นักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ ม.คริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

Home / กิจกรรม / มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงกำไร ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ตั้งอยูในจังหวัดนครปฐม และมีศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ อยู่ที่ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหวิทยาการ และคณะคริสตศาสนศาสตร์

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ศาตราจารย์ ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร อนุศาสก มหาวิทยาลัย คริสเตียน อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ณ ห้อง 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทความแนะนำ