คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา น้ำตาลมิตรผล วิศว หลักสูตรใหม่

วิศวฯ จุฬาฯ ทำความร่วมมือกับ บ.น้ำตาลมิตรผล สร้างคนดิจิทัล เข้าอุตสาหกรรมฯ

Home / ข่าวการศึกษา / วิศวฯ จุฬาฯ ทำความร่วมมือกับ บ.น้ำตาลมิตรผล สร้างคนดิจิทัล เข้าอุตสาหกรรมฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ  เพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ใน หลักสูตรใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถผลิตบัณฑิตจำนวนมากถึง 300 คนต่อรุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ

วิศวฯ จุฬาฯ – น้ำตาลมิตรผล

โดยการทำหลักสูตรแบบ Co-Creation ที่บริษัทเอกชน จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการฝึกงานในทุกช่วงชั้นปี การสอนและการอบรมโดยบริษัท และการร่วมพัฒนาโครงงาน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม และได้รับคำแนะนำจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

ในการลงนามครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี (วิชาการ) ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย ศ.ดร.สุพจน์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน สถานประกอบการต้องการกำลังคนด้านดิจิทัลจำนวนมาก ที่มีความรู้ในหลากหลาย และสามารถผสมผสานทักษะการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะสามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง ตามความต้องการของประเทศจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร. ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และ คุณอธิคม กาญจนวิภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน Digital & Technology Transformation ได้กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลนบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวนมาก โดยเชื่อว่าหลักสูตรจะสามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงจำนวนมาก และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว โดยบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อองค์กรภาคเอกชนต่อไป

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ วิเคราะห์ และสร้างโปรแกรมประยุกต์ของระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลุ่มเมฆ รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ และสามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในสาขาอาชีพอื่นด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: www.cp.eng.chula.ac.th/cedt
facebook: www.facebook.com/cedtengchula