โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

Saint Joseph Convent School

Home / academy / โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ตั้งอยู่บนถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก เป็นโรงเรียนสตรีและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม… See More

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ตั้งอยู่บนถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก เป็นโรงเรียนสตรีและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากประเทศฝรั่งเศส ที่เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ประวัติความเป็นมา
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450 คณะภคินีฯ โดยคุณแม่อธิการิณีแซงต์ ซาเวียร์ (MERE SAINT – XAVIER) ได้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขึ้น บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาของคณะมิสซังกรุงเทพ เดิมที่เป็นที่นา ณ บริเวณถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยสถาปนิกผู้ออกแบบคือ นายอัลเฟรโด รีกาซซี (Alfredo Rigazzi) สถาปนิกชาวอิตาลี อาคารโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ในยุคแรกเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน หลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว ต่อมาปี พ.ศ. 2512 ได้มีการก่อสร้างอาคาร 72 ปี และในปี พ.ศ. 2530 ได้ก่อสร้างหอประชุมทรินิตี้ เป็นหอประชุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

อย่างไรก็ดี ภายในกลุ่มอาคารใหม่ โบสถ์น้อยซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ ยังคงดำรงอยู่และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การรับศีลกำลัง การรับศีลมหาสนิท เป็นต้น

การศึกษา
ในช่วงแรกโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์รับนักเรียนจากบุตรและธิดาชาวยุโรป ที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะเน้นทางด้านภาษา ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในด้านวิชาการจะเน้นการศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จริยธรรม วาดเขียน ดนตรี และการฝีมือ หลังจากนั้นบรรดาคหบดี ข้าราชการ และพ่อค้าชาวไทยได้ให้ความสนใจและเริ่มนิยมส่งบุตรหลานของตนมาเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน จึงมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นตามลำดับ โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดระบบการเรียนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางของระบบการศึกษาในประเทศไทย

จนในปี พ.ศ. 2479 เริ่มทดลองส่งนักเรียนจำนวน 11 คน เข้าสอบแข่งขันระดับประเทศ ในระดับชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนทั้ง 11 คนสามารถสอบผ่านได้ทั้งหมด และมีคะแนนติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สามของแผนกภาษาอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนทั้ง 2 คน ที่มีผลการสอบดีเด่นดังกล่าว และในปีต่อมาจึงได้ประกาศรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

นอกจากนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2482 ถึง 2486 กระทรวงศึกษาธิการยังได้อนุญาตให้โรงเรียน เปิดทำการสอนหลักสูตรนักเรียนฝึกหัดครูขึ้นอีกแขนงหนึ่ง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้สังคม และช่วยพัฒนางานการศึกษาของไทยอีกด้วย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ตราประจำโรงเรียน
ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัสตราวุธ
ภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้งส่วนกลางเว้นว่าง
ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีป วางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกันมีเส้นนอนเป็นฐาน
มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้ทอด ปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา
ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครองเมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน กำลังความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง
โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย
ดาบคม คือปัญญา ด้ามคือสติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา และความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีร์ภาพ และอย่างองอาจกล้าหาญ
ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิต ในสันติสุขและเพื่อสันติสุข
หนังสือสองเล่ม แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่า ทั้งสอง เปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน-เหลือง หมายรวมถึง การดำรงตนอยู่ในธรรมะด้วยความสงบสำรวม มีความเป็นผู้ประกอบกิจการที่มุ่งสู่ความดี ความสามารถรักษาศักดิ์ศรีเฉพาะตน และส่วนรวม ด้วยความซื่อตรง
พร้อมที่จะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นทุกวัน ความเป็นบุคคลตั้งอยู่ในศีลในธรรม คือเกียรติยศของบุคคล

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกลิลลี่ หมายถึง ความซื่อตรง เที่ยงตรง ถ่อมตน สุภาพ มีความบริสุทธิ์สดใส เป็นแบบฉบับอันดีงาม

อักษรย่อ : ซ.ย. , SJC
ประเภท : โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450
ที่ตั้ง : เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : 0-2234-0561 , 0-2235-1895 , 0-2631-0084
Fax : 0-2236-1957
Email : info@sjc.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sjc.ac.th
facebook : sjcschoolofficial

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.sjc.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

กิจกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้