มหาลัยไทย สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย และที่มาความหมายของสี – มหาวิทยาลัยไทย

Home / วาไรตี้ / สีประจำมหาวิทยาลัย และที่มาความหมายของสี – มหาวิทยาลัยไทย

สีประจำมหาวิทยาลัยไทย ของแต่ละสถาบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ในบทความนี้เราขอหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาและความหมายของ สีประจำมหาลัย (มหาลัยรัฐ) ในไทย มาให้ทุกคนได้อ่านกัน บางสีที่เขาเลือกใช้เนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจเลยล่ะ

สีประจำมหาวิทยาลัย (มหาลัยรัฐ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สีชมพู 

สีประจำมหาวิทยาลัย และที่มาความหมายของสี

“สีชมพู” เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัย คือพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคารและโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ จึงสมควรอัญเชิญสีประจำพระองค์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล

ม. ธรรมศาสตร์ – สีเหลือง สีแดง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีเหลือง-แดง” การเลือกสีเหลืองกับแดงนี้ ไม่มีหลักฐานเด่นชัด เพียงแต่ทราบว่า บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เลือก ซึ่งอาจมาจากความต้องการเอาสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของศาสนา เหมือนดังธรรมจักรกับสีแดง ซึ่งแสดงความเข้มข้นคือ เลือด ดังปรากฏในเพลงของขุนวิจิตรมาตราว่า เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต” แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้”  (จากหนังสือสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง หน้า 54)

ม. เกษตรศาสตร์  – สีเขียวใบไม้

สีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ “สีเขียวใบไม้” ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ม. ศิลปากร – สีเขียวเวอร์ริเดียน

ม. ศิลปากร มีสีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเขียวเวอร์ริเดียน” หรือที่เรียกตามสีไทยโทนว่า “สีเขียวตั้งแช” เป็นสีของน้ำทะเลระดับลึกที่สุด แต่ในระยะแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดใช้สีเขียว ซึ่งเป็นสีพื้นป้ายมหาวิทยาลัยป้ายแรก แต่ช่วงนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ใช้สีเขียวเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเช่นกัน จึงมีแนวคิดที่จะสร้างความแตกต่าง และเนื่องจากนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นิยมพารุ่นน้องปี 1 ไปทำกิจกรรมรับน้องที่เกาะเสม็ด จึงได้มีโอกาสชื่นชมสีของน้ำทะเลใส และได้นำมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงความสร้างสรรค์ของชาวศิลปากรศิลปากร

ม. มหิดล – สีน้ำเงิน

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีน้ำเงิน” เป็นสีแห่งความเป็นราชขัติยนุกูลแห่งบรมราชวงศ์ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2512

ม. เชียงใหม่ – สีม่วง สีเขียว

สีตราประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดดังนี้ ภาพสีม่วงดอกรัก ตราช้างและอักษร กำหนดให้ใช้สีม่วงตามสีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีม่วงดอกรัก” ซึ่งเป็นสีผสมของสี MAGENTA กับ สี CYAN ในอัตราส่วน 60:40 โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น M60 C40 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R158 G118 B180 และภาพสีเขียว ขอบวงกลม กำหนดให้ใช้สีเขียว (Virlidian) โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น C83 M36 Y100 K29 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R40 G100 B40

ม. นครพนม – สีเหลืองทอง

“สีเหลืองทอง” ซึ่งเป็นสีที่ใช้กับรวงข้าวสีเหลืองทอง ที่อยู่ในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม

ม. แม่โจ้ – สีเขียว สีขาว สีเหลือง

ม. แม่โจ้ สีเขียว-ขาว-เหลือง

สีเขียว-ขาว-เหลือง เป็นโทนสีที่ใช้อยู่ใน สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย คือ “พระพิรุณทรงนาค” ซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับของ ม.เกษตรศาสตร์ แต่จะต่างกันตรง พ.ศ.ด้านล่าง คือของแม่โจ้จะเป็น พ.ศ. 2477 สีเขียว” หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ สีขาว” หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ และสีเหลือง หมายถึง รวงข้าวซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศไทย

ม. ขอนแก่น – สีดินแดง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีดินแดง” มีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า “มอดินแดง” อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย “มอ” ในความหมายของภาคอีสาน หมายถึงพื้นที่เนินดินสูงที่มีสีแดง อีกนัยหนึ่งมอดินแดง ก็คือ สมญานามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คนรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีดินสีแดงเป็นส่วนใหญ่

ม. สงขลานครินทร์ – สีบลู

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีน้ำเงิน (blue)” ซึ่งเป็นหนึ่งในสีที่ใช้อยู่บน ตราประจำสถาบัน โดยจะอยู่ในส่วนของชื่อของมหาลัย อนึ่ง ม.อ. คือ อักษรย่อมาจากพระนาม “มหิดลอดุลเดช” อันเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ม. รามคำแหง – สีน้ำเงิน ทอง

สีประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ “สีน้ำเงิน-ทอง” สีทองนั้นมีโทนสีเหมือนกับดอกของ สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้”ชื่อของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ สีเทา-แดง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีเทา-แดง” โดยสีเทา คือสีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา และสีแดง สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ สีเทา-แดง จึงหมายถึง มีความกล้าหาญที่จะคิด และมีความคิดอย่างกล้าหาญ

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช สีเขียว – ทอง

“สีเขียว – ทอง” เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยที่สีเขียวเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสีทองนั้นเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – สีแสด

สีประจำสถาบัน คือ “สีแสด” เป็นสีประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ 4 และยังเป็นสีของดอกแคแสด ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสถาบัน ฯ ด้วย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – สีแสด สีเหลือง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีแสด และ สีเหลือง” โดยสีแสดเป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย พระผู้ทรงริเริ่มแนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ส่วนสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระผู้ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัย

และเมื่อรวมกันจึงเป็นสีที่แสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นสีที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเปรียบเทียบได้กับเครื่องมือเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลาย ถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – สีแดงหมากสุก

“สีแดงหมากสุก” เป็นสีประจำในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย และยังตรงกับสีของดอก “ต้นประดู่แดง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปีด้วย

ม. เทคโนโลยีสุรนารี สีแสด-สีทอง

สีประจำมหาวิทยาลัย “สีแสด-สีทอง” โดย สีแสด เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา, สีธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็น วันครู และ สีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ และศรัทธา

ม. นเรศวร สีเทา-แสด

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีเทา-แสด” โดยสีเทา หมายถึงสีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา, สีแสด หมายถึงสีของคุณธรรมและความกล้าหาญ นอกจากนี้ในสีแสดยังประกอบด้วย สีแดง หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ และสีเหลือง หมายถึงพระพุทธชินราช แปลว่าคุณธรรม

ม. อุบลราชธานี – สีเหลือง

สีประจำมหาวิทยาลัย ม. อุบลราชธานี คือ “สีเหลือง” ใช้เป็นสีพื้นบนตราประจำมหาวิทยาลัย ที่ใช้สัญลักษณ์เจดีย์ทรงล้านช้าง

ม. บูรพา สีเทา – ทอง

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ “สีเทา – ทอง” โดยที่สีเทา หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา และสีทอง หมายถึง คุณธรรม รวมกันแล้วทั้งสีเทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประกอบด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรม

ม. วลัยลักษณ์ – สีแสด สีม่วง

สีประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สีแสด” เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ส่วน “สีม่วง” เป็นสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ และผู้อำนวยการการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปัตตานี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยชาวนครศรีธรรมราชนับถือและยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ม. มหาสารคาม – สีเหลือง สีเทา

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีเหลือง – เทา” โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์, สีเทา หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา รวมแล้วทั้งสองสีหมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ม. ทักษิณ สีเทา-ฟ้า

สีประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ สืบเนื่องมาจากสีประจำวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา จึงใช้ “สีเทา-ฟ้า” โดย สีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือปัญญา และสีฟ้าเป็นสีของทะเล และท้องฟ้า หมายถึง ความกว้างไกล ความหมายโดยรวมของ สีเทา – ฟ้า จึงหมายถึง ความคิดที่กว้างไกล หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์

ม. แม่ฟ้าหลวง สีแดง-ทอง

สีประจำมหาวิทยาลัย สีแดง-ทอง โดยสีแดง หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

ม. เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตต่าง ๆ

สีประจำมหาวิทยาลัย แต่เดิมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้กำหนดให้สีเหลืองและสีน้ำเงินเป็นสีประจำสถาบัน โดยมีความหมายดังนี้

สีเหลือง  เป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9

สีน้ำเงิน เป็นสีสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์

กำหนดสีประจำมหาวิทยาลัยวิทยาเขตต่าง ๆ

สืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีการปรับโครงสร้างตาม พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งจึงได้กำหนดสีประจำมหาวิทยาลัยดังนี้

ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สีน้ำเงิน

สีน้ำเงิน เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยที่สีน้ำเงินเป็นสีสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์

ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ – สีเขียว

สีเขียว  เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สีเขียวเป็นสีวรรณะเย็น ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความสดชื่นแจ่มใส เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบร่มเย็น ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาที่เป็นบ้านอันร่มเย็นให้นักศึกษาได้พักพิง เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

ม. เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – สีม่วง

สีม่วง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสีที่ไปในทางเดียวกับ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ บัวฉลองขวัญ และดอกไม้ต้นอินทนิล ที่เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยด้วย

ม. เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – สีแดงเลือดนก

สีแดงเลือดนก เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยถือเอาสีแดงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสืบเนื่องด้วยได้รับพระราชทานนามใหม่จากวิทยาเขตหัวหิน เป็นวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 90 พรรษาในขณะนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านจึงกำหนดใช้สีแดงเลือดนก อันเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ม. เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – สีน้ำเงินเทอร์ควอยส์

สีน้ำเงินเทอร์ควอยส์ (น้ำเงินทะเล) เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มาและความหมาย คือ สีที่มีความสดใส ดุจดังผืนทะเลแห่งภาคตะวันออก ขณะที่สินแร่เทอร์ควอยส์เป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและสุริยเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้มีสติปัญญาดีและมีความสามารถเหนือผู้อื่น แคล้วคลาดปลอดภัย และมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง

ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ – สีทอง

สีทอง  เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามความหมายของสุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผ่นดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีค่า ประดุจทองคำ

ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา – สีน้ำตาลทอง

สีน้ำตาลทอง  เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้สืบไป

อีกทั้ง สีน้ำตาลทอง คือสีกลางที่เกิดจากการรวมสี มีคุณลักษณะเป็นกลาง สามารถอยู่ร่วมกับทุกสีได้ และทำให้สีนั้นโดดเด่นสวยงาม เปรียบประดุจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพื้นที่ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมทุกด้าน ออกไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พึ่งพาตนเองได้

ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย – สีเหลือง

สีเหลือง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง

ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – สีแสด

สีแสด  เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นโทนสีไปในทางเดียวกับ แคแสด สัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีแดงปนสีแสดสดใส จะออกดอกเป็นช่อยู่ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งจะมี 15 -20 ดอก แต่ละดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 – 5 ดอก ดอกมีลักษณะคล้านกระดิ่งกลีบดอกเป็นกลีบรวม ตรงปลายดอกจะแยกเป็น แฉก 5 แฉก ดอกจะออกราว ๆ เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

ม. พะเยา สีม่วง – สีทอง

สีประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ สีม่วงและสีทอง โดยสีม่วง นั้นมาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ และสีน้ำเงิน ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์ ส่วนสีทองนั้นหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย

ม. กาฬสินธุ์ – สีฟ้าคราม

สีของตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นสีฟ้าคราม โดยสีฟ้าครามเข้ม สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของความรู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ และสีฟ้าครามอ่อน สื่อความหมายถึง บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม

ม. นราธิวาสราชนครินทร์ สีทอง – สีฟ้า

สีประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ ได้แก่ สีทอง – สีฟ้า โดยมีความหมายดังนี้ สีทอง หมายถึง บารมี ความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียง และสีฟ้าน้ำทะเล หมายถึง สีประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ม. สวนดุสิต – สีฟ้าน้ำทะเล

สีฟ้าน้ำทะเลเป็นสีประจำของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และใช้กับเครื่องหมาย “มสด” และ “SDU” ที่มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน หมายถึง ความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยสีฟ้าน้ำทะเลใช้เป็นสีในวงรีด้านใน

ม. สวนสุนันทา – สีน้ำเงิน เขียว ส้ม ทอง และขาว

สีน้ำเงิน
หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

สีเขียว
หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีส้ม
หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีทอง
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

สีขาว
หมายถึง ความคิดบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ที่มา : ssru.ac.th)

บทความแนะนำ