นิสิต ปฐมนิเทศ มศว

เปิดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ อัตลักษณ์ มศว 2565

Home / กิจกรรม / เปิดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ อัตลักษณ์ มศว 2565

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมสร้างเสริมอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

เปิดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

อัตลักษณ์ มศว 2565

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต / คิดเป็นทำเป็น / หนักเอาเบาสู้ / รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ / มีทักษะสื่อสาร / อ่อนน้อมถ่อมตน / งามด้วยบุคลิก / พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยมีนิสิต คณาจารย์และบุคลากรรวมกว่า 3000 คน ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565

พิธีปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมสร้างเสริมอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565

สถานที่ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ที่มา www.swu.ac.th 

บทความแนะนำ