ประเมิน มหาวิทยาลัยไทย สถาบันการศึกษา

รายชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม – ความโปร่งใส

Home / ข่าวการศึกษา / รายชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม – ความโปร่งใส

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ตามกรอบแนวทางการประเมินที่กำหนดตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายชื่อมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรม – ความโปร่งใส

ปรากฏว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีหน่วยงานในสังกัด ที่เข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 17 หน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 86 แห่ง โดยในส่วนของ 17 หน่วยงานในสังกัด อว. มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 92.66 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ขณะที่ผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ผ่านการประเมิน มีผลคะแนนเฉลี่ย 88.04 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 66 แห่ง จาก 86 แห่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (98.52) มหาวิทยาลัยพะเยา (95.80) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (95.70) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (95.29) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (95.24)

สำหรับประเภทสถาบันอุดมศึกษา 86 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์ 66 แห่ง โดยสถาบัน 20 แห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 6. มหาวิทยาลัยนครพนม
 7. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 18. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
 19. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 20. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ในส่วนของสำนักงานปลัด อว. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 94.74 คะแนน อยู่ในระดับ A เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.09 คะแนน โดยได้ 100 คะแนนเต็ม 2 ข้อ คือ การป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล ตามด้วยการปฏิบัติหน้าที่ (96.12) คุณภาพการดำเนินงาน (95.39) การใช้อำนาจ (93.90) และการแก้ปัญหาการทุจริต (93.54) ตามลำดับ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ขณะที่หน่วยงานในสังกัด อว.อื่น ๆ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงาน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (97.41) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (96.71) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (95.00) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (94.89) เป็นต้น

“ผลการประเมิน มาจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในสังกัด อว. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.อว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สป.อว. ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตลอดจนให้ผู้รับบริการ สามารถส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการให้บริการของ สป.อว. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารกับผู้รับบริการ หรือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ที่มา www.prachachat.net/education/news-1005315