ประเพณี ม.มหาสารคาม มมส แห่ผะเหวด

มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ประเพณีบุญผะเหวดฯ

Home / กิจกรรม / มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ประเพณีบุญผะเหวดฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต

เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบรางวัลการประกวดธุงใยแมงมุม ในโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 และประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำหน้าอาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีอัญเชิญผะเหวดสันดร ชมการแสดงฟ้อนรำถวายสักการะพระอุปคุต

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง มีขบวนกลองยาวศิลป์อีสานโดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และขบวนฟ้อนรำ นำขบวนแห่จากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ แห่ไปยังบริเวณเวทีกลางลานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน จากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับ บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็ จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

ภาพเพิ่มเติม

บทความแนะนำ