คณะน่าเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าเทอม แนะแนวการศึกษา

ค่าเทอม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก 20 สถาบันน่าเรียน – หลักสูตรปกติ และนานาชาติ 

Home / ข่าวการศึกษา / ค่าเทอม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก 20 สถาบันน่าเรียน – หลักสูตรปกติ และนานาชาติ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเทคนิควิทยาการ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่พักอาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป และยังรวมถึงการตอบสนองทางด้านจิตวิทยาอีกด้วย

ค่าเทอม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ และนานาชาติ

โดยที่ผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจในความต้องการของคนในพื้นที่นั้น ๆ หรือด้านวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อนำมาออกแบบอาคาร บ้านเรือน และที่พักอาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับมหัพภาค จนถึงจุลภาค เช่น การวางผังชุมชน การออกแบบชุมชน และภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น

ดังนั้นสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเป็นสาขาวิชาที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของศิลปะ เรื่องของชุมชน เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็จะพาทุกคนไปอัปเดตค่าเทอม/ค่าเล่าเรียนของ 20 มหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาฝากกันด้วย จะมีสถาบันไหนบ้าง… มาดูรายละเอียดกันได้เลย

คณะสถาปัตย์เรียนอะไรบ้าง > สถาปัตย์ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน ที่น้อง ๆ มีหัวใจศิลปะไม่ควรพลาด

รู้ก่อนสมัครเรียนต่อ > ความแตกต่างหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ค่าเทอม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 21,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรนานาชาติ ค่าเล่าเรียน 135,500 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ : www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • หลักสูตรปกติ (เรียน 5 ปี) ค่าเล่าเรียน 22,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.ศิลปากร : www.su.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หลักสูตรปกติ (เรียน 4 ปี) ค่าเล่าเรียน 29,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรปกติ (เรียน 5 ปี) ค่าเล่าเรียน 29,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรนานาชาติ (เรียน 4 ปี) ค่าเล่าเรียนนักศึกษาไทย 65,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรนานาชาติ (เรียน 4 ปี) ค่าเล่าเรียนนักศึกษาต่างชาติ 85,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ : www.arc.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตรปกติ 55,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรนานาชาติ 110,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ : www.tds.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • หลักสูตรปกติ (เรียน 5 ปี) ค่าเล่าเรียร 16,300 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.เกษตรศาสตร์ : www.arch.ku.ac.th

ค่าเทอม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 22,000 บาท บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง : www.arch.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • หลักสูตรนานาชาติ (เรียน 4 ปี) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 471,000 – 784,000 บาท
 • หลักสูตรนานาชาติ (เรียน 5 ปี) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 626,000 บาท

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : http://admission.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • หลักสูตรเรียน 4 ปี ค่าเล่าเรียน 28,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรเรียน 5 ปี ค่าเล่าเรียน 28,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : http://archd.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.ขอนแก่น : https://arch.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.สงขลานครินทร์ : www.trang.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 20,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.นเรศวร : https://arch.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • หลักสูตรปกติ (เรียน 5 ปี) ค่าเล่าเรียน 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม : http://arch.msu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 16,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : www.arch.rmutt.ac.th

ค่าเทอม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 15,900 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้  : www.arch.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 22,800 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ : https://arch.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • หลักสูตรปกติ (เรียน 5 ปี) ค่าเล่าเรียน 21,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา : http://safa.up.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • หลักสูตรเรียน 5 ปี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 469,780 บาท
 • หลักสูตรเรียน 4 ปี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 384,680 บาท

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.กรุงเทพ : www.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต

 • หลักสูตรปกติ ค่าเล่าเรียน 28,200 บาทต่อภาคการศึกษา

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.รังสิต : www2.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • หลักสูตรปกติ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 542,835 บาท

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.อัสสัมชัญ : www.arch.au.edu

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • หลักสูตรปกติ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 316,800 – 448,200 บาท

เว็บไซต์คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม : www.spu.ac.th

บทความที่น่าสนใจ