โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

Surasak Montree School

Home / academy / โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นโรงเรียนรัฐในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีชื่อเสียงด้านวิชาการและวงโยธวาฑิต โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดิมคือ “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” ระดมทุนเพื่อก่อตั้งตั้งแต่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานของข้าราชการกองทัพบก เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี2509… See More

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นโรงเรียนรัฐในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีชื่อเสียงด้านวิชาการและวงโยธวาฑิต

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดิมคือ “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” ระดมทุนเพื่อก่อตั้งตั้งแต่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานของข้าราชการกองทัพบก เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี2509 และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 2511

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดิมคือ “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทนข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน

ในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัณ รองผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้น จึงชักชวนข้าราชการกองทัพบกทุกท่านให้เสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วันให้กองทัพบก เพื่อรวบรวมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก และได้ดำเนินการสะสมเงินจำนวนนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา

“วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 จึงเริ่มการก่อสร้าง โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง ขึ้น บนเนื้อที่ 58 ไร่ ริมถนนวิภาวดีรังสิต” โดย ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี เป็นประธานอนุกรรมการการจัดตั้ง และก่อสร้าง และก่อสร้างเสร็จ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2511 โดย ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจรเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียน

การรับนักเรียนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนชาย-หญิงทั่วไป ไม่จำกัดว่าต้องเป็นบุตรข้าราชการกองทัพบก จำนวน 600 คน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นนายทหารเกือบทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2512 เปิดห้องเรียน ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม 31 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,240 คน

ปีการศึกษา 2513 ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5

พ.ศ. 2515 กองทัพบกได้จัดตั้ง “โรงเรียนพณิชยการบุตรข้าราชการกองทัพบก” โดยแบ่งแยกพื้นที่ไป 10 ไร่ 3 งาน เพื่อเปิดสอนแผนกพาณิชยการ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลอื่น ได้ศึกษาสายอาชีพต่อจากสายสามัญ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2517 กองทัพบกได้โอนโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง ซึ่งมีพื้นที่เหลือ 47 ไร่ 1 งาน เข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยกองทัพบกได้เสนอชื่อ “จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)” ผู้บัญชาการทหารบกคนแรก ที่กองทัพบกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ ให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครู-อาจารย์ 201 คน นักเรียน 4,641 คน

พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป คือ ใช้ระบบ 6 – 3 – 3 ซึ่งหมายถึง ระดับประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี พร้อมกับใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ส่งผลให้ระบบการเรียนแบบ 4:3:3:2 ( ป.1 – 4 / ป.5 – 7 / ม.ศ.1 – 3 / ม.ศ.4 – 5 ) ที่ใช้กันมาตั้งแต่ ปี2503 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 ถูกยกเลิกไป จึงส่งผลให้นักเรียนที่จบ ป.6 ในปี2520 ไม่ต้องเรียน ป.7 แต่ขึ้นไปเรียนชั้น ม.1 ในปีการศึกษา2521 นับเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบการเรียน ม.6 เป็นรุ่นแรก

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดศูนย์การเรียนรู้โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ จึงได้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2542”

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ตราประจำโรงเรียน
มงกุฎ คฑา กระบี่ ช่อชัยพฤกษ์ เครื่องหมายดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบก หมายถึง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีต้นกำเนิดมาจาก “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก”
รัศมี และ ธรรมจักร รัศมี คือแสงสว่างแห่งปัญญา ธรรมจักร คือกงล้อแห่งธรรมะ ในที่นี้หมายถึง สถานที่ซึ่งมุ่งสอนกุลบุตร กุลธิดา ให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ

สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง – สีน้ำเงิน

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ชัยพฤกษ์

คำขวัญประจำโรงเรียน
“ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ” แปลว่า “เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม”

คติพจน์
ประหยัด ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย

สิ่งสักการะ
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน , อนุสาวรีย์ จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

อักษรย่อ : ส.ศ.ม.
ประเภท : รัฐบาล
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2492
รหัส : 1010720109
ผู้อำนวยการ : นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ
เพลง : มาร์ชสุรศักดิ์มนตรี
สังกัดการศึกษา : สพฐ.
ที่ตั้ง : 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-277-0663, 02-277-3690, 02-277-3692, 02-275-5147
โทรสาร : 02-277-3691, 02-276-6276
เว็บไซต์ : www.surasak.ac.th
facebook : SurasakmontreeSchool

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.surasak.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

กิจกรรม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้