โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School

Home / academy / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้พัฒนาจากโรงเรียนประสานมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเป็นระบบโรงเรียนสาธิต… See More

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้พัฒนาจากโรงเรียนประสานมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเป็นระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาได้ตั้งโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพิ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับประถมศึกษา และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับการจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประสานมิตร เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา โดยมีอาจารย์พนัส หันนาคินทร์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนประสานมิตรได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้เปลี่ยนแปลงระบบเป็นโรงเรียนสาธิต และใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ต่อมาในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดตั้ง โรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมปีที่ 4 โดยมีมีรองศาสตราจารย์ไพเราะ ตัณฑิกุล เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการปรับฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้โรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามลำดับ โดยสังกัดในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รวมการบริหารของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีรองศาสตราจารย์ประกิจ รัตนสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้มีมติแยกการบริหารเป็น 2 โรงเรียนอีกครั้ง โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม และให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตราประจำโรงเรียน
รูปกราฟเอ็กโปเน็นเชี่ยลที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม และเป็นตราสัญลักษณ์เดียวกันกับตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญา
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม

ปณิธาน
ฝ่ายมัธยมคือ รอบรู้วิชาการ ชำนาญเทคโนโลยี มีวินัยและคุณธรรม เป็นแกนนำสังคม
ฝ่ายประถม คุณธรรมนำปัญญา ก้าวหน้ากล้าคิด ร่วมจิตสาธารณะ

สีประจำโรงเรียน
เทา-แดง

รูปต้นกัลปพฤกษ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นกัลปพฤกษ์

อักษรย่อ : ม.มศว (มัธยม) , ป.มศว (ประถม)
ประเภท : โรงเรียนสาธิต
สถาปนา : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 (มัธยม) , 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 (ประถม)
ผู้ก่อตั้ง : กระทรวงศึกษาธิการ (มัธยม) , มล.ปิ่น มาลากุล (ประถม)
รหัส : 1410391102 (ใหม่)
เพลง : มาร์ชสาธิตประสานมิตร,เพลงอาลัยสาธิต (มัธยม) , ประถมสาธิต (ประถม)
สังกัดการศึกษา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (มัธยม)
174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ประถม)
โทร : 02-260-9986 (มัธยม) , 0-2662-1442-43,0-26623180-87 (ประถม)
Fax : 02-258-4106 (มัธยม) ,0-2259-4517,0-2662-3188 (ประถม)
เว็บไซต์ : http://www.satitprasarnmit.ac.th (มัธยม)
http://prathom.swu.ac.th (ประถม)
facebook : โรงเรียนสาธิต-มศว-ประสานมิตร-ฝ่ายมัธยม (มัธยม)
Satitprathomschool (ประถม)

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http: www.satitprasarnmit.ac.th,http:prathom.swu.ac.th

See Less

กิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เรื่องเล่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้