วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Royal Thai Air Force Nursing College

Home / academy / วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่พยาบาล โดยเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ สถาบัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550… See More

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่พยาบาล โดยเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ สถาบัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะทางทหารและพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ให้บริการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เดิมชื่อ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล ในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๓ ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ

พ.ศ.๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ และ พ.ศ.๒๕๓๒ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๕๖ ง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของกองทัพอากาศและสังคม การจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

– พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๙เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๙ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๙๒๔ คน
– พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๑ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗๖๑ คน
– พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๑) มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๓๒๒ คน
– พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๓๗ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๓๗–๒๕๔๕ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๙ รุ่น  รวมทั้งสิ้น ๔๒๔ คน
๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๕๐ ผู้สำเร็จการศึกษา ๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๓๐๕  คน
๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดสอน พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ จะสิ้นสุดในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้บัณฑิตทุกสาขาต้องมีมาตรฐานผลการเรียน ๕ ด้าน เป็นอย่างน้อย ได้แก่ ๑.) ด้านคุณธรรม ๒.) ด้านความรู้ ๓.) ด้านทักษะทางปัญญา ๔.) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕.) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี รับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชาย ชั้นปีละ ๒๐ คน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตพยาบาลชายระดับนายทหารชั้นประทวน เพื่อปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศด้านเวชศาสตร์การบิน การรักษาพยาบาลในถิ่นทุรกันดารและสนามรบ อีกทั้งเพื่อให้พยาบาลชายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน และสามารถสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสอง

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ ทั้งนี้ สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ คน

กองทัพอากาศขออนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เพื่อให้มี  ความทันสมัยและสามารถตอบสนองภารกิจได้ต่อไป ซึ่งสภาการพยาบาลได้อนุญาตให้ดำเนินการต่อถึงปี ๒๕๕๗  โดยให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อ ๖ พ.ค. ๕๓ ตามหนังสือ สภ.พ. ๐๑/๐๕/๓๗๓ และกองทัพอากาศอนุมัติให้ใช้หลักสูตรฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๕๓ ตามคำสั่งทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๗/๕๓ ลงวันที่ ๖ ก.ย.๕๓ เปิดรับชั้นปีละ ๒๔ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๔ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน ๓ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๑  สำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๓-๔
๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๕  สำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๑-๒
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ สำหรับนักเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารแพทย์  สาขาวิชาพยาบาล ชั้นปีที่ ๑-๒

ปรัชญาสถาบัน

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งผลิตพยาบาลทหาร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล และมีคุณลักษณะทางทหารที่ดีมีความรู้และทักษะทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การพยาบาลทหาร และการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ทุกด้านให้บริการสุขภาพประชาชนด้วย ความเอื้ออาทร เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ นายทหารสัญญาบัตรและพลเมืองที่ดีของประเทศ สามารถให้บริการทางการแพทย์ทหารทั้งยามปกติและฉุกเฉิน มีการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนให้บริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ปณิธาน  “วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนาสู่สากล”

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ๑๗๑/๒ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : Royal Thai Air Force Nursing College
คติพจน์ : วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนา สู่สากล
สถาปนา : ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑
ประเภท : วิทยาลัย
เว็บไซต์ : www.nc.rtaf.mi.th
Facebook : https://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th/

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.nc.rtaf.mi.th/index.asp?pageid=135

See Less

กิจกรรม วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้