โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

Wattana Wittaya Academy

Home / academy / โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีชื่อเดิมว่า”กุลสตรีวังหลัง” เป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ประวัติความเป็นมา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า… See More

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีชื่อเดิมว่า”กุลสตรีวังหลัง” เป็นโรงเรียนสตรีหญิงแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไปทีเรียมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนสตรีประจำ และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น

ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นทำให้สถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย”

wattanawittayaacadamy

ตราประจำโรงเรียน
รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียนแสดงถึงแสงสว่างไปยังผู้อื่น และเป็นประทีปส่องนำทางนักเรียนให้ดำเนินไปตามทางที่ดีที่ถูกต้อง

สีประจำโรงเรียน
ขาว-แดง
สีขาวหมายถึง คุณธรรม แดงแก่ก่ำ หมายถึง วิชาการ

ปรัชญาโรงเรียน
คุณธรรมนำวิชาการ

คำขวัญ
สัตย์ซื่อ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นมะขาม แสดงถึง ความอดทน

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษา ที่ทรงคุณค่าสำหรับสตรี ด้วยหลักคริสตจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นกุลสตรี ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล

นโยบายของโรงเรียน
– มุ่งพัฒนาผู้เรียน และบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถนำคติธรรม ตามครรลองคริสต์ศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
– ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน เคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
– ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ รักความเป็นไทยและตระหนักถึงคุณค่าของ สิ่งแวดล้อม
– ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถแข่งขันในระดับสากล
– มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
– มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ การให้บริการแก่ ชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน

อักษรย่อ : ว.ว.
สถาปนา : พ.ศ. 2417
ที่ตั้ง : 67 ถ.สุขุมวิท19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0- 2254-7991-5 หรือ 0-2254-4990-4
แฟกซ์ : 0-2254-7997
e-mail : wwa@wattana.ac.th
เว็บไซต์ : www.wattana.ac.th
facebook :WattanaPTA

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.wattana.ac.t่h

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

กิจกรรม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้