วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Royal Thai Army Nursing College

Home / academy / วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (Royal Thai Army Nursing College) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประวัติความเป็นมา พ.ศ.๒๕๐๔ ฯพณฯจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์… See More

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (Royal Thai Army Nursing College) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๐๔ ฯพณฯจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการผลิตพยาบาลกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๐๖  จัดตั้งโรงเรียนทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของกองทัพบก พร้อมอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้ จ่ายตามโครงการ ตามหนังสือ ยก.ทบ. ลับ ที่ ๗๕๕/๐๖ ลง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๖

ผู้ช่วยพยาบาลให้แก่หน่วยงานของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกที่ได้ผลิตนายทหารสัญญาบัตรวิชาชีพการพยาบาลและ พ.ศ.๒๕๒๗ ยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังพลใหม่เข้าไว้ในอัตราของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๗๗/๒๗ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒๙) ลง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบกเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ นรพ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๙)

พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและเปิดอบรมวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๑๙ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒) ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม ให้แก่ทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และหลักสูตรมาโดยตลอด

การผลิตพยาบาลวิชาชีพ

พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๑๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก หลักสูตร ๔ ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือมัธยม ๖ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๔๘ นาย จากรุ่นที่ ๑-๑๐ บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลกองทัพบก ยศจ่าสิบตรีหญิง

พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๒๓ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก (เทียบเท่าอนุปริญญา) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี ๖ เดือน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ (เทียบเท่าอนุปริญญา) มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๓๙๑ นาย จากรุ่นที่ ๑๑-๑๗ บรรจุรับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีหญิง

พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๗ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) มีผู้สำเร็จการศึกษา ๕๐ นาย คือ รุ่นที่ ๑๘ บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีหญิง

พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๓ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี มีผู้สำเร็จการศึกษา คือ รุ่นที่ ๑๙-๒๗ จำนวน ๕๗๔ นาย บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก และได้รับพระราชทานยศเป็น ร้อยตรีหญิง

พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๒ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ได้รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ ๒๘-๓๓ จำนวน ๔๔๙ นาย บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีหญิง และหลักสูตรนี้ยังใช้กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ ๓๔ และ ๓๕

พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๒) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี มีผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๓๖-๓๙ จำนวน ๒๕๒ นาย

พ.ศ.๒๕๔๓ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ๑ ๑/๒ ปี โดยรับพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยและหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย (เทียบเท่าอนุปริญญา) จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หรือวิทยาลัยในสังกัดของกระทรวงกลาโหมเป็นโครงการระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๗) รับนักศึกษา รุ่นแรกจำนวน ๕๐ นาย และรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในรุ่นที่ ๒ และ ๓ เป็นจำนวน ๖๐ นาย จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๖๒ นาย

พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการพยาบาล โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี เปิดสอนให้กับนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ ๔๒ เป็นรุ่นแรก จำนวน ๑๐๐ นาย ต่อรุ่น โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๔๒-๔๕ จำนวน ๓๘๑ นาย

พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี เปิดสอนให้กับนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๔๘ โดยปรับลดจำนวนเป็นรุ่นละ ๘๐ นาย

พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี เปิดสอนให้กับนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๔๙ – ๕๑ จำนวนรุ่นละ ๘๐ นาย

การผลิตผู้ช่วยพยาบาล

พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๓๓ อนุมัติจากกองทัพบกให้เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นหลักสูตรเฉพาะกาลใช้ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี

ในช่วงแรก (พ.ศ.๒๕๑๒ – ๒๕๑๗) ผลิตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๑-๕ จำนวน รุ่นละ ๕๐ นาย
ในช่วงที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๖) ผลิตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๖-๙ จำนวน รุ่นละ ๕๐ นาย
ในช่วงที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๓๓) ผลิตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๑๐-๑๓ จำนวน รุ่นละ ๗๐ นาย

เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาการพยาบาลเพิ่มเติม และวิชาการทางทหารเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติการพยาบาลในขอบเขตของความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดสอนให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๔ เป็น รุ่นแรก ซึ่งนับว่าหลักสูตรนี้เป็นช่วงที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕ – พ.ศ.๒๕๔๔) ผลิตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๑๔-๒๓ จำนวนรุ่นละ ๗๐ นาย รวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖๙๓ นาย ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก เป็นนายทหารชั้นประทวน ในชั้นยศสิบตรี

พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘) หลักสูตรเน้นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน โดยครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล และการฟื้นฟูสุขภาพทั้งในภาวะสุขภาพปกติ และเจ็บป่วย เปิดสอนให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๒๔ เป็นรุ่นแรก โดยผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งนับว่าหลักสูตรนี้ เป็นช่วงที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๓) ผลิตผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๒๔-๒๙ จำนวนรุ่นละ ๑๐๐ นาย รวมทั้งสิ้น ๖ รุ่น โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๙๑ นาย การบรรจุเข้ารับราชการในอัตราจ้างของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ขึ้นอยู่กับอัตราว่างในแต่ละปีของแต่ละโรงพยาบาล

พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) หลักสูตรเน้นให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๒ ให้มีโครงสร้างตามเกณฑ์สภาการพยาบาล เปิดสอนให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓๐ เป็นรุ่นแรก โดยผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชื่อว่าองค์กรที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต  photo17
และบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากลมีวินัยมีคุณลักษณะทางทหาร ใฝ่รู้ เพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสุขภาพต่อมวลมนุษย์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของกองทัพ  ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

พันธกิจ

๑.  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
๒.  สร้างงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
๓.  ให้บริการวิชาการแก่ทหาร ครอบครัว และประชาชน
๔.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : Royal Thai Army Nursing College
สถาปนา : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2506
ประเภท : วิทยาลัย
เว็บไซต์ : www.rtanc.ac.th
Facebook : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://rtanc.ac.th/

See Less

กิจกรรม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้