มมส โรงเรียนสาธิต

มมส ชี้แจงกรณีเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ ของนักเรียน รร.สาธิต(ฝ่ายประถม)

Home / วาไรตี้ / มมส ชี้แจงกรณีเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ ของนักเรียน รร.สาธิต(ฝ่ายประถม)

จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จำนวน 10 ราย กรณีเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ ของโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ESC เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการเดินทางไป ทางผู้ปกครองก็ได้ทำหนังสือไปว่า ถ้าไม่ได้ไปก็จะขอเงินคืน ดังที่ข่าวได้เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ไปแล้วนั้น

มมส ชี้แจงกรณีเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ

ของนักเรียน รร.สาธิต(ฝ่ายประถม)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับทราบเรื่อง และได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อเยียวยาต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงไม่กระทบต่อคนรับงบประมาณและผู้อนุมัติงบประมาณด้วย

โดยล่าสุดมหาวิทยาลัยขอชี้แจง หลังจากการสอบถามข้อเท็จจริงของโรงเรียนสาธิต(ฝ่ายประถม) เพิ่มเติมว่า “การจ่ายค่าเทอมของนักเรียนโปรแกรม ESC เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของการเข้าศึกษาในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษา และกรณีโปรแกรม ESC จะนำไปใช้จัดการเสริมทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน

รวมถึงการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ และชาวไทยมาสอนด้วย และมีรายการจ่ายอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนดำเนินการ  ไม่ใช่เป็นการเก็บแยกเพื่อโครงการศึกษาเสริมทักษะไปต่างประเทศโดยเฉพาะ จึงเรียนมาให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลเบื้องต้น”

หลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณเงินกองทุนพัฒนาโรงเรียนฯ มาโดยตลอด สำหรับในปีการศึกษา 2562 โรงเรียน ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาโรงเรียนฯ จำนวนเงิน 870,000 บาท ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 29 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โปรแกรม ESC ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2563 ณ ประเทศเกาหลีใต้

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะผู้ปกครองของนักเรียน จึงเสนอขอเลื่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ หรือ ขอให้โรงเรียนคืนเงินให้แก่ผู้ปกครองแต่ละราย ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่สามารถที่จะนำมาจัดสรรหรือจ่ายเงินคืน สำหรับเป็นค่าการศึกษาดูงานในต่างประเทศตามที่ร้องขอได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติโครงการ

ดังนั้น เมื่อไม่มีการดำเนินการหรือจัดโครงการฯ จึงไม่มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ โดยโรงเรียนได้มีการหารือร่วมกับตัวแทนผู้ปกครองเพื่อเยียวยานักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน

มหาวิทยาลัยได้รับข้อหารือจากโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดโครงการฯ หรือการเงินคืน หรือการดำเนินการด้วยแนวทางอื่นๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อสิทธิอันชอบธรรมของนักเรียนที่ควรได้รับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้นิติกร และผู้รับผิดชอบตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนว่า สามารถอนุมัติในหลักการและอำนาจหน้าที่ใด และผู้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจ เห็นใจทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่ขาดโอกาสในการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหมด การตั้งงบประมาณใหม่ ต้องดำเนินการตามระเบียบเงินรายได้และเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ

เพื่อไม่กระทบต่อคนรับงบประมาณและผู้อนุมัติงบประมาณด้วย จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจะได้สบายใจว่า ทางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเยียวยาให้นักเรียนกลุ่มนี้ด้วยความเป็นธรรม