ค่าเทอม ค่าเทอมจุฬา

อัปเดตค่าเทอม จุฬาฯ ปี 2563 ปรับราคาเพิ่ม – แต่ละคณะต้องจ่ายเท่าไร?

Home / ข่าวการศึกษา / อัปเดตค่าเทอม จุฬาฯ ปี 2563 ปรับราคาเพิ่ม – แต่ละคณะต้องจ่ายเท่าไร?

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากจะเข้าเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2563 ทางมหาลัยมีการปรับราคาค่าเทอมเพิ่มขึ้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีข้อมูล ค่าเทอม จุฬาฯ ปี 2563 มาให้น้อง ๆ ไดเอัปเดตกันค่ะ จะได้เตรียมค่าใช้จ่ายว่าต้องจ่ายเท่าไร?

ค่าเทอม จุฬาฯ ปี 2563 – ปรับราคาเพิ่ม

จิตวิทยา

– 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท

ทันตแพทยศาสตร์

– 21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 34,000 บาท

นิเทศศาสตร์

–  21,000 บาท ไม่มีการปรับค่าเทอม

พยาบาลศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท

แพทยศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 34,000 บาท

เภสัชศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น  26,500 บาท

วิทยาศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 25,500 บาท

วิทยาศาสตร์การกีฬา

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น  26,500 บาท

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น  26,500 บาท

วิศวกรรมศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 25,500 บาท

สถาปัตยกรรมศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 25,500 บาท

สหเวชศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 26,500 บาท

สัตวแพทยศาสตร์

–  21,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น  34,000 บาท

ศิลปกรรมศาสตร์

–  21,000 บาท ไม่มีการปรับค่าเทอม

ครุศาสตร์

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

นิติศาสตร์

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

ประชากรศาสตร์

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

รัฐศาสตร์

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

เศรษฐศาสตร์

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

อักษรศาสตร์

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

–  17,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 21,000 บาท

โดยสรุปแล้วมีสองคณะที่ไม่มีการปรับค่าเทอมขึ้นคือ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ข้อมูลจาก : www.reg.chula.ac.th // ขอบคุณภาพจาก : www.chula.ac.th

บทความแนะนำ