อว. แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย ปีงบฯ 65

อว. แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย ปีงบฯ 65 – สถาบันอุดมศึกษาไทย

Home / ข่าวการศึกษา / อว. แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย ปีงบฯ 65 – สถาบันอุดมศึกษาไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงใหม่ ที่เป็นการควบรวมหน่วยงาน ด้านการอุดมศึกษา และ ด้านวิจัยและพัฒนา ที่เกิดการควบรวมของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการกำกับดูแลการและการพัฒนานวัตกรรมด้วย

อว. แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ลงนามใน ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

//

ด้วยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ได้โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา และกลุ่มผลิต และพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

5 กลุ่ม กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก จำนวน 16 แห่ง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสิรมการสร้างนวัตกรรม จำนวน 18 แห่ง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น จำนวน 41 แห่ง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา – ไม่มี –
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ จำนวน 7 แห่ง

ประกาศ

อว. แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย ปีงบฯ 65 - สถาบันอุดมศึกษาไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประกาศดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีมหาวิทยาลัยใดจัดอยู่ใน กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา รวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ก็ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้หรือกลุ่มใดนอกจากนี้

ทั้งนี้มีรายงานว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งได้ตั้งเป้า ที่จะจัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา ในปีงบประมาณ 2566

ที่มา : www.uco.mcu.ac.th , pr.mcu.ac.th เว็บไซต์ อว. www.mhesi.go.th

บทความแนะนำ