มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Christian University of Thailand

Home / academy / มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Christian University of Thailand) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยคริสเตียน… See More

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (Christian University of Thailand) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกันได้วางรากฐานสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และต่อยอดมาถึงมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในปี พ.ศ. 2526 ในชื่อแรกจัดตั้งว่า “วิทยาลัยคริสเตียน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 เปิดดำเนินการสอนปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรแรก เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีที่ทำการอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

ต่อมาในปีการศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างที่ทำการถาวร และย้ายมาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และในปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยคริสเตียน” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีบางสาขาวิชาที่ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร

ปรัชญญาประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร และมีเป้าประสงค์เพื่อแสดงความรักความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซึ่งกันและกัน เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ การทำวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่าและความยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาล และการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ มีคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะการผลิตและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะการทำวิจัย และการสร้างนวัตกรรม และชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพ มีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ มีสุขภาวะ สามารถประกอบการอิสระ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สู่การเป็นพลโลกที่มีคุณค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประชาคมโลกได้

ตราประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ความหมายของสัญลักษณ์

โล่สามเหลี่ยม : เปรียบเสมือน เกราะกำบังภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกปักรักษาสถาบันของพระองค์ตลอดเวลา

เครื่องหมายกางเขน : แสดงถึง ความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษย์

ตะเกียง : เปรียบเสมือน แสงสว่างต่อผู้รับบริการ

เปลวไฟจากตะเกียง : เปรียบเสมือน แสงสว่างแห่งความรู้

หนังสือ : ความรู้ที่จะก่อให้เกิดสติปัญญา

ต้นไม้ : เปรียบเสมือน ความเจริญงอกงามและความดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติตลอดไป

หมวกบัณฑิต : แสดงถึง บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่สถาบันผลิตออกไปรับใช้สังคม

คำว่า “รัก-บริการ” : คือ ปณิธานของสถาบัน ซึ่งมาจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่า” พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน”

ตัวเลข “1983” : ปีคริสตศักราชที่สถาบันก่อตั้งขึ้น

ช่อใบมะกอก : เปรียบเสมือน ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของสถาบัน

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ น้ำเงิน-ทอง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นมะกอก เปรียบเสมือน ความมั่นคงถาวรและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของสถาบัน

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย มี 2 ทั้งตั้งด้วยกัน ดังนี้ 

สถานที่ 1 : 144 ม.7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร.034-229480

สถานที่ 2 : ศูนย์ศึกษาสายมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2214-6303-6

———————————

มหาวิทยาลัยคริสเตียน : Christian University of Thailand
ชื่อย่อ : CTU
สถาปนา : 7 กันยายน พ.ศ. 2526
ประเภท : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ : www.christian.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ctu2557/

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.christian.ac.th/html/c_history.html

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้