โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

Sai Nam Peung School

Home / academy / โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำริของ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล โดยซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนเนื้อที่… See More

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำริของ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล โดยซื้อที่ดินจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ก่อตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2504 ณ เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

สายน้ำผึ้ง

ประวัติความเป็นมา
ผู้เริ่มจัดตั้ง : ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
วันทำสัญญาซื้อที่ดิน : วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
วันเกิดโรงเรียน ( วันวางศิลาฤกษ์อาคาร ๑ ) : วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วันที่เปิดทำการสอนวันแรก : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
ขนาดที่ดิน : 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธเบญจวีสติมมหามงคล
สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราพระราชทานมงกุฎในสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
คติพจน์ : ปณฺญาโลกสมิปชโชโต
ปีการศึกษา ๒๕๐๔ เป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักเรียน โดยมี นางสาวบุญส่ง วรรธนะสาร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง มีนักเรียนจำนวน ๘๐ คน ครู-อาจารย์ ๑๐ คน
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ ได้งบประมาณ สร้างอาคาร ๑, ๒ และโรงอาหาร
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้งบประมาณสร้างอาคาร ๓
พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ๔
พ.ศ. ๒๕๑๕ สมเด็จเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ทรง มีพระเมตตารับโรงเรียนสายน้ำผึ้งไว้ในพระอุปถัมภ์ และเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพีธีพระราชทานประกาศนียบัตร และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๘ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง พัฒนาอาคารสถานที่ และพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับยกย่อง และการยอมรับจากทั้งวงการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒ พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั้งการบริหารและวิชาการ สร้างอาคารกีฬาในร่ม และโรงอาหาร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคารเรียน ๔ และสนามบาสเกตบอล
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ – เพิ่มจำนวนห้องเรียนเป็น ๗๘ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓,๕๑๖ คน
– สร้างอาคารเรียน ๗ ชั้น และบ้านพักภารโรง ๔ ชั้น ๒๔ หน่วย จำนวน ๑ หลัง – ปรับปรุงน้ำพุในสระหน้าพระพุทธรูปประจำหน้าโรงเรียนจัดมุมน้ำตกข้างอาคาร อเนกประสงค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสมาคมศิษย์เก่า และมูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิท

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยทำฝ้าเพดาน ปูพื้น พร้อมติดตั้งม่านเวทีใหม่
– ปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธง หน้าอาคารเรียน ๔ และสนามบาสเกตบอล – จัดทำห้องศูนย์การเรียนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับได้รับเงินสนับสนุน จากคุณศรีรัตนา สิทธิโชค เป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) – ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานของชาติ สนับสนุนโดยโครงการอาคารของรัฐ กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน – ปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ทำเพดานหลังคาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด
– ปรับปรุงยกพื้นภายในโรงเรียน – จัดทำหน้าประตูโรงเรียนใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๔๗) ร่วมกับโรงเรียน – ปรับปรุงพื้นห้องประชุมโสตทัศนศึกษาและห้องน้ำหน้าห้องประชุมและห้องน้ำที่อาคาร ๔ – จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนให้สวยงามโดยจัดทำสวนหย่อมรอบๆ บริเวณโรงเรียน ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง

สายน้ำผึ้ง

ตราประจำโรงเรียน
”มงกุฎเพชรรัตนครอบอักษร ส.น.”

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำตาล หมายถึง ความเข้มแข็ง จิตใจหนักแน่น ประหยัด เรียนง่าย สุขภาพดี
สีเหลือง หมายความว่า ความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

ดอกสาน้ำผึ้ง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ดอกสายน้ำผึ้ง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธเบญจวีสติมมหามงคล

คติพจน์
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
“ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”

อักษรย่อ : ส.น.
ประเภท : รัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2504
เพลง : มาร์ชสายน้ำผึ้ง, มาร์ชเกียรติภูมิ
ที่ตั้ง : 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 02-258-2234,02-258-3348,02-663-4401-2,02-261-0340
Fax : 02-258-3347,02-261-6477
เว็บไซด์ : http://www.sainampeung.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/Sn.consil/?fref=t

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.sainampeung.ac.th/

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้