โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Triamudomsuksanomklao School

Home / academy / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา มีความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแผ่เมตตาบารมี คุ้มเกล้าฯ พสกนิกร ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ ในด้านการศึกษาของเยาวชน คุณย่าฉวี ทัศนปรีดาจึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ… See More

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา มีความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแผ่เมตตาบารมี คุ้มเกล้าฯ พสกนิกร ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ ในด้านการศึกษาของเยาวชน คุณย่าฉวี ทัศนปรีดาจึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินถมแล้วจำนวน 10 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา (ปัจจุบันมีเนื้อที่ 15 ไร่ 93 ตารางวา) เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2526 เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตามความประสงค์ของ คุณย่าฉวี ทัศนปรีดา ทั้งนี้ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เตรียมอุดมน้อมเกล้า

ประวัติความเป็นมา
กำเนิด
ด้วยนางฉวี ทัศนปรีดามีความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงแผ่เมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยทั่วหน้ามหาศาลสุดประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในด้านการศึกษาของเยาวชน จึงเกิดความศรัทธาเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีที่จะได้มีโอกาสโดยเสด็จพระราชกุศล ด้วยการน้อมเกล้าฯถวายที่ดินถมแล้วติดริมถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล ๓) แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ โฉนดติดต่อกัน ได้แก่ โฉนดเลขที่ ๖๐๑๕๔-๖๐๑๕๗ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา มูลค่าในขณะนั้นประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทั้งนี้ตามราคาประเมินของหัวหน้าเจ้าพนักงานที่ดินเขตบางกะปิ โดยโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ และขอพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดสร้างโรงเรียนมัธยม ศึกษา อันจะเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้นางฉวี ทัศนปรีดา ได้มอบหมายให้นางอิราวดี นวมานนท์ ผู้เป็นหลานและเป็นกรรมการผู้หนึ่งของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ในฐานะนายกสมาคมฯ ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานราชเลขาธิการ ซึ่งคุณหญิงสุชาดาได้ติดต่อประสานงานมาโดยตลอด โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำนางฉวี ทัศนปรีดา เข้าเฝ้าน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพื่อพระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เริ่มเปิดสอน
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานที่ดินแล้ว ได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตามความปรารถนาของเจ้าของที่ดินและได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ๒๗๙๙/๒๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมาปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นับเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๒๖ สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและส่วนประกอบอื่นๆเท่าที่จำเป็นก่อน เพื่อให้ทันเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๔,๐๐๐ คน และเนื่องจากอาคารสถานที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่มีสถานที่บางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะดำเนินการได้ จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้เจริญก้าวหน้า พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในปัจจุบันมีนักเรียนกว่า ๔,๐๐๐ คน ที่ดิน ๑๕ ไร่เศษ มีอาคารเรียน ๒ หลัง สูง ๕ ชั้น มีห้องสมุด ห้องสารสนเทศ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนามกีฬา ศูนย์ดนตรี ห้องเรียนตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆซึ่งมีความทันสมัย อีกทั้งยังมีโดมขนาดใหญ่อีก ๒ หลัง ที่ติดตั้งพัดลมไอน้ำเอาไว้ ด้วยอาศัยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันพัฒนาจนเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในปัจจุบัน

พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา

ตราประจำโรงเรียน
พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ “จุฬาลงกรณ์” ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ “มงกุฎ” อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า “พระจอมเกล้าน้อย” อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า หมายถึง
1. ท้่องฟ้า กว้างใหญ่ไพศาล ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ต้ว ไม่ใจแคบ
2. ฟ้าอยู่สูง
3. เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน เป็นโรงเรียนที่พระราชทานที่ดินให้สร้างโรงเรียน
4. ฟ้า สีแห่งความสดใส เย็นตาน่ามอง ลุกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้มีใจร่าเริง แจ่มใส สุภาพ อ่อนน้อม ใครเห็นใครชอบ สีชมพู หมายถึง สีลูกพระเกี้ยว

ดอกไม้

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ชงโค เฟื่องฟ้า

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระสิทธัตถะมหามุณี

คติพจน์
โยจ ธมเมน จรติ ปริปูเรติ ปารมิ “พึงสร้างความดีให้ถูกทาง การสร้างความดี เป็นการสร้างวาสนาบารมีแก่ตน”

ปรัชญา
” ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ”

อัตลักษณ์
“ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นผู้มีคุณธรรม (5 ดี ) ”
นอบน้อมดี มีบุคลิกเด่น เน้นจรรยา ค่าน้ำใจ สดใสสุขภาพ
เอกลักษณ์
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ (4 เก่ง )”
เก่งเรียน เก่งเล่น เก่งพัฒนาสุนทรีย เก่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

อักษรย่อ : ต.อ.น. (TUN)
สถาปนา : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2526
รหัส : 1010244002
เพลง : เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สังกัดการศึกษา : สพฐ.
ที่ตั้ง : 348 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-3731473
เว็บไซต์ : http://www.tun.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/TriamudomsuksanomklaoSp/

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.tun.ac.th/

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กิจกรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้