ทคบร. มหาวิทยาลัยไทย ลงทะเบียน หน่วยกิต เรียนข้ามสถาบัน

มหาวิทยาลัย 25 แห่ง เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบันได้

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัย 25 แห่ง เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบันได้

ความรู้ไม่จำกัดสถาบัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถานศึกษา 25 สถาบัน ที่เป็นสมาชิกของ ทคบร. **

– เรียนข้ามสถาบัน –

ในการลงนามครั้งสำคัญนี้ มีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 25 แห่งเข้าร่วมด้วย โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เปิดเผยว่า “นี่เป็นก้าวสำคัญของระบบอุดมศึกษาของไทย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถหาความรู้ในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ ได้นอกจากสถาบันที่สังกัดอยู่ ซึ่งจะทำให้ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น”

ขณะที่ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร.และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อธิบายว่า “นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบัน รวมถึงใช้หน่วยกิตของวิชาดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตสาขาวิชาที่กำลังศึกษาได้ นอกจากนี้ยังนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสม ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย

25 สถาบัน เปิดให้ลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบัน

รายชื่อ 25 สถาบันการศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยพะเยา
13. มหาวิทยาลัยมหิดล
14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19. มหาวิทยาลัยศิลปากร
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดการลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบัน สามารถดูได้ที่ : graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php

ที่มา www.prachachat.net

** ทคบร. ย่อมาจาก  “ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

บทความแนะนำ