การจัดอันดับ โรงเรียน โรงเรียนสาธิต

11 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีที่สุดในไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม

Home / ข่าวการศึกษา / 11 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีที่สุดในไทย ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม

“โรงเรียน” เป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆ และยังเป็นสถานที่สำหรับค้นหาในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจได้อีกด้วย และนี่ 11 โรงเรียนสาธิตฯ ในเมืองไทย ที่นอกจากจะมีบรรยากาศของโรงเรียนน่าเรียนแล้ว ยังมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่มีทั้งการเรียนในโปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีโรงเรียนสาธิตฯ แห่งไหนกันบ้าง? ตามมาดูกันเลย….

11 โรงเรียนสาธิตฯ ที่ดีที่สุดในไทย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development : สธ.มก. / KUS) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ก็มีการปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์อย่างเป็นระบบ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ความให้แก่นักเรียน การประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการต่างๆ และโครงการพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึม อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.kus.ku.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Demonstration School : CUD) เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก “โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี

เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็น คณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โดยในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : satit-e-edu.chula.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satitm.chula.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

3. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University) เดิมคือ “โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัถตุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นแหล่งวิจัย สาธิต ทดลอง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นิสิตมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น
 3. เพื่อเป็นแหล่งอบรม ศึกษา เผยแพร่และอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม
 4. เพื่อจัดบริการวิชาการแก่ผู้เรียนด้วยมาตรฐานการเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นสากลและเป็นแหล่งสาธิต อบรมและเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ จากการทดลองวิจัยทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาโรงเรียน และชุมชนอื่นๆ
 5. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของโรงเรียนสาธิต

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรียน “เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด Spirit ผู้นำ คุณธรรมนำชีวิต”

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.st.buu.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiangmai University Demonstration School : สาธิต มช. / Satit CMU.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้ทำการเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลป์ และแผนกทั่วไป โดยแผนกละ 1 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนสาธิตฯ แห่งแรกที่ได้เปิดชั้นเรียนสามัญ ครบตามหลักสูตร 5 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ ตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีการเรียนการสอนในชั้น ม.ต้น 3 ปี และในชั้น ม.ปลาย 3 ปีด้วยกัน และก็ได้มีการเปิดแผนกการเรียนศิลป์-จีน ในระดับชั้น ม.ปลาย เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเบื้องต้น ในการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสำนึก ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitcmu.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Demonstration School : สธมมส. / DMSU) เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอน อีกด้วย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรโครงการ English Science Computer Program (ESC)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีแผนการเรียนแบ่งได้ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 • แผนการเรียนปกติ
 • แผนการเรียนผู้มีความสามมารถพิเศษเฉพาะด้าน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • หลัดสูตรสามัญ ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต), แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์-ภาษา)
 • หลักสูตรผู้มีความสามมารถพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted วิทย์-คณิต), แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (Gifted ศิลป์-ภาษา)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการพิเศษ

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วมว.)
 • โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ดนตรี (ศิลป์-ดนตรี)

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : prathomsatit.msu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : www.satit.msu.ac.th

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (The Demonstration School of Ramkhamhaeng University : DS.RU./สธ.มร.) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา (ชาย-หญิง) ต่อมาในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำการเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (DSRU English Program) และปีการศึกษา 2551 ได้เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.ds.ru.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (elementary/secondary)” และอักษรย่อ คือ “ป.มศว (ประถม) และ
ม.มศว (มัธยม)” เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพัฒนาจาก “โรงเรียนประสานมิตร” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาได้ตั้งโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพิ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับประถมศึกษา และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายประถม : prathom.swu.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียนฝ่ายมัธยม : satitprasarnmit.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University : ส.มศว / ปทว. / PDS) เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย (ในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียน มีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satitpatumwan.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Demonstration School of Khon Kaen University) เดิมชื่อ “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดย ดร.สายสุรี จุติกุล คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนด้วยกัน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เป็นโรงเรียนเพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนได้มีการรับนักเรียนโดยการทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ โรงเรียน (ศึกษาศาสตร์) : www.sec.satit.kku.ac.th

เว็บไซต์ โรงเรียน (มอดินแดง) : www.smd.kku.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (The Demonstration School of Silpakorn University : สาธิต มศก. / DSU) ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ นางสาวมาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ. 2516 และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิม ซึ่งอยู่ทางด้านประตูเพชรเกษมเป็นที่ทำการ ปีแรกรับนักเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีรายละเอียดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

มีการจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
 • แผนการเรียนศิลปกรรม

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตได้อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.satit.su.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

11. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School : MUIDS) ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้ และนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

เว็บไซต์ โรงเรียน : www.muids.mahidol.ac.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ภาพจาก satitm.chula.ac.thst.buuSatitCMUsatitmsudemonstrationsatitram.officialyoutube.com, www.panoramio.com

บทความที่เกี่ยวข้อง