การจัดอันดับ โรงเรียน โรงเรียนสาธิต

11 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีที่สุดได้ขึ้นชื่อว่า มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมในไทย

Home / ข่าวการศึกษา / 11 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีที่สุดได้ขึ้นชื่อว่า มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมในไทย

“โรงเรียน” เป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆ และยังเป็นสถานที่สำหรับค้นหาในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจได้อีกด้วย และนี่ 11 โรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่นอกจากจะมีบรรยากาศของโรงเรียนน่าเรียนแล้ว ยังมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่มีทั้งการเรียนในโปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีโรงเรียนสาธิตฯ แห่งไหนกันบ้างที่ได้ชื่อว่าเป็น โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีมีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม ? ตามมาดูกันเลย ….

11 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีมีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development : สธ.มก. / KUS) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ก็มีการปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์อย่างเป็นระบบ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ความให้แก่นักเรียน การประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการต่างๆ และโครงการพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึม อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.kus.ku.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Demonstration School : CUD) เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก “โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี

เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็น คณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โดยในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : satit-e-edu.chula.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satitm.chula.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

3. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University) เดิมคือ “โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัถตุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นแหล่งวิจัย สาธิต ทดลอง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นิสิตมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น
 3. เพื่อเป็นแหล่งอบรม ศึกษา เผยแพร่และอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม
 4. เพื่อจัดบริการวิชาการแก่ผู้เรียนด้วยมาตรฐานการเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นสากลและเป็นแหล่งสาธิต อบรมและเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ จากการทดลองวิจัยทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาโรงเรียน และชุมชนอื่นๆ
 5. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของโรงเรียนสาธิต

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรียน “เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด Spirit ผู้นำ คุณธรรมนำชีวิต”

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.st.buu.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiangmai University Demonstration School : สาธิต มช. / Satit CMU.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้ทำการเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลป์ และแผนกทั่วไป โดยแผนกละ 1 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนสาธิตฯ แห่งแรกที่ได้เปิดชั้นเรียนสามัญ ครบตามหลักสูตร 5 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ ตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีการเรียนการสอนในชั้น ม.ต้น 3 ปี และในชั้น ม.ปลาย 3 ปีด้วยกัน และก็ได้มีการเปิดแผนกการเรียนศิลป์-จีน ในระดับชั้น ม.ปลาย เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเบื้องต้น ในการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสำนึก ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitcmu.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Demonstration School : สธมมส. / DMSU) เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอน อีกด้วย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรโครงการ English Science Computer Program (ESC)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีแผนการเรียนแบ่งได้ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 • แผนการเรียนปกติ
 • แผนการเรียนผู้มีความสามมารถพิเศษเฉพาะด้าน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • หลัดสูตรสามัญ ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต), แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์-ภาษา)
 • หลักสูตรผู้มีความสามมารถพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted วิทย์-คณิต), แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (Gifted ศิลป์-ภาษา)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการพิเศษ

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วมว.)
 • โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ดนตรี (ศิลป์-ดนตรี)

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : prathomsatit.msu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satit.msu.ac.th

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (The Demonstration School of Ramkhamhaeng University : DS.RU./สธ.มร.) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา (ชาย-หญิง) ต่อมาในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำการเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (DSRU English Program) และปีการศึกษา 2551 ได้เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.ds.ru.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (elementary/secondary)” และอักษรย่อ คือ “ป.มศว (ประถม) และ
ม.มศว (มัธยม)” เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพัฒนาจาก “โรงเรียนประสานมิตร” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาได้ตั้งโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพิ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับประถมศึกษา และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : prathom.swu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : satitprasarnmit.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University : ส.มศว / ปทว. / PDS) เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย (ในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียน มีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitpatumwan.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Demonstration School of Khon Kaen University) เดิมชื่อ “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดย ดร.สายสุรี จุติกุล คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนด้วยกัน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เป็นโรงเรียนเพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนได้มีการรับนักเรียนโดยการทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ โรงเรียน (ศึกษาศาสตร์) : www.sec.satit.kku.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียน (มอดินแดง) : www.smd.kku.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (The Demonstration School of Silpakorn University : สาธิต มศก. / DSU) ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ นางสาวมาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ. 2516 และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิม ซึ่งอยู่ทางด้านประตูเพชรเกษมเป็นที่ทำการ ปีแรกรับนักเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีรายละเอียดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

มีการจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
 • แผนการเรียนศิลปกรรม

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตได้อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satit.su.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

11. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School : MUIDS) ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้ และนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.muids.mahidol.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ภาพจาก satitm.chula.ac.thst.buuSatitCMUsatitmsudemonstrationsatitram.officialyoutube.com, www.panoramio.com

บทความที่เกี่ยวข้อง