จุฬา ทันตแพทย์ นักวิจัย หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรควบ

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขมหาบัณฑิต

Home / ข่าวการศึกษา / จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขมหาบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมมือทางวิชาการ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ข้ามระดับ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทย์ ด้านการบริหารงานสาธารณสุข รวมทั้งสร้างความร่วมมือ ในการผลิตงานวิจัย ด้านทันตสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพโดยรวม ของประชาชนอย่างยั่งยืน

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขมหาบัณฑิต

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย

บัณฑิตทันตแพทย์แนวใหม่

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ หลักสูตรแรกในประเทศไทย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตทันตแพทย์จุฬาฯ ให้มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตร ควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรฺ หลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และควบข้ามระดับปริญญาตรีและโท สามารถสำเร็จการศึกษาทั้งสองปริญญา ได้ในระยะเวลา 6 ปี

นับเป็นก้าวสำคัญ ในการสร้างบัณฑิตทันตแพทย์แนวใหม่ ที่จะมีบทบาทในการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนั้ยังสร้างผลงานวิจัย ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ ไปจนถึงระดับนานาชาติ

เรียนจบได้ใน 6 ปี

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะใช้ระยะเวลาเพียง 6 ปี ได้ทั้ง ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ และปริญญาโท วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการเป็น ทันตแพทย์ที่พร้อมไปทำงาน แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนทำงานวิจัย และรองรับความต้องการทันตแพทย์ในระบบสาธารณสุข ที่ยังประสบปัญหาเรื่องการกระจายทันตแพทย์ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ

ภาพรวมทันตแพทย์ในประเทศไทย

ภาพรวมทันตแพทย์ในประเทศไทย

“ภาพรวมของประเทศไทย ทันตแพทย์ 1 คน ดูแลประชาชน 6,000 คน แต่ในบางภูมิภาค เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทันตแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชาชนถึง 10,000 คน นับว่าสูงมาก ความร่วมมือของหลักสูตรควบข้ามนี้ จะช่วยสร้างทั้งทันแพทย์และนักวิจัยในคนเดียวกัน รวมถึงเป็นการค้นหานิสิตทันตแพทย์ ที่สนใจงานด้านสาธารณสุขจริงๆ เพื่อออกไปทำงานด้านทันตสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น สามารถนำความรู้ด้านสาธารณสุข ที่มีมุมมองกว้างมากขึ้น มาทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้

ซึ่งเป็นการยกระดับ มาตรฐานบริการด้านทันตสุขภาพ ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมของประชาชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จะเริ่มดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถรับนิสิตได้ 5 – 10 คนต่อปี” ศ.ทพ.ดร.พรชัย กล่าว

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรควบข้ามระดับ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เป็นการผลิตทันตแพทย์ ที่มีความสามารถในการดูแลชุมชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน บัณฑิตในหลักสูตรจะมีมุมมองเกี่ยวกับชุมชนได้ครบทุกมิติ เป็นการเสริมการทำงานระดับสาธารณสุข และการทำงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาบัณฑิตจุฬาฯ ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความพร้อมทั้งเรื่องการรักษาฟัน และการดูแลประชาชน หรือประชากรในชุมชนของประเทศได้อีกด้วย

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ

ศ.ดร.สถิรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาธารณสุขศาสตร์เป็นสหสาขา ที่เกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์และทุกภาคส่วน ผู้ที่เข้ามาเรียนต้องเป็นผู้ที่ค่อนข้างเปิดกว้างต่อสังคม มีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงชุมชน หลักสูตรนี้จะช่วยหล่อหลอมให้นิสิตเห็นว่า การช่วยเหลือสังคมมีผลดีอย่างไร เพื่อที่จะได้เข้าใจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ การทำวิจัย เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้”

ที่มา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข , mthai.com

บทความแนะนำ