โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

Ratwinit BangKaeo School, under the Patronage of His Majesty the King

Home / academy / โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสหศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยคำว่า “ราชวินิต ” หมายความว่า “สถานที่ อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีโดยพระราชา” โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว… See More

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสหศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยคำว่า “ราชวินิต ” หมายความว่า “สถานที่ อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีโดยพระราชา”

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วมีประวัติเริ่มจากนายสุขุม และนางจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 30 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียนด้วยเงินงบประมาณปีพ.ศ. 2513 และได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว” เปิดสอนครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2515 โดยขณะนั้นมีนักเรียน 347 คน ปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 42 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา

นับแต่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ก่อตั้งมา โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าของโรงเรียนมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ 1 อาคาร “ร่มเกล้า” ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้เป็นที่ระลึกโรงเรียนจึงถือว่าวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนา โรงเรียนและถือเอาต้น“ประดู่แดง” เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “บงกชมาศ”

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “ราชวิธานค์”

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 รอบ และตราพระราชพิธีมังคลาภิเษก ประดิษฐานหน้าอาคาร

ครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร“เฉลิมพระเกียรติ” อาคาร “สิริยาคาร” และอาคาร“พิพิธภัณฑ์” กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้สัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ประดิษฐานหน้าอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สืบค้นข้อมูลนานาชาติ (R.W.B.International Resource Center) และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

ครั้งที่ 7 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 48 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ

ครั้งที่ 8 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสิรินธร และสวนเจ้าฟ้านักเกษตร

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ตราประจำโรงเรียน
อักษรย่อ ร.ว.บ. ประดิษฐ์ สีแสด บนพื้นดำภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏมีทอง

สีประจำโรงเรียน
สีแสด สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง และสีดำ สีแห่งความแข็งแกร่งอดทน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธนาควินิต

พระประธานหอพระจัตุรมุข
พระพุทธรัตนวินิตสถิตบุณยรัตฒน์

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ประดู่แดง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2516 ชาวราชวินิตบางแก้วจึงถือว่า ประดู่แดง เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

ปรัชญา โรงเรียน
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม

คติพจน์ โรงเรียน
สติโต สทา ภทฺทํ ( ผู้มีสติ ย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ )

คำขวัญ โรงเรียน
ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ กตัญญู เสียสละ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน คนดีศรีราชวินิตบางแก้ว
1. นักเรียนที่มีความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. มีความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่สง่างาม มีความรู้ดี รักษาคุณธรรม สุภาพ นอบน้อม แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน รักความเป็นไทย
3. รักโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ทรัพย์สินส่วนตัว และ สาธารณสมบัติ

อักษรย่อ : ร.ว.บ. (R.W.B.)
ประเภท : โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้ง : 9 มีนาคม พ.ศ. 2515
รหัส : 11022007
สัญลักษณ์ : รูปอักษรย่อ ร.ว.บ.ประดิษฐ์สีแสด ภายใต้พระมหาพิชัยมงกฎสีทอง
สังกัดการศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร : 02 316 6313
โทรสาร : 02 738 5712
เว็บไซต์ : www.rwb.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/school.rwb

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.rwb.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

กิจกรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้