดสอนแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.1-3) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) แผนกวิทยาศาสตร์และแผนศิลปะ จำนวน 37 ห้องเรียน นักเรียน 1307 คน ครู 76 คน

 

พ.ศ. 2509 สร้างอาคารโรงฝึกงานคอนกรีต 2 ชั้น วงเงิน 300,000 บาทขึ้นที่บริเวณ 2 (ปัจจุบันรื้อแล้วและใช้พื้นที่จัดสร้างอาคารหอประชุม 100 ปีนวลนรดิศ)
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ 38 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,307 คน ครู 76 คน มี นายทองหยิบ วิจิตรสุข เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2516 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน 39 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,730 ห้อง ครู 67 คน มีนายชาลี ถาวรานุรักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2517 เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน 48 ห้องมีนักเรียน 2,000 คน ครู 85 คน (ในปีนี้ได้เพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบบ่าย อีก 8 ห้องเรียน)

พ.ศ. 2519 ก่อสร้างอาคาคารแบบพิเศษ 4ชั้น (อาคาร 3 ตึกอำนวยการ) ขึ้นในบริเวณ 2 งบประมาณ 3,920,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2520 มีนายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2523 ก่อสร้างอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น ในบริเวณ 1 งบประมาณ 4,615,950 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2524 มีนายเทพ เที่ยงตรง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนายจรรยา มานิตกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2526 นางสาวเลื่อม พึ่งตน ได้มอบที่ดินบริเวณประตูทางเข้าบริเวณ 2 จำนวน 7 ตารางวา มูลค่า 26,250 บาท ที่ดินบริเวณ 2 จึงเพิ่มขึ้นเป็น 4 ไร่ 3งาน 7ตารางวา

พ.ศ. 2527 สมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ สมาคมผู้ปกครองและครูนวลนรดิศและมูลนิธินวลนรดิศครบรอบ 80 ปี ได้ร่วมจัดหาเงิน 2,795,219 บาท ร่วมสมทบทุนกับเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาจำนวน 2,417,781 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,213,000 บาท ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ 4ตารางวา (ติดกับบริเวณ 2 ปัจจุบันใช้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน) และได้ก่อสร้างต่อเติมอาคาร 5 ชั้น ในบริเวณ 1 เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์งบประมาณ 5,700,000 บาท

พ.ศ.2530 ก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 5 ชั้น ในบริเวณ 2 อีก 12ห้องเรียนงบประมาณ 4,000,000 บาทมีนายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2531 ได้งบประมาณจำนวน 180,000 บาท ซื้อที่ดินขยายเนื้อที่บริเวณ 1 จึงมีที่ดินเพิ่มอีก 74.40 ตารางวา ( 3.20 x 93.00 เมตร ) รวมเป็น 4 ไร่ 3 งาน
13.40 ตารางวา

พ.ศ.2533 ได้งบประมาณจำนวน 4,050,000 บาท กับที่โรงเรียนจัดหาสมทบอีก 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,550,000 บาท สร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร( อาคาร 100 ปีนวลนรดิศ ) มีนายสุชาติ ไชยมะโน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศมีอายุครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533

พ.ศ.2534 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) มีห้องเรียนจำนวน 55 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,626 คน ครู-อาจารย์ 150 คน มี นายเจริญ ทั่งทอง เป็นผู้นวยการโรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่สนามบริเวณ 2 ต่อเติมโรงอาหารใหม่ สร้างห้องอาคารครู ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องกิจกรรมสหกรณ์ ป้ายชื่อโรงเรียน เสาธงชาติ สำนักงานบริหารทุกฝ่าย บ้านพักการภารโรง อ่างล้างมือ ที่เก็บขยะ เตาเผาขยะ และห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน

นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา2534 ของ กรมสามัญศึกษา และได้รับรางวัลบรรเลงเพลงไทยชนะเลิศ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ในการประกวด วงโยธวาทิตนักเรียนนิสิตนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรางวัลถ้วยพระราชทานประจำปี 2535 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา2538 โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้เริ่มเปิดรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษาเป็นปีแรกทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินมาจัดสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และอาคารกาญจนาภิเษก ขึ้นที่บริเวณ 2 ซึ่งได้เงินทำบุญในการทอดผ้าป่าครั้งนี้จำนวน 2 ล้านกว่าบาท

ปีการศึกษา2539 โรงเรียนได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์หอประดิษฐานพระพุทธรูป และทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมทั้งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว แล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2540
นอกจากนี้ยังได้วางศิลาฤกษ์อาคารกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองราชย์สมบัติครบปีที่ 50 และดำเนินการก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังขาดเงินอีก พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงหอประชุมอาคาร 100 ปีนวลนรดิศ เป็นห้องปรับอากาศ จัดสร้างกันสาดด้านหน้าอาคาร 3 และ อาคาร 4 จัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมและปรับปรุงสนาม
บริเวณ 1

ปีการศึกษา2540 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น ที่บริเวณ 1 และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อใช้เป็นห้องเรียนอีก 3 ห้อง ในปลายปีการศึกษา 2540 นายประเสริฐ อหิงสโก ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้ดำเนินการให้ขยายและปรับปรุงห้องสมุดให้เต็มพื้นที่ชั้นล่างอาคาร 4 เพื่อให้บริการนักเรียนและครูอาจารย์ได้อย่างเต็มที่และให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องพักครูอาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา2541 อาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และจัดให้บริเวณ 1 เป็นที่เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น บริเวณ 2 เป็นที่เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ย้ายเสาธงชาติไว้หน้าอาคารหอประชุม 100 ปีนวลนรดิศ เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องตานักเรียนขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ปรับปรุงสนามบริเวณ 2 ระหว่างอาคาร 3 และอาคาร 4 ให้เป็นห้องสนามคอนกรีตโล่ง
ในปีนี้ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกของโรงเรียนวัดนวลนรดิศได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องสมุดดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมใน “โครงการห้องเรียนสีเขียว” ของการไฟฟ้าแห่งผลิต และกรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้เป็นโรงเรียนประธานสหวิทยาเขต “ปากน้ำ – ภาษีเจริญ”

ปีการศึกษา2542 ปรับปรุงสนามบริเวณ 1 เป็นลานอเนกประสงค์ ด้วยงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน ) จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนที่บริเวณ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนที่บริเวณ 2 จำนวน 1 ห้อง โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน )
นอกจากนี้อาคารกาญจนาภิเษก ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2539 นั้นก็ได้สร้างแล้วเสร็จ โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 8 ในปี 2542 ด้วยเช่นกัน

ปีการศึกษา2543 ทำพิธีเปิดอาคารกาญจนาภิเษกเพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ และเปิดอาคารเรียน 6 ชั้น “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” บริเวณ 1

ในปีนี้โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการประกันคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต “ปากน้ำ-ภาษีเจริญ” ได้รับการคัดเลือก เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่ 8

ปีการศึกษา2544 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญกรุงเทพมหานครกลุ่มที่ 8 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการปฎิรูปการศึกษาด้านการปฎิรูปการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา และการกระจายอำนาจ ( การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ) ของ สหวิทยาเขตปากน้ำ-ภาษีเจริญ

ปีการศึกษา2545 โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2541
ได้รับประราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ ในโครงการเยาวชนไทยให้โลหิต จากสมเด็จพระเทพรัตนตาชกุมารี

ปีการศึกษา2546 โรงเรียนวัดนวลนรดิศได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารงานได้ดีเด่นจากกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 8 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 เป็นศูนย์โรงเรียนวิถีพุทธ ในปีนี้ โรงเรียนได้เปิดดำเนินกิจการธนาคารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2547 เปิดโครงการส่งเสริมความสารามถทางภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ “ธนาคารโรงเรียนดีเด่น”

ปีการศึกษา 2549 เปิดโครงการส่งเสริมความสารามถทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ “ธนาคารโรงเรียนดีเด่น” ประจำปี 2549

ปีการศึกษา 2549-50 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปูพื้นสนาม บริเวณ 2 โดยการเทซีเมนต์เสมอกันทั้งสนาม ทำพื้นลาดยางโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยการนำของ ผู้อำนวยการประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์
ได้รับรางวัลห้องสมุคดีเด่น และห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 และผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ปีการศึกษา 2550 เปิดการสอนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีการศึกษา 2550 จาก สพฐ.กทม.3
ในปีนี้ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ให้โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นศูนย์พัฒนาวิชากาารกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย และได้รับรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ธนาคารโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2540-2552

ปีการศึกษา2552 ได้รับรางวัล ต้านภัยเอดส์ระดับประเทศ สร้างหลังคาคลุมสนามบริเวณ2 ดำเนินการโดยผู้อำนวยการแสงทอง ธัญญโกเศศสุข และคลุมสนามบาสเก็ตบอลด้านหลังอาคาร3 ปรับปรุงอัฒจรรย์เพื่อให้นักเรียนดำเนินงานกีฬาสีอย่างมีความสุข โดยทำหลังคาคลุมอัฒจรรย์ให้ทุกสี

ปีการศึกษา 2553 ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ทาสีอาคารปรับปรุงห้องเรียน พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการ อำนวย พลชัย

ปัจจุบันโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เปิดสอนระดับ ม.1- ม.6 รวม 63 ห้องเรียนมีอาคาร 6 หลัง อาคารหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร และอาคารกาญจนาภิเษก โดยมีหลังคาขนาดใหญ่คลุมสนามบริเวณ 2 และสนามฟุตซอลที่ทันสมัย มีครู 102 คน ครูพิเศษ 18 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน นักเรียน 2,742 คน โดยมีนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตราโรงเรียน

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

สีประจำโรงเรียน
สีม่วง และ สีตองอ่อน

ปรัชญา
เรียนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ดำรงไทย

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกบุนนาค

อักษรย่อ : น.ด. / N.D.
ประเภท : รัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
คติพจน์ : นวลฯจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์
ก่อตั้ง : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2433 โดย พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชติ)อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร ได้จัดตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศตามรับสั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เพลง : มาร์ชนวลนรดิศ
ที่ตั้ง : เลขที่ 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2467-2817
โทรสาร : 0-2457-1167
เว็บไซต์ : www.nd.ac.th
faceebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดนวลนรดิศ-130829896966659/

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.nd.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้