ค่าเทอม มหาลัยรัฐ มหาลัยไทย เรียนต่อมหาวิทยาลัย

อัปเดต ค่าเทอม มหาลัยขอนแก่น 2562 – ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา

Home / วาไรตี้ / อัปเดต ค่าเทอม มหาลัยขอนแก่น 2562 – ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาที่นี่ต่อ ในบทความนี้เรามีข้อมูลค่าเทอมต่อภาคการศึกษาของแต่ละคณะมาอัปเดตให้ค่ะ

ค่าเทอม มหาลัยขอนแก่น 2562 – ต่อภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันเปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 330 หลักสูตร แบ่งได้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 72 หลักสูตร ปริญญาโท 129 หลักสูตร ปริญญาตรี 105 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

โดยสัดส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 3.0 : 7.0 และเป็นหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 11.21 มีนักศึกษาอยู่ในคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมแล้วประมาณ 40,000 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ 2,075 คน มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ 32 คน รองศาสตราจารย์ 508 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 619 คน และอาจารย์ 916 คน

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหมด 12,259 ไร่

1. จังหวัดขอนแก่น (วิทยาเขตหลัก) 5,500 ไร่
2. จังหวัดหนองคาย (วิทยาเขตหนองคาย)3,413 ไร่
3. จังหวัดร้อยเอ็ด (สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม) 1,170 ไร่
4. จังหวัดเลย (สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์) 2,106 ไร่
5. จังหวัดชัยภูมิ (สถานีทดลองและฝึกอบรม เขื่อนจุฬาภรณ์) 70 ไร่

อัตราค่าเทอมคณะต่าง ๆ ของ KKU

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 50,000 บาท
 • เว็บไซต์ : https://dentist.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202405
 • โทรสาร : 043-202862

คณะแพทยศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • เว็บไซต์: http://www.md.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์: 043348360-8

คณะนิติศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://law.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 043-203588
 • โทรสาร : 043-203588

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • อัตราค่าเทอม 15,000 บาท
 • เว็บไซด์ : https://kkbs.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-2401 ต่อ 48000
 • หมายเลขโทรสาร : 0-4320-2402

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 043-306-376
 • โทรสาร : 043-306-374

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 15,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://www.en.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์กลาง) : 043-362145-6
 • โทรสาร : 043-362-087, หรือ 043-362-142

คณะเศรษฐศาสตร์

 • หลักสูตรปกติ อัตราค่าเทอม 25,000 บาท
 • หลักสูตรนานาชาติ (ไม่รวมนักศึกษาต่างชาติ) อัตราค่าเทอม 40,000 บาท
 • เว็บไซด์ : https://econ.kku.ac.th
 • อีเมล์ econ.kku@gmail.com
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202267 ภายใน มข. 48135, 48136, 48137, 48140, 48141
 • หมายเลขโทรสาร : 043-202453

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 10,000 บาท
 • เว็บไซต์: https://hs.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์: 043-202861
 • โทรสาร : 043-203050

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 10,000 บาท
 • เว็บไซต์: http://fa.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 043-202396

คณะศึกษาศาสตร์

 • หลักสูตรปกติ อัตราค่าเทอม 10,000 บาท
 • หลักสูตรโครงการพิเศษ อัตราค่าเทอม  30,000 บาท
 • เว็บไซต์: http://ednet.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์: 043-202406
 • โทรสาร : 043-343454

วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ อัตราค่าเทอม 10,000 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์ อัตราค่าเทอม 10,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ อัตราค่าเทอม 15,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://www.nkc.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 042 – 415600
 • โทรสาร : 042 – 415699

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรปกติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงค่าธรรมเนียม) อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • หลักสูตรโครงการพิเศษ อัตราค่าเทอม 40,000 บาท
 • เว็บไซต์: http://vet.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์: 043-202-404
 • โทรสาร : 043-202-404

คณะพยาบาลศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://nu.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-2407
 • โทรสาร : 0-4334-8301

คณะเภสัชศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://pharm.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202378
 • หมายเลขโทรสาร : 043-202379

คณะเทคนิคการแพทย์

 • อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • เว็บไซต์: http://ams.kku.ac.th/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0 4320 2399, 0 4334 7482
 • โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 18,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://ph.kku.ac.th
 • โทรศัพท์ : 043-347057
 • โทรสาร : 043-347058

คณะเกษตรศาสตร์

 • อัตราค่าเทอม 12,000 บาท
 • เว็บไซต์: http://ag.kku.ac.th/ หรือ http://ag2.kku.ac.th/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 043-202360
 • โทรสาร : 043-202361

คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรปกติ อัตราค่าเทอม 12,000 บาท
 • หลักสูตรโครงการพิเศษ อัตราค่าเทอม  30,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://www.sc.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์กลาง) : 0-4320-2371-2  และ 0-4320-2532
 • โทรสาร : 0-4320-2371

คณะเทคโนโลยี

 • อัตราค่าเทอม 12,000 บาท
 • วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อัตราค่าเทอม 12,000 บาท
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อัตราค่าเทอม 12,000 บาท
 • เว็บไซต์: http://technology.kku.ac.th
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0-4320 2403 ภายใน 2338
 • โทรสาร : 0-4334-3182

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 • อัตราค่าเทอม 28,000 บาท
 • เว็บไซต์ : http://cola.kku.ac.th
 • โทรศัพท์: 0-4320-3124
 • โทรสาร: 0-4320-3133

ภาพจาก: Khon Kaen University

บทความแนะนำ