โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

St.Francis Xavier Convent School

Home / academy / โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม… See More

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 59 ตารางวา โรงเรียนเซนต์ฟรังฯเป็นโรงเรียนสตรีล้วน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่สอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในตำบลบ้านญวน อำเภอสามเสน จังหวัดพระนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 525 ถนนราชวิถี มุขนายกเรอเน แปร์รอส ได้ยกที่ดินและอาคารสองชั้น ให้เป็นโรงเรียนชั่วคราว ตามความประสงค์ของบาทหลวงบรัวซาต์ (Broizat) อธิการโบสถ์บ้านญวน สามเสน ที่จะให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาจัดการศึกษาให้เด็กหญิง ในชุมชนเขตวัดสามเสน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีซิสเตอร์เดซิเร ดำรงตำแหน่งอธิการิณี และนักบวชอีก 4 คน เป็นผู้รับรองหนังสือ ในปีแรกที่เปิดสอนมีนักเรียน 59 คน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 5 ไร่ 59 ตารางวา

หลักสูตรที่เปิดสอนครั้งแรกเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้จัด โดยที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ วิชาบังคับคือ วิชา ภาษาไทย ดนตรี วาดเขียน และงานเย็บปักถักร้อย

นอกจากการจัดการศึกษาดังกล่าว คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ยังให้การอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ความเรียบง่าย และการทำงาน การสอนแบ่งออกเป็นชั้นมูล ชั้นเตรียม ชั้นประถมปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมปีที่สี่ ชั้นมัธยมปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมปีที่หก ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2473 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกรุ่นแรกต้องสอบข้อสอบของกระทรวงธรรมการ ปี พ.ศ. 2470 โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นแนวเดียวกับโครงสร้างหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับการรับรองวิทยฐานะในปี พ.ศ. 2489

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงเปิดตึกมิตราคมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ทรงเปิดงานฉลองครบ 50 ปีของโรงเรียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 และทรงเปิดอาคารอุดมวิทย์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบมูลนิธิ ส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตแห่งประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์ดอมินิก กิจเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์มารีโนเอล ผิวเกลี้ยง เป็นผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ มีบุคลากรครู 160 คน ปฏิบัติการสอน 139 คน สนับสนุนการสอน 21 คน ปฏิบัติการสอนและช่วยงานบริหาร 25 คน นักการภารโรง 30 คน นักเรียนทั้งหมด 3,021 คน

ตราประจำโรงเรียน

Stfran

สีประจำโรงเรียน
เขียว–เหลือง
สีเขียว เป็นสีเขียวชอุ่มของพืชพันธุ์ที่ได้รับการทะนุบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ
สีเหลือง เป็นสีของศาสนาแทนความเจิดจ้าแห่งคุณธรรม และความสุขุม ความสงบแห่งจิตใจ เปรียบเสมือนกับนักเรียนที่ได้รับการศึกษาเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสงบสุขพร้อมจะออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เอกลักษณ์โรงเรียน
สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : มารยาทดี มีเมตตากรุณา

วิสัยทัศน์
“The School for Holistic Education”
ให้การศึกษาอบรมครบทั้งศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณ บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล

อักษรย่อ : ซ.ฟ. (SF)
ประเภท : เอกชน
สถาปนา : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468
เพลง : เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์, นามนี้เป็นที่รัก, ดุจดวงมณี, แทนสายใยในเซนต์ฟรังฯ, นานแค่ไหนใจเหมือนเดิม
สังกัดการศึกษา : สช.
ที่ตั้ง : 92 ซอย มิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-2412604-5
โทรสาร : 02-2412606
เว็บไซต์ : sf.ac.th
facebook : sfconvent/photos_stream

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ sf.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

กิจกรรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้