มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Far Eastern University

Home / academy / มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้สถาปนาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ… See More

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้สถาปนาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ประวัติความเป็นมา

และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 จึงได้รับอนุญาตเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หรือ The Far Eastern University และได้จัดพิธีสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถแข่งขันทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งให้การศึกษาที่ก้าวทันต่อความก้าวหน้าเชิงธุรกิจ กอปรด้วยความรู้ทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงมีปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับชนในสหัสวรรษใหม่ที่เตรียมบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมในการดำรงชีวิต การทำงาน มีจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ประกอบการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย

ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 อาคารหอประชุมขนาดความจุมากกว่า 700 ที่นั่ง / ห้อง Auditorium ความจุ 300 ที่นั่ง สำนักวิทยบริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารและลานจอดรถ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์การค้าและสถานที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และห้างสรรพสินค้าเทสโก โลตัส เชียงใหม่หางดง แอร์พอร์ทบิสสิเนสพาร์ค ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กองบิน 41 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เปิดวิทยาเขตแห่งใหม่อีก 1 แห่ง คือ U-FAR Campus เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา เปิดคณะสาขาวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงได้เกิดแผนโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ส่วนขยายบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บนถนนวงแหวนขึ้น โดยเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะมีอาคารเรียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สนามกีฬา หอพักนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งการก่อสร้างจะดำเนินการเป็น 4 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 15 ปี จึงจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ รวมงบประมาณ 1,000 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น : Far Eastern University
ชื่อย่อ : FEU/ม.ฟ.อ.
คติพจน์ : เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่า คนสมบูรณ์
สถาปนา : วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภท : เอกชน
เว็บไซต์ : http://www.feu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/FEUFriends
Instagram : https://www.instagram.com/feufriends

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www2.feu.ac.th/thai/history.php

See Less

กิจกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้