มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Chaopraya University

Home / academy / มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (Chaopraya University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อจรูญ และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุลร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20… See More

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (Chaopraya University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อจรูญ และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุลร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งในวงการราชการและธุรกิจเอกชนและนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชาววิริยาลัย ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบจากบานเดิมในการผลิตทรัพยากรบุคคลระดับอนุปริญญาของโรงเรียนในเครือ “วิริยาลัย” อันได้แก่

– โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์
– โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์

ซึ่งเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

ปรัชญาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าของชุมชนในภูมิภาคโดยมุ่งสานต่อการสร้างบุคคลผู้ทรงความรู้ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลักแห่งตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตด้วยความสุข ทั้งเป็นผู้สามารถจักเป็นหลักนำและหนุนในการกอปรคุณประโยชน์ แก่สังคม ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งสนองภารกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนอันสมบูรณ์ สมแก่การเป็นหลักแห่งภูมิปัญญาของปวงชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแขนงต่างๆ โดยส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าและวิจัย

2. เพื่อให้เป็นการศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิตบัณฑิตทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีที่มี ความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักคิดค้นนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถปรับตนเอง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีออกไปรับใช้สังคมและส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัย ให้บริการทางด้านวิชาการแขนงต่างๆ แก่สังคม โดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเทคโนโลยี

4. เพื่อเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคมไทย

5. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดจนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

6. เพื่อแบ่งภาระในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่ประสงค์จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาประเทศตามที่ระบุไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตราประจำมหาวิทยาลัย

มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความดีงาม เปี่ยมคุณภาพดุจดั่งเพชรเจียระนัย เป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ สมเกียรติศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาสืบไป

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลืองทอง

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา : Chaopraya University
ชื่อย่อ : CPU
คติพจน์ : เจ้าพระยาคือมหาธาราเลี้ยงสยามคือมหาบุรุษใหญ่ในเขตคามและคือนามมหาวิทยาลัยของปวงชน
สถาปนา : 31 มีนาคม พ.ศ. 2541
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เว็บไซต์ : www.cpu.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.cpu.ac.th/cpu2010/webpage1.php?page=1&subpage=20

See Less

กิจกรรม มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้